Zloženie Katedry telesnej výchovy a športu


Mgr. Ján PÁPAY, PhD.

Kancelária : Telovýchovné zariadenia AOS,
1.poschodie číslo dverí 144
e- mail : jan.papay@aos.sk
telefón : 0960 423463
konzultačné hodiny : Po - Št, 14.00 - 14.50


    Životopis

Profesijný a osobný profil

Narodený 1953,
pochádza zo Žiaru nad Hronom

Zaoberá sa pohybovým režimom profesionálnych vojakov, funkčnou diagnostikou a špeciálnou telesnou prípravou. Svoj športový profil začal v športových hrách - basketbale. Vytrvalostné schopnosti si rozvinul tréningom a súťažne v maratónskych behoch . Hrá na súťažnej úrovni nohejbal, tenis. Je členom olympijského klubu Liptova, Slovenského červeného kríža

Profesijná prax

1978 ukončil FTVS UK Bratislava kombinácia Tv - Bv
1978 - 1986 učil na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši
Od 1986 pôsobí na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši na katedre telesnej výchovy a športu ako vysokoškolský pedagóg

Najvýznamnejšie publikácie

Telovýchovná aktivita vojakov z povolania v Armáde Slovenskej republiky .
In: Zborník vedeckých prác VVTŠ, Liptovský Mikuláš, 1993, s. 274-277.

Optimalizácia pohybového režimu vojakov z povolania.
In Zborník z 1. vedeckej konferencie študentov PGŠ, FTVŠ UK, Bratislava 1994, s. 36-41.

Individualizácia pohybového režimu vojakov z povolania.
In Zborník z 2. vedeckej konferencie študentov PGŠ, FTVŠ UK, Bratislava 1995.

Projekt telesnej výchovy vojakov z povolania v Armáde SR.
In Zborník z 3. vedeckej konferencie študentov PGŠ, FTVŠ UK, Bratislava 1996.

Využitie špeciálnej telesnej prípravy v bojovej činnosti vojaka v zastavaných priestoroch.
Vojenské obzory, 3, 1996, príloha č.2, s.92-95.

Špeciálna telesná príprava vojenského profesionála.
In Zborník z vojensko-vedeckej konferencie "Špeciálna telesná príprava ozbrojených zložiek", SEZAV MO SR Bratislava, 1998, s 6-11.

Pre aký svet budúcnosti pripravujeme našich študentov.
In. Zborník z vojenko-vedeckej konferencie - Vedenie ľudí v rezorte obrany SR, L.Mikuláš 1998, s.142

Požiadavky na teoretickú a fyzickú pripravenosť z telesnej výchovy u študentov VA Lipt. Mikuláš.
In. Pedagogické aspekty v telesnej a športovej výchove, Zborník z odborného seminára MTF STU Trnava, 1999, s.37

Program na rozvoj pohybových schopností pre veliteľa vojenskej jednotky.
In. Optimalizácie zaťaženia v telesnej a športovej výchove Zborník referátov z odborného seminára STU Bratislava 1999 s.104 - 106.

Miesto a úloha telesnej výchovy vo VA v príprave vojenských profesionálov.
Zborník z konferencie VA 1999

Prekonávanie vodných prekážok vo vodáckom výcviku študentov VA.
Zborník katedry telesnej výchovy a športu VA L.Mikuláš, seminár Turistika a športy v prírode. 1998

Miesto a úloha telesnej prípravy vojenských andragógov.
In.Charakteristika profesie vojenského andragóga a koncepcia jeho prípravy. Zborník z vojensko-vedeckej konferencie Lipt. Mikuláš 1999 s.73 - 75.

Metódy rozvoja telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti v príprave vojenského profesionála.
In.: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 60.rokov prípravy telovýchovných pedagógov na UK v Bratislave, 1.10.1999 Bratislava : FTVŠ UK Bratislava, 1999. - S. 56-59. ISBN

Optimalizácia pohybového režimu vojenského profesionála v strednom veku v príprave na Majstrovstvá Armády vo viacboji
In: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta :Zborník. Vedecký seminár, 27.4.2000, Bratislava, 2000 S. 90 - 92. ISBN 80-1336-8

Telesná zdatnosť a pripravenosť vojenského profesionála.
In.: Zborník Vojenskej akadémie Liptovský Mikuláš, roč. 7, č.2/2000, S 207 - 213. ISSN 1335-0935

Požiadavky na telesnú pripravenosť vojakov profesionálov v niektorých armádach NATO.
Zborník Vojenskej akadémie Lipt.Mikuláš, roč. 7, č.3/2000, S 153 - 156.
ISSN 1335-0935

Optimalizácia pohybového režimu vojenského profesionála v strednom veku v príprave na Majstrovstvá Armády vo viacboji
In: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta : Zborník. Vedecký seminár, 27.4.2000, Bratislava, 2000 S. 90 - 92.
ISBN 80-1336-8

Telesná zdatnosť a pripravenosť vojenského profesionála.
In.: Zborník Vojenskej akadémie Liptovský Mikuláš, roč. 7, č.2/2000, S 207 - 213.
ISSN 1335-0935

Požiadavky na telesnú pripravenosť vojakov profesionálov v niektorých armádach NATO .
Zborník Vojenskej akadémie Lipt.Mikuláš, roč. 7, č.3/2000, S 153 - 156.ISSN 1335-0935

Miesto a úloha špeciálnej telesnej výchovy vo vysokoškolskom štúdiu.
In.: "Pohyb a zdravie v hodnotovom systéme ľudí na začiatku nového tisícročia " Zborník z III. Medzinárodnej konferencie, Nitra 2000, s.80 - 82.

Pobyt v prírode ako forma sústredenia špeciálnej telesnej prípravy študentov Vojenskej akadémie.
In.: Zborník z vedecko-metodického seminára "Turistika a šport v prírode prostriedok rozvoja pohybových schopností" 10.-11.11.2000, Katedra telesnej výchovy a športu Vojenskej akadémie Lipt. Mikuláš, S 4-5
ISBN 80-8040-151-9

Netradičné formy rozvoja telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti športovcov.
In.: Zborník referátov z odborného seminára "Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove". 23.5.2001, STU Bratislava, katedra TV S 95-96
ISBN 80-227-1541-7

Odborné časopisy

Pohybová výkonnosť a funkčná zdatnosť študentov 1.ročníka AOS v Liptovskom Mikuláši, Telesná výchova a šport, ročník XVIII, N 1/2008 s.19-20.

Medzinárodné konferencie

Methods of development for physical fitness and mental resistance in preparation for professional soldiers, Medzinárodný kongres "Soldiers Physical Perfornace ", Jyväskylä, Finsko 2005.

Pohybový režim, telesná a funkčná zdatnosť profesionálnych vojakov, Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie "Sport a kvalita života", Fakulta sportovních studií Brno, november 2008.

Efektivita pohybových režimov profesionálnych vojakov z hľadiska funkčnej a telesnej zdatnosti, Zborník z medzinárodnej konferencie "Sport a kvalita života 2009" Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií 5. -6. listopadu 2009 v Brně.
ISBN 978-80-210-5006-8

Kvalifikačné práce

Optimalizácia pohybového režimu vojakov z povolania.
Doktorandská práca. FTVŠ UK, Bratislava 1997.

Publikácie - učebné texty
Teória a metodika telesnej výchovy pre šport študentov VA :1.vyd.-Liptpvský Mikuláš VA 1999, 34 s,ISBN 80-8040-110-1

Riešené granty a projekty

2007-08 Podiel telesnej výchovy a individuálnych pohybových režimov na zmene antropometrických, fyziologických a výkonnostných ukazovateľov študentov Akadémie ozbrojených síl

2008-09 Optimalizácia pohybových režimov vojakov profesionálov

2010-11 Optimalizácia pohybového režimu profesionálnych vojakov - monitorovanie výcviku z hľadiska telesného zaťaženia

 Mgr. Dušan LITVA, PhD.

Kancelária : Telovýchovné zariadenia AOS,
1.poschodie číslo dverí 151
e- mail : dusan.litva@aos.sk
telefón : 0960 423088
konzultačné hodiny : Po - Št, 13.45 - 14.45


    Životopis

Profesijný a osobný profil

Narodený 1958 v Handlovej,
zameriava sa na katedre telesnej výchovy a športu AOS rozvojom kondičných schopností vojenských profesionálov a športovou prípravou v biatlone. Svoju športovú kariéru si vyprofiloval z atletických behov na stredné trate a potom v kombinácii behu a streľby rozvinul v zručnostiach pre biatlon. Reprezentoval SR na ME v biatlone. V roku 1981 ukončil VO FTVS UK v Prahe. V roku 1999 v diaľkovom štúdiu na FTVS UK Bratislave získal licenciu trénera I. triedy v biatlone. V roku 2001 obhájil na Vojenskej akadémii Liptovský Mikuláš doktorandskú dizertačnú prácu na tému: "Efektívnosť rozvoja vytrvalostných schopností v špeciálnych jednotkách pozemného vojska Armády Slovenskej republiky". Je členom prezídia Slovenského zväzu biatlonu (SZB) a je garantom školenia trénerov SZB. V roku 1995 založil klub biatlonu na akadémii. Aktívne pracuje v Slovenskej asociácii univerzitného športu prípravou študentov na univerziády a v Slovenskej olympijskej akadémii v súťažiach o olympizme vysokoškolákov. Podieľa sa na kreovaní a raste výkonnosti študentov pre reprezentáciu SR v biatlone počas ich vojenského štúdia. Za reprezentáciu a výchovu športovcov získal čestný titul "Majster športu".

Profesijná prax

v roku 1981 ukončil VO FTVS UK v Prahe
Od 1981 - 1984 pôsobil ako telovýchovný pracovník v ozbrojených silách v Jihlave
1985 v Tábore
1985-1986 ASVŠ Dukla Banská Bystrica
Od novembra 1986 pôsobí na Akadémii v Liptovskom Mikuláši ako vysokoškolský pedagóg na katedre telesnej výchovy a športu

Najvýznamnejšie publikácie

Pripravujeme študentov na požadovanej úrovni pre prax vojenského profesionála?
In: Zborník ,Vedecký seminár Nitra 27.11.1998.Telesná výchova a športová edukácia v systéme univerzitného vzdelávania.
Nitra: SPU, 1998. s.55-60. ISBN 80 - 7137 - 600 - 0

Sledovanie adaptácie srdcovej a obehovej činnosti Ruffierou skúškou u Biatlonistov.
In: Zborník, Vedecko - metodický seminár, Podiel turistiky a športov v prírode na telesnom a duševnom rozvoji 10.-11.6.1999.
Liptovský Mikuláš ,1999 s.13-17. ISBN 80 - 8040 - 107 -1

Diagnostikovanie športovej výkonnosti v príprave biatlonistu veteránskej kategórie. Kondičný tréning v roku 2012, Slovenská asociácia kondičných trénerov, Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport Banská Bystrica.
Univerzita Mateja Bela KTVŠ FHV Banská Bystrica, 2012.
ISBN 978-80-8141-023- 9,s.303-313

Odborné časopisy

Rozvoj kondičných schopností študentov Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši.
Telesná výchova a šport.1, 2010. s.12-16. ISSN 1335 -2245.Cart print, s. r. o. Nitra

Medzinárodné konferencie

Pohybová výkonnosť a telesný rozvoj budúcich profesionálov armády SR technických dborností na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši.
In. Zborník referátov z medzinárodnej onferencie "Telesná výchova a sport 2002".Fakulta pedagogická TU v Liberci 27.-28.6.2002. s.190-192. ISBN 80 - 7083 - 649 - 0

The students physical fitness according to the body weight.
International Congress on Soldiers Physical Peformance, 18. 22.5.2005, Javäskylä, Finland 2005, s.132.
ISBN 951 - 25 - 1593 - 8

The influence of endurance ability on the physical development, functional skills motional efficiency in the special units of ground forces in the army of Slovak republic.
Congress on Soldiers Physical Peformance, 18. 22.5.2005, Javäskylä, Finland 2005, s.135.
SBN 951 - 25 - 1593 - 8

Intenzita zaťaženia v hodinách kondičnej a vojensko - praktickej telesnej prípravy študentov Akadémie ozbrojených síl Liptovský Mikuláš. Medzinárodná vedecká konferencia " Sport a kvalita života 2008" .
In. Sborník abstrakt mezinárodní konference konané 6. - 7. listopadu 2008 v Brne. Tiskcentrum s.r.o., Rokytova 28, Brno 2008, s. 78.
ISBN 978-80-210-4716-7

Analýza kondičnej prípravy v adaptačnom procese vojenského profesionála v Akadémii ozbrojených síl Liptovský Mikuláš.
Medzinárodná vedecká konferencia " Sport a kvalita života 2009" . In. Sborník abstrakt mezinárodní konference konané 5. - 6. listopadu 2009 v Brne. Tiskcentrum s.r.o.,Rokytova 28, Brno 2009, s. 69.
ISBN 978-80-210- 5006-8

Diagnostikovanie aeróbnej záťaže pri rozvoji vojenko - praktických zručností a kondičných schopností študentov akadémie ozbrojených síl Liptovský Mikuláš.
Zborník z 3.medzinárodnej konferencie "Zvládaní extrémních situací" Školící a rekreační zařízení Ministerstva vnitra Spiritka, Praha. 22. -26.11.2010.
ISBN 978-80-254-8493-7

Pohybová intenzita zaťaženia skupín príslušníkov ozbrojených síl pri rôznych telesných aktivitách.
In: Zvládaní extrémních situací 4.mezinárodní konference:21.-25.11.2011, Praha, Dúm armády
ISBN 978-80-905084-1-5.9S
Tiež zborník abstraktov. - Praha: CASRI, 2011.
ISBN 978-80-905084-0-8.-s.41.

Kvalifikačné práce

Vplyv intenzity zaťaženia na presnosť  streľby v biatlone
[ Záverečná trénerská práca ].Bratislava: Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 1999.

Efektívnosť rozvoja vytrvalostných schopností v špeciálnych jednotkách pozemného vojska armády Slovenskej republiky.
[ Dizertačná doktorandská práca ]. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia 2001.

Publikácie

Pravidlá biatlonu.
MERKANTIL, spol .s.r .o, Banská Bystrica, Slovenský zväz biatlonu 2003

Monografie

Dvadsať rokov, dvadsať presných zásahov.
/K 20. Výročiu samostatného slovenského biatlonu/. MERKANTIL, spol .s. r .o, Banská Bystrica, Slovenský zväz biatlonu 2010.

Riešené granty a projekty

2007-08

Podiel telesnej výchovy a individuálnych pohybových režimov na zmene antropometrických, fyziologických a výkonnostných ukazovateľov študentov Akadémie ozbrojených síl

2008-09

Optimalizácia pohybových režimov vojakov profesionálov

2010-11

Optimalizácia pohybového režimu profesionálnych vojakov - monitorovanie výcviku z hľadiska telesného zaťaženia

2011-12

Optimalizácia pohybových režimov vojakov - monitorovanie výcviku z hľadiska telesného zaťaženia : Záverečná správa VV6-2011/ Dušan LITVA a kol. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2012.

2012

VV4 Účinnosť a vplyv rôznych druhov aeróbnych pohybových aktivít na rozvoj funkčnej telesnej zdatnosti profesionálnych vojakov

 Mgr. Marek MARCINČIN

Kancelária : Telovýchovné zariadenia AOS,
1.poschodie číslo dverí 152
e- mail : marek. marcincin@aos.sk
telefón : 0960 423087
konzultačné hodiny : Po - Št, 14.00 - 14.50


    Životopis

Profesijný a osobný profil

Narodený 1975 v Spišskej Novej Vsi

Na Katedre telesnej výchova a športu AOS sa zaoberá špeciálnou telesnou prípravou. Je inštruktorom vojensko - praktického lezenie a vojensko - praktického plávania. Jeho športová kariéra je spojená s moderným päťbojom. Je viacnásobný Majster ČSSR a SR.
V roku 1998 získal licenciu trénera plávania a od roku 2000 je zakladateľom a trénerom plaveckého klubu Delfín Liptovský Mikuláš. Od roku 2006 je vedúcim Školiaceho strediska Vodnej záchrannej služby SČK. Je členom horolezeckého spolku JAMES, kde v r. 2011 získal kvalifikáciu Inštruktor skalného lezenia.

Profesijná prax

- V roku 1998 ukončil štúdium na FTVŠ UK v Bratislave
- Od r. 2000 - 2003 pôsobil ako pedagóg na Vojenskej strednej škole v Liptovskom Mikuláši
- Od augusta 2004 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre telesnej výchovy a športu AOS

Publikačná činnosť

  1. Príprava príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky na extrémne situácie formou vojensko - praktického lezenia [Preparation of the Armed Forces of the Slovak Republic for extreme situations forms of military-clibing practice]
/ Marek Marcinčin. In : Zvládaní extrémních situací : 4. Medzinárodní konference : 21.-25.11.2011, Praha, Dúm Armády Praha - ISBN 978-80-905084-1-5.-5S.
  2. Systém prípravy boja zblízka na Akadémii M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši [The system of close quarters combat preparation in the premises of The Armed Forces Academy of General M.R.Štefanik in Liptovský Mikuláš]
/ Marek Marcinčin. In :Sebeobrana a jej súčasné uplatňovanie v praxi : Vedecká konferencia : 24.5.2016, Bratislava, Akadémia PZ Bratislava

 npor. Mgr. Roman MARKOVIČ

Kancelária : Telovýchovné zariadenia AOS,
1.poschodie číslo dverí 149
e- mail : roman.markovic@aos.sk
telefón : 0960 422946
konzultačné hodiny : Po - St, 14.00 - 14.50


    Životopis

Profesijný a osobný profil

Narodený 1989 v Kežmarku,
na katedre telesnej výchovy a športu AOS sa zaoberá rozvojom špeciálnej telesnej prípravy. Je inštruktor špeciálnej telesnej prípravy - boj zblízka, dobrovoľný člen Horskej záchrannej služby a Horskej služby PIENAP. V minulosti sa na profesionálnej úrovni venoval behu na lyžiach a triatlonu.

Profesijná prax

v roku 2012 ukončil štúdium na UMB Banská Bystrica v odbore učiteľstvo telesnej výchovy a geografie
2012 - 2013 telovýchovný pracovník - Nitra
2013 - 2016 telovýchovný pracovník - Trebišov
december 2016 - Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš - asistent katedry telesnej výchovy a športu

 Mgr. Peter ŽIŠKA, PhD.

Kancelária : Telovýchovné zariadenia AOS,
1.poschodie číslo dverí 147
e- mail : peter.ziska@aos.sk
telefón : 0960 423181, 0918391322
konzultačné hodiny : Po - Št, 13.40 - 14.40


    Životopis

Profesijný a osobný profil

Narodený 1987 v Považskej Bystrici.
Na katedre TV a športu AOS sa zaoberá rozvojom kondičných schopností.
Má kurz vodnej záchrany a niekoľko rokov pôsobil ako záchranár na divokej vode, je inštruktor bežeckého lyžovania.
Je viacnásobný majster SR, akademický majster SR, účastník dvoch svetových zimných univerziád (Harbin 2009, Čína) a (Erzurum 2011, Turecko), účastník juniorských majstrovstiev sveta v behu do vrchu (Bursa 2006, Turecko) a juniorských majstrovstiev sveta do 20 rokov (Tarvisio 2007, Taliansko) do 23 rokov (Malles 2008, Taliansko) a (Hinterzarten 2010, Nemecko) v behu na lyžiach.
Celkový víťaz slovenského pohára v behu na lyžiach v sezóne 2012/2013.
Majster Európy v prekážkových behoch Spartan Race (Barcelona 2014, Španielsko), 13. miesto na Majstrovstvách sveta Spartan Race (Kilington 2014, USA) . 3. miesto na Majstrovstvách Európy v Spartan Race v Tatranskej Lomnici (SVK) 2015, 4. miesto na ME v Spartan Race v Edinburgu (SCO) 2016, 7. miesto na MS v Spartan Race v Squaw Valley (USA).
Víťaz európskeho rebríčka prekážkových behov 2014, 2015, 2016.

Vzdelanie

9/2013 - 6/2016 - 3. stupeň VŠ štúdia na FTVŠ UK ukončený obhajobou dizertačnej práce
9/2009 - 6/2011 - 2. stupeň VŠ štúdia na FTVŠ UK ukončený štátnou skúškou
9/2006 - 6/2009 - 1. stupeň VŠ štúdia na FTVŠ UK ukončený štátnou skúškou

Prax

09/2012 - 09/2013 - učiteľ na ZŠ Štrba, tréner ŠK Štrba v bežeckom lyžovaní
10/2013 - 04/2014 - tréner v bežeckom lyžovaní Ski Team Štrbské pleso a Sport Club Rysy
10/2016 - 08/2017 - tréner behu na lyžiach Športového centra polície na Štrbskom plese

Publikačná činnosť

Analýza funkčných tréningových ukazovateľov mužskej reprezentácie Slovenska v olympijskom cykle, Peter Petrovič, Jaroslav Žídek, Peter Žiška (Aktuálne vedecké a odborné poznatky z oblasti športov v prírode a turistiky [elektronický zdroj] Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športov v prírode a plávania 2011. S. 80-87)

Analýza telesného zaťaženia vo vybraných aktivitách bežeckého lyžovania vysokoškolákov , Peter Petrovič, Peter Žiška (Technika a metodika zimných a letných športov v prírode [elektronický zdroj] Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. 97-109)

Effect the structure of training load on changes functional parameters during the preparation period among cross-country skiers (Student research conference 2016 [elektronický zdroj] Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2016. S. 144-152)

Funkčné parametre bežcov na lyžiach na bežiacom a súpažnom ergometri (Telesná výchova & šport Roč. 24, č. 4 (2014), s. 12-15)

Teoretické a didaktické východiská tréningu v biatlone, Peter Žiška, Peter Petrovič (Telesná výchova & šport Roč. 24, č. 4 (2014), s. 29-35)

The impact of endurance training on functional parameters during the preparation phase among cross-country skiers, Peter Žiška, Dávid Olasz, Matúš Krčmár (Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj] Roč. 56, č. 1 (2016), s. 53-65)

Vplyv silového tréningu na pohybovú výkonnosť onkologických pacientov počas androgénnej deprivačnej terapie Aurel Zelko [et al.] (Telesná výchova & šport Roč. 25, č. 1 (2015), s. 6-12)

Vplyv tréningového zaťaženia na rozvoj rýchlostno-silových schopností, aeróbnej a anaeróbnej vytrvalosti v prípravnom období bežca na 400 m., Eugen Laczo, Peter Žiška (Atletika 2015 [elektronický zdroj] Praha : Univerzita Karlova, FTVS, 2015. S. 45-51)

Zmeny vybraných funkčných parametrov u bežcov na lyžiach na bežeckom a súpažnom spiroergometri, Peter Žiška, Martin Šiška (Studia Kinanthropologica Roč. 15, č. 2 (2014), s. 95-97)


Monografia:

Zmeny motorických a fyziologických ukazovateľov v závislosti na tréningovom zaťažení bežcov na lyžiach, Peter Žiška, Eugen Laczo 2017


Dizertačná práca:

Závislosť adaptačného efektu od štruktúry tréningového zaťaženia v behu na lyžiach. Peter Žiška


 


Ing. Jiři RYBAŘÍK

Kancelária : Telovýchovné zariadenia AOS,
1.poschodie číslo dverí 150
e- mail : jiri.rybarik@aos.sk
telefón : 0960 423091


    Životopis

Profesijný a osobný profil

Vykonáva funkciu inštruktor športu - správca telovýchovných zariadení katedry telesnej výchovy a športu. Aktívny v súťažiach nohejbalu a tenis.

 Bc. Mariana SEDLÁČIKOVÁ

Kancelária : Telovýchovné zariadenia AOS,
1.poschodie číslo dverí 146
e- mail : mariana.sedlacikova@aos.sk
telefón : 0960 423462


    Životopis

Profesijný a osobný profil

Administratívny pracovník katedry telesnej výchovy a športu
2007 - získanie ECDL - počítačový vodičský preukaz. Aktívne vykonáva joging.