Charakteristika kurzu:
    Kurz je súčasťou kariérneho vzdelávania dôstojníkov rezortu obrany, ktoré je koncipované ako nepretržitá a systematická aktivita počas celej doby trvania výkonu služby. Úspešným absolvovaním kurzu získajú profesionálni vojaci ďalšie vojenské vzdelanie ako požiadavku na vojenskú hodnosť podplukovník a plukovník. 1)
    Forma štúdia: Denné štúdium

    Dĺžka štúdia: 15 týždňov

    Požiadavky na účastníka kurzu
        Profesionálni vojaci pripravovaní na ustanovenie do funkcií s plánovanou hodnosťou podplukovník a plukovník.

     1) čl. 1 ods. (4) písm. c) Služobného predpisu Hlavného služobného úradu č. 111/2015 o požiadavkách na vojenskú hodnosť a odborných požiadavkách na výkon funkcie, o úrovni znalosti cudzieho jazyka na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, o spôsobe ich získavania, o podmienkach uznávania požiadaviek na vojenskú hodnosť a odborných požiadavkách na výkon funkcie dosiahnutých pred účinnosťou zákona č.281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 


Kontakt:
 
Centrum vzdelávania
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
P.O.BOX 9
031 06 Liptovský Mikuláš 6
 
tel.: 0960/422853, 0960/422604
fax: 0960/422656
e-mail: vladimir.kozuskanic@aos.sk
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 4. 9. 2018