Doplňujúce pedagogické štúdium

     Poslanie         Aktuality         História         Pripravujeme         Fotogaléria         Dokumenty   

      Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2014-1500/44801:11-10C0 bol schválený program DPŠ „Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa technických predmetov s elektrotechnickým zameraním a so zameraním na výpočtovú techniku“. DPŠ je možné v zmysle § 8b ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. poskytnúť absolventom študijného programu Vojenské spojovacia a informačné systémy druhého stupňa v neučiteľskom študijnom odbore 8.4.6. Vojenské spojovacie a informačné systémy.

   Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2014-1497/44799:13-10C0 bol schválený program DPŠ „Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa technických so strojárskym zameraním“. DPŠ je možné v zmysle § 8b ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. poskytnúť absolventom študijného programu Výzbroj a technika ozbrojených síl druhého stupňa v neučiteľskom študijnom odbore 8.4.3. Výzbroj a technika ozbrojených síl.

   Štúdium schválených programov DPŠ začína v mesiaci september príslušného roku v závislosti na počte prijatých uchádzačov. Akceptované budú len súhrnné prihlášky zaslané veliteľmi síl, náčelníkmi štábov a vedúcimi zamestnancami úradov a zariadení MO SR. Prihláška zaslaná individuálne nebude akceptovaná.


 Informácie o službách AOS
  • Akademická knižnica AOS - www.akaos.sk
  • Telovýchovné zariadenia - prevádzka tel. zariadení
  • Stravovacie zariadenie, kuchyňa – raňajky – 1,24 €, obed, výber spravidla z troch druhov jedál - 2,17 €, výberové jedlo 3,30 €, večera – 1,74 €
 späť   
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 4. 2. 2019