Charakteristika kurzu:
    Kurz je základným pilierom kariérneho vzdelávania dôstojníkov OS SR, ktoré je koncipované ako nepretržitá a systematická aktivita počas celej doby trvania výkonu služby. DKAVŠ je rozdelený na všeobecnú vojenskú prípravu a odbornú vojenskú prípravu. Všeobecná vojenská príprava (VšVP) je vykonávaná spoločne so všetkými účastníkmi kurzu. Po jej skončení je vykonávaná odborná vojenská príprava (OVP), ktorá je organizovaná diferencovane podľa vojenských odborností a ich špecializácií. Súčasťou odbornej vojenskej prípravy môžu byť aj odborné kurzy. Úspešným absolvovaním kurzu získajú profesionálni vojaci vstupné vojenské vzdelanie pre získanie požiadavky na vojenskú hodnosť poručík, nadporučík a kapitán1).
    Forma štúdia: denná

    Dĺžka štúdia: 13 až 44 týždňov v závislosti na jednotlivých vojenských odbornostiach
     a ich špecializácií 2).

    Požiadavky na účastníka kurzu
    Profesionálni vojaci v prípravnej štátnej službe po absolvovaní základného vojenského výcviku, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a sú pripravovaní pre hodnostný zbor dôstojníkov vo funkcii kadet 3).
    Profesionálni vojaci, ktorí dosiahli vojenskú hodnosť v hodnostnom zbore mužstva alebo poddôstojníkov a majú byť vymenovaní do vojenskej hodnosti poručík 4).
    Dokumenty
 


Kontakt:
 
Centrum vzdelávania
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
P.O.BOX 9
031 06 Liptovský Mikuláš 6
fax: 0960/422656
 
Všeobecná vojenská príprava:
tel.: 0960 422853, 0960 422657
e-mail: kristian.szuperak@aos.sk, marek.konecny@aos.sk
 
Odborná vojenská príprava:
tel.: 0960 422506, 0960 422660, 0960 422050, 0960 422940, 0960 422188
e-mail: dkavs@aos.sk
 


1) čl. 1 ods. (4) písm. a) Služobného predpisu Hlavného služobného úradu č. 111/2015 o požiadavkách na vojenskú hodnosť a odborných požiadavkách na výkon funkcie, o úrovni znalosti cudzieho jazyka na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, o spôsobe ich získavania, o podmienkach uznávania požiadaviek na vojenskú hodnosť a odborných požiadavkách na výkon funkcie dosiahnutých pred účinnosťou zákona č.281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
2) čl.1 ods. (4) Služobného predpisu Hlavného služobného úradu č. 123/2015 o dĺžke trvania základného vojenského výcviku, odborného výcviku jednotlivca a dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl.
 
3) § 22 Zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
4) § 37 ods. (2) Zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 13. 3. 2018