Charakteristika kurzu:
    Kurz je základným pilierom kariérneho vzdelávania dôstojníkov OS SR, ktoré je koncipované ako nepretržitá a systematická aktivita počas celej doby trvania výkonu služby. DKAVŠ je rozdelený na všeobecnú vojenskú prípravu a odbornú vojenskú prípravu. Všeobecná vojenská príprava (VVP) je vykonávaná spoločne so všetkými účastníkmi kurzu. Po jej skončení je vykonávaná odborná vojenská príprava (OVP), ktorá je organizovaná diferencovane podľa vojenských odborností a ich špecializácií. Súčasťou odbornej vojenskej prípravy môžu byť aj odborné kurzy. Úspešným absolvovaním kurzu získajú profesionálni vojaci vstupné vojenské vzdelanie pre získanie požiadavky na vojenskú hodnosť poručík, nadporučík a kapitán1).
    Forma štúdia: denná

    Dĺžka štúdia: 13 až 44 týždňov v závislosti na jednotlivých vojenských odbornostiach
     a ich špecializácií 2).

    Požiadavky na účastníka kurzu
    Profesionálni vojaci v prípravnej štátnej službe po absolvovaní základného vojenského výcviku, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a sú pripravovaní pre hodnostný zbor dôstojníkov vo funkcii kadet 3).
    Profesionálni vojaci, ktorí dosiahli vojenskú hodnosť v hodnostnom zbore mužstva alebo poddôstojníkov a majú byť vymenovaní do vojenskej hodnosti poručík 4).
    Dokumenty
Program 21. DKAVŠ
Príloha č. 1 - Program VšVP

Programy OVP 21. DKAVŠ:
Príloha č. 2 - Program OVP A20 (400)
Príloha č. 3 - Program OVP A50 (430)
Príloha č. 4 - Program OVP A50 (431-437)
Príloha č. 5 - Program OVP A60 (441)
Príloha č. 6 - Program OVP A70 (660)
Príloha č. 7 - Program OVP A70 (664)
Príloha č. 8 - Program OVP C10
Príloha č. 9 - Program OVP C20
Príloha č. 10 - Program OVP G10 (101, 108)
Príloha č. 11 - Program OVP G30
Príloha č. 12 - Program OVP G40
Príloha č. 13 - Program OVP G60
Príloha č. 14 - Program OVP H10 (800)
Príloha č. 15 - Program OVP H10 (852)
Príloha č. 16 - Program OVP I10 (104 - 106)
Príloha č. 17 - Program OVP L10
Príloha č. 18 - Program OVP M40, M50
Príloha č. 19 - Program OVP P10
Príloha č. 20 - Program OVP S11
Príloha č. 21 - Program OVP S12
Príloha č. 22 - Program OVP S14
Príloha č. 23 - Program OVP S18
Príloha č. 24 - Program OVP U10


Program 22. DKAVŠ
Príloha č. 1 - Program VšVP

Programy OVP 22. DKAVŠ na pripomienkovanie:
Príloha č. 2 - Program OVP A20 (400)
Príloha č. 3 - Program OVP A20 (409)
Príloha č. 4 - Program OVP A40 (420)
Príloha č. 5 - Program OVP C10
Príloha č. 6 - Program OVP G10 (101)
Príloha č. 7 - Program OVP G10 (130)
Príloha č. 8 - Program OVP G20
Príloha č. 9 - Program OVP G30
Príloha č. 10 - Program OVP G40
Príloha č. 11 - Program OVP I10
Príloha č. 12 - Program OVP L10
Príloha č. 13 - Program OVP M20
Príloha č. 14 - Program OVP M30
Príloha č. 15 - Program OVP M40
Príloha č. 16 - Program OVP S12
Príloha č. 17 - Program OVP U10

 


Kontakt:
 
Centrum vzdelávania
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš


fax: 0960/422656
tel.: 0960, 422564, 0960 422940, 0960 422188, 0960 422506
e-mail: dkavs@aos.sk

 


1) čl. 1 ods. (4) písm. a) Služobného predpisu Hlavného služobného úradu č. 111/2015 o požiadavkách na vojenskú hodnosť a odborných požiadavkách na výkon funkcie, o úrovni znalosti cudzieho jazyka na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, o spôsobe ich získavania, o podmienkach uznávania požiadaviek na vojenskú hodnosť a odborných požiadavkách na výkon funkcie dosiahnutých pred účinnosťou zákona č.281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
2) čl.1 ods. (4) Služobného predpisu Hlavného služobného úradu č. 123/2015 o dĺžke trvania základného vojenského výcviku, odborného výcviku jednotlivca a dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl.
 
3) § 22 Zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
4) § 37 ods. (2) Zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 4. 2. 2019