POSLANIE CENTRA VZDELÁVANIA


    Centrum vzdelávania (CV) je jedným zo základných pracovísk Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika zabezpečujúce celoživotné vzdelávanie. CV zabezpečuje vzdelávanie profesionálnych vojakov, zamestnancov rezortu obrany a iných rezortov, zamestnancov verejnej správy ako aj vzdelávanie realizované podľa zmlúv a dohovorov s partnerskými vysokými školami (VŠ) a súkromným sektorom.

    Celoživotné vzdelávanie
    Celoživotné vzdelávanie profesionálnych vojakov a príslušníkov rezortu Ministerstva obrany SR sa v roku 2011 realizovalo na AOS v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní, formou kariérnych, odborných, krátkodobých odborných kurzov, intenzívnych a udržiavacích kurzov anglického jazyka. Centrum vzdelávania aktívne vstupovalo do procesu celoživotného vzdelávania a zabezpečovalo vzdelávanie a výcvik v 116 kurzoch s 1519 účastníkmi kurzov.
    Prostredníctvom Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov - ISOC (International Staff Officers´Course), ktorý je včlenený do štruktúry CV plní Akadémia ozbrojených síl taktiež úlohu výcvikového a vzdelávacieho strediska krajín partnerstva za mier (PTC - Partnership for Peace Training Centre) a poskytuje kariérne vzdelávanie a výcvik pre profesionálnych vojakov.
 
    Systém ďalšieho vzdelávania
 
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 4. 2. 2019