Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov
ISOC - International Staff Officers´ Course

 
Strategický cieľ kurzu ISOC

 
     Strategickým cieľom kurzu ISOC je podpora rozšírenia doktríny a operačných postupov NATO tak aby prispeli k profesionálnemu rozvoju dôstojníkov, ich interoperabilite v prostredí mnohonárodných štábov v operáciách NATO a prípadne ich kariérnemu postupu po úspešnom absolvovaní kurzu. Študijné materiály a štruktúra kurzu ISOC stavajú na odkaze a základoch kurzu JSOC (Junior Staff Officers Course).
 
Cieľ
 
    Cieľom kurzu je umožniť študentom zvládnuť plánovanie a vedenie vojenských operácií v súlade so štandardmi NATO v celom spektre konfliktov v medzinárodnom prostredí.
 
Po úspešnom absolvovaní kurzu majú absolventi:
 
    teoretickú znalosť organizačnej štruktúry na taktickej úrovni velenia,
    znalosť základných princípov plánovania operácií v úplnom operačnom spektre,
    schopnosť prakticky vykonávať štábne procedúry používané v medzinárodnom prostredí pre
      rozličné vojenské operácie pod velením NATO,
    schopnosť využívať poznatky získané vo vojenskom rozhodovacom procese podľa štandardov
      NATO.

Študenti ISOC
    Dôstojníci v hodnosti nadporučík, kapitán a major
    zo všetkých druhov vojsk, ktorí slúžia
    na funkciách na úrovni roty / práporu.

    Vzdelávací proces je vedený v termoch a moduloch, ktoré sú tematicky rozdelené nasledovne:
 
     Modul 1 "Príchod, administratíva a týždeň rozvoja anglického jazyka"
Modul 1 pozostáva z prezentácie, administrácie, úvodnej prezentácie, otváracieho ceremoniálu a ďalej je zameraný na rozšírenie jazykových schopností študentov v anglickom jazyku pre absolvovanie ďalších modulov a zlepšenie schopnosti komunikácie a znalosti vojenskej terminológie.


    Modul 2 "Spôsobilosti jednotlivých druhov vojsk"
V Module 2 sa študenti kurzu oboznámia s používaním jednotiek rôznych špecializácií a služieb. V module sú obsiahnuté taktiež organizačné štruktúry jednotlivých bojových jednotiek na taktickej úrovni. Jednoducho povedané, modul je zameraný na rozšírenie vedomostí z oblasti doktríny a jej použitie v pozemných operáciách a operáciách krízového manažmentu a taktiež na obohatenie študentov o skúsenosti z činnosti jednotiek v medzinárodnom prostredí.


    Modul 3 "Vojenský rozhodovací proces"
V module 3 študenti kurzu získajú základné informácie a zručnosti potrebné pre vojenský rozhodovací proces a takto sa pripravia pre spoločnú činnosť vo všetkých fázach prípravy a plánovania operácie na taktickej úrovni. Študenti vykonávajú jednotlivé fázy cvičenia vedené krok za krokom inštruktormi kurzu a vypracovávajú čiastkové produkty rozhodovacieho procesu. Tento modul taktiež zahŕňa metodológiu a postupy jednotlivých príslušníkov štábu a štábnych oddelení od momentu prijatia rozkazu, cez rozhodovací proces až po vypracovanie a vydanie operačného rozkazu podriadeným. Modul umožňuje študentom podrobnejšie pochopiť jednotlivé úlohy, ktoré sú vykonávané počas plánovania.


    Modul 4 a 5 "Cvičenia 1 a 2, administratíva a odchod"
Študenti kurzu sú zaraďovaní na jednotlivé štábne funkcie počas dvoch hlavných cvičení rôznych vojnových operácií. Ako príslušníci štábu prápornej skupiny študenti používajú vojenský rozhodovací proces, v rámci ktorého pripravujú všetky dokumenty potrebné pre vydanie bojového rozkazu (operačný rozkaz s prílohami, operačná oleáta atď.). Uvedený rozkaz vydávajú ústne podriadeným s podporou vypracovaných dokumentov.
Modul tiež pozostáva z odhlásenia, administrácie a slávnostného ukončenia kurzu (vyradenie).MODUL TÝŽDEŇ MENO MODULU OBSAH
M1 Týždeň 1 Príchod, administratíva a týždeň rozvoja anglického jazyka Administratíva
Jazykové spôsobilosti
M2 Týždeň 2
Týždeň 3
Týždeň 4
Spôsobilosti jednotlivých druhov vojsk a doktríny Bojové jednotky
Doktríny
Jednotky protivníka a kontrolné cvičenia
M3 Týždeň 5
Týždeň 6
Vojenský rozhodovací proces Tutorial cvičenie
M4 Týždeň 7
Týždeň 8
Cvičenie 1 Cvičenie
M5 Týždeň 9 Cvičenie 2 Kontrolné cvičenie
Administratíva
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 4. 9. 2018