Oddelenie medzinárodných kurzov
 
ICD - International Courses Department

 

 
    Oddelenie medzinárodných kurzov vzniklo na základoch medzinárodného kurzu štábnych dôstojníkov (International Staff Officers´ Course – ISOC) a jeho predchodcu JSOC (Junior Staff Officers´ course).
 
    JSOC bol trilaterálny projekt medzi Veľkou Britániou, Holandským kráľovstvom a Slovenskou republikou, ktorý prebiehal na Akadémii Ozbrojených síl M.R. Štefánika (AOS) v Liptovskom Mikuláši od roku 2002 a počas tohto pôsobenia akadémia získala status Partnership Training Education Centre (PTEC). Do roku 2007 sa uskutočnilo kurzov 11 JSOC, ktoré absolvovalo 431 dôstojníkov z 22 krajín z Európy, Ázie a Afriky. Po skončení spolupráce s Veľkou Britániou v roku 2007, vznikol s podporou Holandského kráľovstva na pôde akadémie Medzinárodný kurz štábnych dôstojníkov (International Staff Officers´ Course – ISOC). V roku 2017 sa strategickým partnerom ISOC stala National Guard Indiana (USA). Táto spolupráca vyústila do transformácie curricula kurzu a zmeny doktrinálneho rámca kurzu z čisto britského na doktrinálny systém NATO obohatený o najnovšie doktríny a poľné manuály amerických pozemných síl (US Army). Od roku 2008 do 2019 absolvovalo 351 dôstojníkov z 24 krajín Medzinárodný kurz štábnych dôstojníkov ISOC na pôde AOS. Ako mobilný tím ISOC pôsobil 3 krát na Ukrajine.
 
    V roku 2018 Akadémia ozbrojených síl dosiahla inštitucionálnu akreditáciu od NATO. Význam úspešnej aliančnej inštitucionálnej akreditácie pre AOS spočíva nielen v tom, že má právo začať používať podtitul Akreditovaná vzdelávacia a výcviková inštitúcia NATO (NATO Accredited Education and Training Facility). Význam inštitucionálnej akreditácie AOS je zvýraznený aj faktom, že AOS je prvou vojenskou vysokoškolskou vzdelávacou inštitúciou v celom Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania, ktorej sa podarilo skĺbiť obidva systémy manažmentu kvality a paralelne úspešne podstúpiť akreditáciu „Bolonského typu“ aj inštitucionálnu akreditáciu NATO.
 
    Dopyt po kurzoch zameraných na vojenské rozhodovacie a plánovacie procesy na taktickej úrovni sa neustále zvyšuje u členských krajín NATO aj partnerských krajín NATO. Na túto požiadavku pružne reaguje oddelenie medzinárodných kurzov, ktoré ponúka aktuálne kurzy zamerané na vojenské rozhodovacie procesy, ktoré reflektujú súčasné operačné prostredie (hlavná bojová činnosť - vedenie pozemných a spoločných operácií v rámci konfliktu s vysokou intenzitou). Snahy Oddelenia medzinárodných kurzov dynamicky reagujú aj na štandardizačnú potrebu NATO a existenciu návrhu štandardizačného dokumentu o plánovaní pozemných síl na taktickej úrovne APP-28.
 
    Cieľovou skupinou pre kurzy organizované Oddelením medzinárodných kurzov sú nielen dôstojníci z členských a partnerských krajín NATO, ale aj vojenský pedagogický personál z partnerských vzdelávacích inštitúcií, sponzorovaní Programom NATO Enhancement Education Enhancement Program (DEEP).
 
    AOS a Centrum vzdelávania prostredníctvom Oddelenia medzinárodných kurzov týmto priamo ovplyvňuje, pozitívne pôsobí, rozvíja a propaguje identifikované požiadavky v rámci štandardizácie rozhodovacieho a plánovacieho procesu na taktickej úrovni NATO. Uvedeným úsilím priamo podporuje presadenie dlhodobej vízie kariérneho vzdelávania v Centre vzdelávania AOS, ktorým je podpora a zlepšovanie interoperability partnerov NATO v oblasti plánovacích a rozhodovacích procesov na taktickej a operačnej úrovni NATO.
 
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021