Minister blahoželal absolventom kurzov

    Za účasti ministra obrany SR Jaroslava Bašku boli 27. júna 2008 v Národnej akadémii obrany v Liptovskom Mikuláši ukončené Kurz národnej bezpečnosti a Vyšší dôstojnícky kurz.
    Kurz národnej bezpečnosti (KNB) stojí na vrchole hierarchie kariérneho vzdelávania profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR.
Do svojej vzdelávacej štruktúry implementoval úlohy súvisiace so zabezpečením národnej obrany a bezpečnosti na strategickej úrovni riadenia. Zameral sa na koncepčné informácie z oblasti národnej bezpečnostnej stratégie SR, ako aj na analýzu dynamicky sa meniacej bezpečnostnej situácie vo svete. Obsiahol aktuálne otázky obranných kapacít a spôsobilostí Aliancie a EÚ v rámci Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky.
 
    Kurz trval 10 mesiacov a prednášalo v ňom viac ako 90 lektorov, erudovaných odborníkov z domova a zo zahraničia, medzi nimi boli politici, veľvyslanci, pridelenci obrany z USA, Francúzska, Holandska, Veľkej Británie, Nórska, ČR, SRN, zástupcovia odborných pracovísk a sekcií MO SR, MV SR, MZV SR, GŠ OS SR, lektori z domácich a zahraničných univerzít.
    Tento v poradí 3. KNB absolvovalo 5 plukovníkov OS SR, v počte bol i prvý slovenský kozmonaut plk. Ivan Bella. Absolventi dosiahli najvyššie vojenské vzdelanie, ktoré je predpokladom pre výkon najvýznamnejších funkcií v rezorte MO SR. Ako strategickí lídri prispejú k rozvoju spôsobilostí a profesionality ozbrojených síl SR.
    Do vojenského KNB bola integrovaná 10 týždňová platforma pre bezpečnostnú komunitu z civilného sektoru, určená pre zamestnancov v štátnej a verejnej správe. Túto absolvovalo 6 študentov civilného sektora - ústrednej štátnej správy, Kancelárie Bezpečnostnej rady, Národného bezpečnostného úradu, MO SR, MV SR. Táto platforma KNB, akreditovaná Ministerstvom školstva SR, kvalifikovala kurz v novej kvalite väzieb a medzirezortných vzťahov v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky štátu. Minister obrany vo svojom príhovore k absolventom KNB vyzdvihol význam hodnôt, na ktorých je kurz postavený, a to toleranciu, právo, otvorenosť, službu v humanite, tímovú prácu a neustály rozvoj. Dodal, že sú to idey, ktorých význam a zmysel je dôležitý pre nás všetkých.
 
 
 
    V tento deň bol ukončený i Vyšší dôstojnícky kurz (VDK) , ktorý absolvovalo 20 profesionálnych vojakov (2 kapitáni a 18 nadporučíkov). Kurz trval v termíne od 7. 4. - 27. 6. 2008. Jeho absolventi splnili podmienku zaradenia do výkonu funkcií v hodnosti kapitán a majú predpoklady pre úspešnú službu v ozbrojených silách SR ako budúci štábni dôstojníci na úrovni brigáda. Tento v poradí 10. VDK obsiahol ako podobné predchádzajúce kurzy teoreticko-praktickú prípravu, ktorá bola zakomponovaná do modulu všeobecných a modulu vojenských vedných disciplín.
 
 
  Videozáznam
 
    Účastníci, ktorí ukončili KNB i VDK si prevzali osvedčenia o absolvovaní kurzov osobne z rúk zástupcu veliteľa NAO plk. gšt. Ing. Juraja Vyrosteka a blahoželania prijali od ministra obrany SR Jaroslava Bašku a genpor. Ing. Petra Gajdoša, zástupcu náčelníka GŠ OS SR.
    Od 1. 9. 2008 sa Národná akadémia obrany (NAO) transformuje do vysokej vojenskej školy Akadémie ozbrojených síl. I keď NAO prestane vo svojej štruktúre existovať, kariérne vzdelávanie profesionálnych vojakov formou progresívnych kurzov ostane pevne zakotvené v novej integrovanej inštitúcii. V tejto súvislosti minister obrany SR Jaroslav Baška poďakoval za prácu príslušníkom NAO a dodal, že za krátky čas svojho fungovania dosiahla Národná akadémia obrany v organizácii vojenského kariérneho vzdelávania mnoho pekných úspechov, na ktoré by mala nadviazať transformovaná Akadémia ozbrojených síl. V blahoželaní absolventom kurzov uviedol, že verí, že sa stanú piliermi našich OS, ktoré dokážu adekvátne reagovať na výzvy a problémy, ktoré vyvstávajú v súvislosti s naším členstvom v EÚ, NATO a OSN nezabúdajúc na úlohy a ciele, ktoré plní rezort deň čo deň na misiách v zahraničí.
    Absolventi 2. KNB pre zamestnancov štátnej a verejnej správy: Mgr. Martin Bavolár, kpt. JUDr. Peter Pekar, JUDr. Peter Chrenko, Mgr. Katarína Kováčová, Mgr. Daniel Dom a pplk. Ľubomír Kubek.
    Absolventi 3. KNB: plk. Ing. Ivan Bella, plk. Ing. Mikuláš Bibko, plk. Ing. Karol Navrátil, plk. Ing. Ivan Hůlek plk. Ing. Jiří Ladra.
 
  - hg -