Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 27. 06. 2022        
 Hlavná stránka


VOJENSKÁ SLUŽBA KADETOVVojenská služba kadetov začína v súlade so zákonom č. 346/2005 Z. z o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky dňom prijatia do štátnej služby, ktorý je zhodný s dňom nástupu na štúdium na AOS.
Dňom prijatia na vysokoškolské štúdium na AOS je uchádzač o štúdium personálnym rozkazom prijatý do služobného pomeru profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe a je ustanovený do funkcie kadet v hodnosti vojak 1. stupňa počas celej doby bakalárskeho štúdia.

Kadet je „ašpirant na dôstojnícku hodnosť“, ktorý študuje v akreditovanom vysokoškolskom programe a zároveň plní podmienky vojenského programu kadetov bakalárskeho štúdia.(odkaz na záložku výcvik – vojenský program kadetov). Podmienkou k absolvovaniu vojenského vysokoškolského štúdia je úspešné splnenie podmienok vojenského programu kadetov.

Počas plnenia študijných povinností pod vedením svojich veliteľov a inštruktorov kadeti:

 • získavajú základné vojenské teoretické vedomosti a praktické zručnosti,
 • získavajú schopnosti na vedenie tímu, družstva a čaty,
 • pokračujú v zbližovaní s vojenskými hodnotami,
 • osvojujú si vodcovské princípy a medziľudské vzťahy.

 •  

     Po úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia je kadet prijatý do dočasnej štátnej služby a vymenovaný do hodnosti poručík.

  Nároky kadetov počas prípravnej štátnej služby na naturálne a finančné zabezpečenie:

  • profesionálnemu vojakovi v prípravnej štátnej službe patrí 50 % hodnostného platu vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni. (§152 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  • kadet je ubytovaný bezplatne v internáte Akadémie ozbrojených síl a je mu poskytnutá bezplatná celodenná strava počas celej doby štúdia,
  • bezplatné vzdelávanie,
  • bezplatná zdravotná starostlivosť,
  • bezplatné vydanie výstrojových súčiastok do vlastníctva po nástupe štátnej služby .

      
  gen. Dr. M. R. Štefánik
   
  Nová web stránka tu:
   
   
   Oznamy
   
   
   Udalosti
   
       24. 6. 2022 o 11:00
    
   
    
   
       30. 6. 2022
    
   
       30. 6. 2022
    
   
   
    
       Vyšlo nové číslo:
      AKADEMIK
   
      Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2021
   
       Vyšlo nové číslo:
  Vojenské reflexie
  2/2021
   
      Verejný odpočet
  za rok 2021
   
      ŠPE - termíny ško-
  lení 2022
   
      Zborník
  CSDP Olympiad 2016
   
      Centrálny register 
  pohľadávok štátu
   
     DPŠ 
    
   
     UTV 
    
   
     DETSKÁ UNIVERZITA 
    
   
   
    e-mail AOS  Stravovanie WEGA
   
    Facebook AOS  YouTube AOS
     NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
  © Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. júna 2022   (26749)