Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 28. 05. 2020        
 Hlavná stránka 

MIESTA OBSADZOVANÉ VÝBEROVÝM KONANÍM

Adresa vyhlasovateľa výberového konania:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Skupina personálnych služieb
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš


tel. 0960 423085      e-mail: personal@aos.sk
 
    DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE UCHÁDZAČOV!
  • Ak uchádzač predložil žiadosť elektronickými prostriedkami, doručí ju spolu s prílohami výberovej komisii aj v písomnej forme najneskôr v deň uskutočnenia výberového konania, a to pred jeho začiatkom.
  • Výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 3 mesiace.
  • Uchádzač musí predložiť osvedčenú kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu.
  • Pri doklade o vzdelaní získanom v zahraničí aj rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
  • Ak sa uchádzač hlási do viacerých výberových konaní, je povinný požadované doklady predložiť do každého výberového konania jednotlivo.

* nepožaduje sa u zamestnancov
Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika


Katedra informatiky
 - 1 miesto - profesor katedry informatiky
 - 2 miesta - odborný asistent katedry informatiky (IKT)
 - 1 miesto - odborný asistent katedry informatiky (M)

Katedra logistického zabezpečenia
 - 1 miesto - odborný asistent logistického zabezpečenia
 - 1 miesto - odborný asistent logistického zabezpečenia

Katedra strojárstva
 - 1 miesto - odborný asistent katedry strojárstva
 - 1 miesto - odborný asistent katedry strojárstva

Katedra spoločenských vied a jazykov
 - 3 miesta - asistent katedry spoločenských vied a jazykov

Katedra elektroniky
 - 1 miesto - profesor katedry elektroniky
 - 1 miesto - docent katedry elektroniky

Katedra strojárstva
 - 1 miesto - asistent katedry strojárstva (prof. vojak)
 - 1 miesto - asistent katedry strojárstva
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
 Konferencie
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020 -
    je ZRUŠENÁ!
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
  

  Oznam o konaní
dizertačnej skúšky

 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 28. mája 2020   (32947)