Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 22. 10. 2019        
 Hlavná stránka 

MIESTA OBSADZOVANÉ VÝBEROVÝM KONANÍM

Adresa vyhlasovateľa výberového konania:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Skupina personálnych služieb
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš


tel. 0960 423085      e-mail: personal@aos.sk
 
    DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE UCHÁDZAČOV!
  • Ak uchádzač predložil žiadosť elektronickými prostriedkami, doručí ju spolu s prílohami výberovej komisii aj v písomnej forme najneskôr v deň uskutočnenia výberového konania, a to pred jeho začiatkom.
  • Výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 3 mesiace.
  • Uchádzač musí predložiť osvedčenú kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu.
  • Pri doklade o vzdelaní získanom v zahraničí aj rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
  • Ak sa uchádzač hlási do viacerých výberových konaní, je povinný požadované doklady predložiť do každého výberového konania jednotlivo.

* nepožaduje sa u zamestnancov
Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. - 25. 10. 2019
   Blokový, poľný výcvik kadetov 2. ročníka
 
     21. - 25. 10. 2019
   V Simulačnom centre AOS cvičí ISTAR Prešov
 
     19. 11. 2019
   Deň otvorených dverí
 
    do 15. 11. 2019
 CHARITA 2019
 
 Konferencie
 
    9. - 11. 10. 2019
"KIT 2019"
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. októbra 2019   (25943)