V i t a j t e

Cieľ konferencie
 

Zvýšiť povedomie študentov o možnostiach aktívneho pôsobenia v oblasti vedeckej práce.
 
Vytvoriť súťažné  prostredie  pre zapojenie čo najväčšieho počtu študentov do vedeckého a pedagogického výskumu a aplikácie jeho  výsledkov do praxe.
 
Predstaviť oblasť vedy a jej aplikácie ako súčasť akademického života. Zároveň naplniť jednu z politík výskumno-vývojovej činnosti AOS, aby sa kvalita výskumu a vývoja stala prirodzenou súčasťou výučby.
 
Ukázať študentom, že okrem dosiahnutia vysokoškolských vzdelávacích štandardov im škola ponúka aj možnosť podieľať sa na riešení výskumných projektov a získať skúsenosti z oblasti vedeckej práce.
© KIS AOS 2019                                     Aktualizované 11. 1. 2019