Štruktúra výučby telesnej výchovy

Obsah a rozsah výučby

Výučba telesnej výchovy študentov Akadémie ozbrojených síl je súčasťou vysokoškolskej prípravy a pozostáva zo základnej telesnej výchovy zameranej predovšetkým na rozvoj pohybových schopností a zo špeciálnej telesnej prípravy orientujúcej sa na získavanie špecifických návykov a zručností spojených s výkonom vojenskej služby v podmienkach mierovej prípravy a zameraných na využitie v situáciách blízkych súčasným ozbrojeným konfliktom. Na konci každého semestra je hodnotená kreditom.
Telesná výchova je zaradená v rozvrhu vysokoškolského štúdia v každom semestri v rozsahu štyroch hodín týždenne. Okrem toho absolvujú študenti počas štúdia tri týždenné bloky telovýchovných sústredení zamerané na získavanie a upevňovanie návykov a zručností v základnej telesnej výchove (2x40 hodín) a špeciálnej telesnej príprave (40) hodín. Obidva druhy kurzov zahrnujú jedno letné a jedno zimné sústredenie a sústredenie špeciálnej telesnej výchovy. Na individuálnu prípravu a záujmovú športovú činnosť sú študentom k dispozícii telovýchovné zariadenia v dobe voľna v popoludňajších a večerných hodinách.

Základná telesná výchova sa vyučuje v tematických celkoch:

 1. Rozvoj pohybových schopností
  Rozvoj kondičných a koordinačných schopností prostriedkami gymnastiky, posilňovania, pohybových hier a atletiky. Zoznámenie so spôsobmi, metódami a formami rozvoja sily, rýchlosti, vytrvalosti a koordinačných schopností. Plnenie noriem v disciplínach daných požiadavkami pre študentov a noriem výročného preskúšania vojakov v profesionálnej službe.
 2. Plávanie
  Upevňovanie základných plaveckých zručností a systematické zdokonaľovanie techniky plaveckých spôsobov s využitím prvkov užitého plávania, plávania pod vodou, plutvového plávania a záchrany topiacich sa s dôrazom na plaveckú silu a plaveckú vytrvalosť.
 3. Športové hry
  Nácvik základných zručností a individuálnych herných činností v športových hrách - futbale, volejbale, basketbale a hádzanej.
 4. Teória a metodika telesnej výchovy
  Systém a organizácia telesnej výchovy a športu v ozbrojených silách Slovenskej republiky. Teoretická príprava študentov na organizovanie a vedenie zamestnaní telesnej prípravy. Zoznámenie so zásadami poskytnutia predlekárskej prvej pomoci a spôsobmi úrazovej prevencie.

Špeciálna telesná príprava sa vyučuje v tematických celkoch:

 1. Prekonávanie prekážok a zrýchlené presuny
  Získavanie a rozvoj pohybových návykov a zručností pri prekonávaní prírodných a umelých prekážok v teréne a na prekážkovej dráhe.
 2. Sebaobrana a boj zblízka
  Nácvik a tréning praktických zručností a návykov potrebných pre boj zblízka so zbraňou a bez nej. Upevňovanie psychickej odolnosti a morálnych kvalít v priamom strete s protivníkom.
 3. Vojensko-praktické plávanie
  Prekonávanie vodného toku pomocou improvizovaných prostriedkov, skryté plávanie, plávanie s prekážkami, plávanie pomocou improvizovaných prostriedkov, pomoc unavenému plavcovi, plávanie v prúde, skoky do neznámej vody, potápanie na nádych a plávanie s ABC.
 4. Vojensko-praktické lezenie
  Zoznámenie s technickými prostriedkami zabezpečenia pohybu vo vysokohorskom a horolezeckom teréne s rôznou náročnosťou. Nácvik a tréning pohybu vo vysokohorskom a menej náročnom horolezeckom teréne do III. stupňa obťažnosti. Oboznámenie so zásadami pobytu vo vysokohorskom prostredí. Nácvik využívania horolezeckých techník pri prekonávaní prírodných a umelých prekážok a možností ich uplatnenia pri vedení bojovej činnosti. Rozvoj psychickej odolnosti a schopnosti odolávať nepriaznivým vplyvom prostredia.

Výberová telesná výchova
Rozvoj kondičných a koordinačných schopností študentov. Rozvoj zručností zo športových hier - futbalu, volejbalu, basketbalu, tréning sily v posilňovni, plávanie, behy, zručnosti boja zblízka. Poskytnutie návodu k využitiu pohybových a športových hier pre aktívne trávenie voľného času ako kompenzácie telesného a psychického zaťaženia.

Telovýchovné sústredenia:
Letné telovýchovné sústredenie (LTVS)
Nácvik základných zručností v ovládaní malých plavidiel a ich využitie pri prekonávaní vodných plôch a vodných tokov. Splav na tečúcej vode. Peší presun v stredne ťažkom horskom teréne, zásady pobytu v prírode a orientácie v neznámom teréne. Presuny na horských bicykloch v rôznych terénoch, zásady jazdy v skupine a komunikácie v skupine, využitie základných pravidiel cestnej premávky pri presunoch na bicykloch. Rozvoj kondičných a koordinačných schopností s využitím prostriedkov pohybových a športových hier. Zvyšovanie telesnej zdatnosti i psychickej odolnosti študentov. Poskytnutie návodu k využitiu získaných zručností pre aktívne trávenie voľného času ako kompenzácie telesného a psychického zaťaženia.

Zimné telovýchovné sústredenie (ZTVS)
Rozvoj základných zručností v zjazdovom i bežeckom lyžovaní, osvojenie si poznatkov z teórie a metodiky lyžovania. Rozvoj telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti vytrvalostnými presunmi jednotiek na skialpinistických a bežeckých lyžiach i pešo s využitím snežníc v neznámom horskom teréne s využitím zásad a spôsobov prežitia v zimných podmienkach. Formovanie morálnych a vôľových vlastností. Budovanie improvizovaných prístreškov. Základy orientácie v teréne v zimných podmienkach.
Oboznámenie sa s bezpečnostnými opatreniami a predlekárskou prvou pomocou pri úrazoch na horách. Poskytnutie návodu k využitiu zručností v zjazdovom a bežeckom lyžovaní pre aktívne trávenie voľného času ako kompenzácie telesného a psychického zaťaženia.

Kurz špeciálnej telesnej výchovy (STV)
Tréning základných zručností v ovládaní malých plavidiel a ich využitie pri prekonávaní vodných plôch a vodných tokov. Rozvoj kondičných a koordinačných schopností pri výcviku v ovládaní malých plavidiel. Splav na tečúcej vode. Rozvoj zručností pri prekonávaní vodných tokov improvizovanými spôsobmi, plávanie v prúde, skoky do neznámej vody, pomoc unavenému plavcovi, potápanie na nádych a plávanie s ABC na voľných vodných plochách. Komplexné zamestnanie s presunom v stredohorskom teréne s využitím získaných zručností vo vojensko- praktickom lezení spojené s prenocovaním v prírodnom prostredí. Využívanie horolezeckých technický pomôcok pri prekonávaní prírodných a umelých prekážok horolezeckou technikou a pri vedení bojovej činnosti vo vysokohorskom a horolezeckom teréne. Precvičovanie získaných zručností v sebaobrane a boji zblízka v prírodnom prostredí. Rozvoj psychickej odolnosti a schopnosti odolávať nepriaznivým vplyvom prostredia.

Hodnotenie výkonnosti

Telesná výkonnosť študentov a študentiek kadetského štúdia je hodnotená pravidelne každý semester absolvovaním troch (študentky), resp. štyroch (študenti) testov vybraných z predpísanej batérie testov pohybovej výkonnosti. Podmienkou absolvovania semestra je splnenie stanovenej minimálnej výkonnosti v každej disciplíne a zisk minimálne 69 bodov.
V úvode štúdia absolvujú študenti vstupné hodnotenie pohybovej výkonnosti.
Počas štúdia sa v oblasti telesného rozvoja vykonávajú merania telesnej výšky a telesnej hmotnosti, výpočet body mass indexu (BMI) a absolvovanie Ruffierovej funkčnej skúšky.

             Hlavná stránka