Pracovisko funkčnej diagnostiky

Katedra telesnej výchovy a športu uviedla v rámci projektu AGA v roku 2007 do činnosti pracovisko funkčnej diagnostiky a v spolupráci s prednostom telovýchovno-lekárskeho oddelenia ÚVN Ružomberok MUDr. Jurajom Sýkorom začal realizovať funkčné vyšetrenia študentov a zamestnancov AOS.

Základným cieľom projektu je analyzovať úroveň telesnej a funkčnej zdatnosti rôznych kategórií príslušníkov Ozbrojených síl SR a získané poznatky aplikovať pri vedecky podložených úpravách systému telesnej prípravy študentov AOS i ostatných príslušníkov Ozbrojených síl SR. Súčasne pracovisko funkčnej diagnostiky umožňuje poskytnúť účastníkom vyšetrení informáciu o individuálnej úrovni ich telesnej zdatnosti, stave kardiovaskulárneho systému a na základe výsledkov meraní vypracovať individuálny pohybový režim zameraný na zvyšovanie ich pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti.

Obsahom vyšetrení na pracovisku funkčnej diagnostiky je výpočet percenta tuku v tele z 10 kožných rias podľa Pařízkovej, výpočet body mass indexu - BMI, spirometria pozostávajúca z určenia vitálnej kapacity pľúc, úsilného výdychového objemu za jednu sekundu a náležitej hodnoty pľúcnej kapacity a submaximálny záťažový test W 170 so sledovaním kľudového a záťažového EKG.

Výsledky submaximálneho záťažového testu W 170 je možné individuálne konfrontovať využitím Ruffierovej funkčnej skúšky

V rámci vyšetrenia na pracovisku fuknčnej diagnostiky môžu jeho účastníci konzultovať otázky spojené s reakciou organizmu na telesné zaťaženie a problematikou realizácie individuálneho pohybového režimu.

Pre potreby individuálneho sledovania efektívnosti pohybového režimu a odozvy organizmu je možné študentom alebo zamestnancom AOS na pracovisku Katedry Tv a Š zapožičať športtestery na záznam srdcovej frekvencie počas tréningového zaťaženia.

Pre funkčné vyšetrenia príslušníkov ozbrojených síl a zamestnancov rezortu je pracovisko funkčnej diagnostiky Katedry telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika k dispozícii v mesiacoch jún, september, október a november v pracovných dňoch v čase od 14,00 do 18,00 na základe telefonického alebo písomného dohovoru.

                   Kontakt:
                   Vedúci Katedry TV a Š
                   Mgr. Ján PÁPAY, PhD.
                   číslo telefónu: 0960/423462, 423463
                   mobilný telefón: 0905 417609
                   mailová adresa: jan.papay@aos.sk

Hlavná stránka