Úvod
Aktuality
Ciele
Publikačná činnosť
Fotogaléria
Video
Dokumenty
Kontakt
 
Katedra SVaJ
CIELE
 
  Funkcie centra v jeho realizačnej etape rozvoja:
 • Vzdelávacia - zvyšovanie informovanosti o rodovej problematike, príprava špecializovaných prednášok a seminárov pre študentky a študentov AOS, zvýšiť počet hodín v kariérnych kurzoch, 2x ročne 3 denný špecializovaný kurz, e-learnig? príprava expertov rodovej rovnosti pre útvary(?)
 • Koordinačná - organizovanie odborných seminárov pre členov/členky CRR, vytvorenie siete členov CRR, nadviazanie spolupráce s existujúcimi štruktúrami v OSSR - v oblasti starostlivosti o rodinu, vojenských dôchodcov, voj. profesionálov pred, počas a po misii, systematizácia činnosti a diseminácia výsledkov k útvarom a civilnej verejnosti, 1x ročne súhrnná správa?
 • Výskumná - realizovanie vlastných výskumov a iniciovanie interdisciplinárneho výskumu v oblasti rodovej problematiky (v spolupráci so SEĽUZ, Ministerstvom sociálnych vecí a rodiny, Katedrami spoločenských vied, napr. policajného zboru Bratislava, soc. práce, napr. Prešov, postupne osloviť a rozšíriť o medzinárodnú spoluprácu - konkrétne(?)
 • Konzultačná - odborné konzultácie pre študentov/študentky, učiteľov, zamestnancov rezortu, profesionálnych vojakov k rodovej problematike (dohodnutá spolupráca s Distribučným a informačný centrom NATO a STO, Distribučné a informačné stredisko STO)
 • Expertízno-poradenská - analýzy koncepčných materiálov NATO a EU, odporúčania pre vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť (napr. edičné komisie, konzultácia s autormi z hľadiska gender mainstreamingu (spolupráca s právnikmi, predsedami odborov, expertmi z civilného sektoru na oblasť harmonizácie práce rodiny, alebo diskriminácie...)
 • Publikačná - vydávanie odborných štúdií, prekladov a študijných materiálov, bc a diplom prác
 • Organizačná - realizácia pozvaných prednášok zahraničných a domácich prednášajúcich a spolupráca s partnerskými inštitúciami
 • Medializačná - spolupráca s médiami za účelom zvýšenia informovanosti širšej verejnosti o rodovej problematike, prihlásenie sa Akadémie ozbrojených síl k riešeniu otázok rodovej rovnosti
 • Dokumentačná - archivácia ročníkových, diplomových, dizertačných a habilitačných prác, dokumentácia všetkých aktivít spojených s činnosťou CRR

      Kontakt:
Centrum rodovej rovnosti
Katedra spoločenských vied a jazykov

Akadémia ozbrojených síl gen. Milana R. Štefánika
031 06 Liptovský Mikuláš 6
© KIS AOS 2016