Úvod
Aktuality
Ciele
Publikačná činnosť
Fotogaléria
Video
Dokumenty
Kontakt
 
Katedra SVaJ
AKTUALITY


Spýtali sme sa PhDr. Márie Martinskej, PhD. z Katedry spoločenských vied a jazykov Akadémie ozbrojených síl na Centrum rodovej rovnosti, ktoré bolo v priestoroch akadémie otvorené 12. novembra 2015.
Charakterizujte stručne toto centrum
    Je to prvá inštitúcia na akademickej pôde v rámci Slovenskej republiky. Centrum rodovej rovnosti Akadémie ozbrojených síl bude zamerané na zvyšovanie informovanosti, vzdelávacie a výskumné aktivity v oblasti rodovej rovnosti nielen v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Svojou podstatou vyjadruje potrebu vniesť rodovú perspektívu do oblasti bezpečnosti a vojenskej vedy a chápeme ho ako rozšírenie sféry záujmu sociálno-psychologickej podpory pre vojenských profesionálov aj civilných zamestnancov a ich rodiny.
 
Aké sú ciele novozaloženého Centra rodovej rovnosti?
    Cieľom je vytvoriť základné podmienky pre otvorenie nového sociálneho dialógu o postavení žien a mužov v organizácii OS SR, vysvetľovať princíp rodovo integrovanej alebo tzv. starajúcej sa organizácie. Bude to interdisciplinárne a neskôr, verím, aj medzinárodne konštruované centrum, ktoré sa bude sústreďovať na teoreticko-praktickú analýzu typu - rodová rovnosť v otázkach vojny a mieru - postavenie žien v ozbrojených konfliktoch, prevencia rodovo podmieneného násilia počas vojnových konfliktov, ženský terorizmus, ktorý je na vzostupe a prináša vyššiu mediálnu odozvu, význam posilňovania žien a rovnocenné zastúpenie žien v rozhodovacích procesoch preventívneho a mierového úsilia. Sústreďovať sa bude aj na – genderovo integrovanú organizačnú kultúru – akceptáciu tzv. diversity manažmentu –na prínos rozdielneho potenciálu v prospech organizácie, vojenskú prácu a rodinu, keďže rodová rovnosť vníma prácu a rodinu ako rovnocenné hodnoty, na podporu flexibilných foriem zamestnávania, interpersonálne vzťahy a komunikáciu v zmiešaných jednotkách, špecifiká sociálno-patologických javov – ženy - muži v organizácii, predsudky, konflikty, rodovo podmienené násilie, harašment, mentoring, mobing. Uplatňovanie rodového hľadiska a rovnosť príležitostí znamená v praxi reorganizáciu, zlepšenie vyhodnocovania spoločenských procesov takým spôsobom, ktorý včleňuje rodovú rovnosť do všetkých opatrení na všetkých úrovniach a pozíciách. Osvojenie si princípu rovnosti príležitostí v organizáciách je demonštrovaním moderného a zodpovedného postupu voči spoločnosti a rodine.
 
Aké sú legislatívne východiská Centra rodovej rovnosti?
    Jedným z nich je nový rámcový program Horizont 2020, dokument Európskej únie pre výskum a inovácie na roky 2014 až 2020. Jeho napĺňanie začleňuje Slovensko do európskeho výskumného priestoru (European Research Area), vytvára mnohé výzvy. Vychádzame aj zo Stratégie rodovej rovnosti 2020, ktorú sa Slovensko zaviazalo akceptovať a kde sa preukazuje, že rodová rozmanitosť vo vedení spoločnosti a rodovo vyvážené prostredie je cestou k lepšiemu riešeniu problémov, k inovačným nápadom, vyššej konkurencieschopnosti a vyššiemu výkonu. Taktiež poverenie Ministerstvom obrany a podpora vrámci AOS môže priniesť posun v tejto oblasti.
 
A čo dodať na záver?
    Spoločnosť, organizácia, veda a výskum nemôžu naplniť svoj potenciál, pokiaľ nebudú čerpať z talentu celej svojej populácie, pokým ženy a muži nebudú môcť rovnomerne využívať príležitosti, ktoré ponúka rovnaké vzdelanie, rovnomerné zastúpenie v rozhodovacích procesoch, rovnocenné (spoločenské, morálne ale aj finančné) ohodnotenie prínosu rozdielneho potenciálu mužov a žien.
 spracovala: -hg-


      Kontakt:
Centrum rodovej rovnosti
Katedra spoločenských vied a jazykov

Akadémia ozbrojených síl gen. Milana R. Štefánika
031 06 Liptovský Mikuláš 6
© KIS AOS 2016