[domov]

 


                                                         Stručná história katedry

Katedra manažmentu je súčasťou Akadémie ozbrojených síl generála Milana astislava Štefánika
v Liptovskom Mikuláši. Vznikla 15. augusta 2004, pri reorganizácii Vojenskej akadémie, na základoch katedry vojenského manažmentu Fakulty pozemného vojska.


                                                             Poslanie katedry

Poslaním katedry je vzdelávanie a výskum v oblasti manažérstva, logistiky a ekonomiky.


                                                               Profil katedry

Katedra manažmentu je profilovým vedecko-pedagogickým pracoviskom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši pre vzdelávanie a vedecko výskumnú činnosť
v disciplínach manažérstva a logistiky.

V oblasti vzdelávania katedra zabezpečuje výučbu so zameraním na manažment, logistiku a ekonómiu vo všetkých vysokoškolských študijných programoch akreditovaných  v Akadémii ozbrojených síl,
v dennom, externom i celoživotnom vzdelávaní.

Katedra sa podieľa ďalej na vysokoškolskom štúdiu:

      -  v študijnom programe "Bezpečnosť a obrana štátu" študijného odboru 8.4.4 Národná
a medzinárodná bezpečnosť
v prvom, bakalárskom stupňi štúdia, druhom, magisterskom stupni
štúdia a treťom stupni doktorandského štúdia.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa katedra orientuje formou bádateľského výskumu ako aj aplikovaným výskumom v špecifickom vojenskom prostredí najmä riešením:

  • teoreticko metodologických i praktických otázok manažmentu, so zameraním na osobnosť manažéra v ozbrojených silách,

  • v ekonomických aspektoch obrany a bezpečnosti štátu,

  • vo vojenskej logistike.


Katedra okrem pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti:

Zabezpečuje odbornú poradensko - konzultačnú, projekčno-inžiniersku a expertíznu činnosť v problematike manažmentu, projektového manažmentu, logistiky, ekonómie a súvisiacich disciplín pre potreby akadémie a ozbrojených síl.

Organizuje a odborne zabezpečuje vedecko-odborné konferencie,  krátkodobé kurzy a školenia v širokej
škále manažérskych a logistických problémov.

V rámci zvyšovania kvalifikácie sa katedra zameriava na odborný a kvalifikačný rast učiteľov katedry
v rôznych formách individuálnej a organizovanej prípravy s dôrazom na :

  • doktorandské štúdium,
  • jazykovú prípravu,
  • prípravu na habilitačné konanie,
  • prípravu na vymenúvacie konanie za profesorov.

  • posledná aktualizácia: 05. 09. 2018