[domov]

 


Stručná história katedry

Katedra manažmentu je súčasťou Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Vznikla 15. augusta 2004, pri reorganizácii Vojenskej akadémie, na základoch katedry vojenského manažmentu Fakulty pozemného vojska.


Poslanie katedry

Poslaním katedry je vzdelávanie a výskum v oblasti manažérskych metód, techník a nástrojov riadenia v sociálno-ekonomických procesoch.


Profil katedry

Katedra manažmentu je profilovým vedecko-pedagogickým pracoviskom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši pre vzdelávanie a vedecko výskumnú činnosť v disciplínach manažmentu a logistiky.

V oblasti vzdelávania katedra zabezpečuje výučbu v manažérskych a s ním súvisiacich predmetov so zameraním na všeobecný manažment, vodcovstvo, logistiku, makro a mikroekonomické a marketingové disciplíny, vo všetkých vysokoškolských študijných programoch akreditovaných v Akadémii ozbrojených síl, v dennom, externom i celoživotnom vzdelávaní. Katedra sa podieľa na:

Vysokoškolskom štúdiu:

v študijnom programe  "Manažment vojenskej organizácie" v študijnom odbore 8.4.1 Manažment vojenských systémov na prvom stupni bakalárského štúdia.

v študijnom programe "Bezpečnosť a obrana štátu" študijného odboru 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť v prvom, bakalárskom stupňi štúdia, druhom, inžinierskom stupni štúdia a treťom stupni doktorandského štúdia.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa katedra orientuje formou bádateľského výskumu ako aj aplikovaným výskumom na úlohy manažmentu v špecifickom vojenskom prostredí a v národnom hospodárstve najmä riešením:

  • teoreticko metodologických i praktických otázok manažmentu, so zameraním na osobnosť manažéra v ozbrojených silách,
  • v ekonomických aspektoch obrany a bezpečnosti štátu,
  • úloh asymetrických ohrození, v súčinnosti s riešiteľskými kolektívmi krajín NATO.

Katedra okrem pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti:

Zabezpečuje odbornú poradensko - konzultačnú, projekčno-inžiniersku a expertíznu činnosť v problematike manažmentu, projektového manažmentu, logistiky, ekonómie a súvisiacich disciplín pre potreby akadémie a ozbrojených síl.

Organizuje a odborne zabezpečuje vedecko-odborné konferencie,  krátkodobé kurzy a školenia v širokej škále manažérskych problémov.

V rámci zvyšovania kvalifikácie sa katedra zameriava na odborný a kvalifikačný rast učiteľov katedry v rôznych formách individuálnej a organizovanej prípravy s dôrazom na :

  • doktorandské štúdium,
  • jazykovú prípravu,
  • prípravu na habilitačné konanie,
  • prípravu na vymenúvacie konanie za profesorov.  • posledná aktualizácia: 11. 06. 2018