logo

Profil a uplatnenie absolventa

[domov]

   

PROFIL ABSOLVENTA

Manažment vojenskej organizácie

Absolvent prvého stupňa študijného programu „Manažment vojenskej organizácie“ získa základné poznatky z jednotlivých funkčných oblastí manažmentu , príbuzných vedných disciplín a ich aplikácií na vojenské prostredie. Počas štúdia získa pomocou vhodných metód, postupov, nástrojov a techník schopnosť sledovať, analyzovať a hodnotiť pôsobenie  vojenskej organizácie a jej zložiek vo vojenskom, inštitucionálnom, spoločenskom a medzinárodnom prostredí.

Absolvent zvládne prácu s podriadenými a špecialistami iných profesií. Má základné vedomosti z manažmentu, personalistiky, ekonómie, logistiky, informatiky a z oblasti vojenského umenia s dôrazom na taktiku. Je spôsobilý v oblasti riadenia čaty a riešenia  problémov v systéme riadenia čaty, s aplikáciami do prostredia roty (batérie).

Po primeranej praxi dokáže vo vojenskom útvare (zariadení) riadiť rotu a vnútro organizačné útvary, rýchle sa prispôsobovať a osvojovať si nové poznatky, identifikovať a analyzovať riadiace aj vecné problémy, v zverenej oblasti navrhovať a realizovať praktické riešenia. Dokáže navrhovať vybrané časti systémov tak, aby spĺňali požiadavky, vytvárať takéto systémy a implementovať ich v konkrétnych miestach organizácie.

Absolvent bakalárskeho študijného programu, dôstojník, je po absolvovaní Vstupného odborného dôstojníckeho kurzu pripravený na výkon vojenskej profesionálnej služby v riadiacich a štábnych funkciách odborností pozemných síl: mechanizovaná a tanková vojenská odbornosť (G10), delostrelecká vojenská odbornosť (G20), ženijná vojenská odbornosť (G30),  odbornosti logistiky: logistika (L10) a všeobecná vojenská odbornosť (U10)  v rámci OS SR.

Absolvent bude môcť pri správnom výbere voliteľných a doplňujúcich predmetov za stanovených podmienok pokračovať v magisterskom alebo inžinierskom štúdiu v nadväzujúcom študijnom programe, prípadne v programoch príbuzného zamerania.


 
 
 

posledná aktualizácia: 02. 12. 2016