slovenskyenglish

Projekty

V oblasti vedy a výskumu sa Katedra informatiky podieľa na projektoch v oblasti informačných a komunikačných technológií a algebraických (kvantových a fuzzy) štruktúr. V oblasti vzdelávania, ako aj vedy a výskumu Katedra informatikyspolupracuje s ostatnými slovenský vysokými školami a Univerzitou obrany v Brne. Katedra informatiky zohráva dôležitú úlohu v procese implementácie informačných systémov v podmienkach Akadémie ozbrojených síl ako aj informačných systémov u iných súčastí DoD.

V súčasnej dobe sa Katedra informatiky podieľa na nasledujúcich výskumných projektoch:
Kybernetické ohrozenia a obrana vojenských informačných systémov
Obdobie riešenia: 2011-2013

Zadávateľ: MO SR

Vedúci riešiteľ: doc. Ing. Marcel HARAKAĽ, PhD.

Stručný popis: Hlavným cieľom projektu bude štúdia zahrňujúca postuláty budovania situačnej výstrahy v sieťovom kybernetickom priestore s ohľadom na vojenské aplikácie – velenie a riadenie. V rámci projektu sa taktiež predpokladá realizácia pôvodného vedeckého výskumu v oblasti teoretických základov, metód a prostriedkov využiteľných v oblasti informačnej, počítačovej a komunikačnej bezpečnosti.
Matematické modely kvantových štruktúr a neurčitosti
Obdobie riešenia: 01/2009 – 12/2011

Kód: 2/0032/09 (číslo projektu)

Zadávateľ: VEGA - Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a SAV

Vedúci riešiteľ: doc. RNDr. Silvia PULMANNOVÁ, DrSc. (MÚ SAV)

Spoluriešitelia za KtI AOS: doc. RNDr. Ferdinand CHOVANEC, CSc.

Stručný popis: Skúmanie algebraických a iných matematických štruktúr vhodných na popis kvantovomechanických systémov a ich meraní, a na popis rôznych typov neurčitostí vyskytujúcich sa v rôznych oblastiach výskumu. Aplikácia získaných poznatkov do nekomutatívnej teórii miery, kvantovej pravdepodobnosti, matematickej štatistiky a kvantovej teórie informácie. Okrem kvantovomechanických aplikácií získané poznatky uplatniť aj pri výskume neurčitostí v rôznych modeloch mnohohodnotovej a fuzzy logiky. Výskum vlastností parciálnych algebraických štruktúr komutatívnych i nekomutatívnych, ich stavov a ich súvis s inými matematickými štruktúrami, grupami, algebrami a pod. Skúmanie rôznych typov entropií a ich vzťah k reláciám neurčitosti. Štúdium podmnožiny stavov na operátorových algebrách, ich geometrické a štatistické vlastnosti a ich vzájomný súvis.
Fuzzy štruktúry s usporiadaním a diferenciou
Obdobie riešenia: 01/2011 – 12/2014

Kód: 2/0046/11 (číslo projektu)

Zadávateľ: VEGA - Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a SAV

Vedúci riešiteľ: doc. RNDr. Roman FRIČ, DrSc. (MÚ SAV)

Spoluriešitelia za KtI AOS: doc. RNDr. Ferdinand CHOVANEC, CSc., RNDr. Eva DROBNÁ, PhD.

Stručný popis: Výskum matematických štruktúr založených na systéme fuzzy množín. Zovšeobecnenia mnohohodnotových logík, MV-algebier, D-posetov a skúmanie ich ďalších vlastností. Pravdepodobnosť na čiastočne usporiadaných štruktúrach. Kategoriálne aspekty prechodu od klasickej pravdepodobnosti ku rôznym zovšeobecneniam. Špeciálne konštrukcie v usporiadaných štruktúrach (integrál, fraktály, lepenie, dualita) a ich aplikácie na neostré (fuzzy) modely.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2018 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 00112412