slovenskyenglish

Vysokoškolské vzdelávanie

Katedra v rámci vysokoškolského vzdelávania garantuje a zabezpečuje študijný program Vojenské spojovacie a informačné systémy (v študijnom odbore 8.4.6 Vojenské spojovacie a informačné systémy) v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia.

1. stupeň

Profil absolventa:

 • Získa vedomosti, schopnosti a zručnosti v oblasti teoretických základov, prevádzky a riadenia vojenských spojovacích a informačných systémov
 • Je pripravený na výkon prevádzkových a nižších riadiacich funkcií v oblasti informačných a komunikačných technológií a systémov v organizačných zložkách riadenia a velenia rezortu obrany a na štúdium študijného programu druhého stupňa
 • Počas štúdia absolvuje okrem odbornej časti aj vojenský výcvik, ktorý ho pripraví ako budúceho manažéra (veliteľa, náčelníka, nadriadeného) a vodcu
 • Získa právne vedomie, ekonomický a vojensko-odborný rozhľad potrebný k vykonávaniu dôstojníckych funkcií v OS SR
 • Je uplatniteľný aj v civilnom sektore v oblasti informačných, komunikačných technológií a v príbuzných odboroch

Uplatnenie absolventov vo vybraných špecializáciách vojenskej odbornosti:

 • komunikačné a informačné systémy (C10)
 • letecké pozemné informačné systémy (A30)
 • ochrana utajovaných skutočností (C20)
 • vojenské spravodajstvo (S19)
 • v ďalších odbornostiach vyžadujúcich si pokročilejšie znalosti a zručnosti v oblasti počítačových a informačných technológií podľa potrieb Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Oblasti predmetov:

 • Spoločné jadro (matematika, fyzika, anglický jazyk, TV, spoločensko-vedné a vojensko-manažérske predmety)
 • Elektronika + komunikačné technológie a ich aplikácie vo vojenstve (základy elektrotechniky, teória signálov, informácie a kódovanie, systémy spojovania a prístupové siete,...)
 • Informatika + informačné technológie a ich aplikácie vo vojenstve (programovanie, databázové systémy, číslicové počítače, architektúry počítačových systémov, operačné systémy, počítačové siete,...)
 • Bezpečnosť komunikačných a informačných systémov

Príprava na priemyselné certifikačné skúšky:

 • Cisco CCNA – oblasť počítačových sietí
 • Cisco CCNA Security – oblasť bezpečnosti počítačových sietí
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika (§21 Vyhláška č. 508/2009 Z. z., Všeob. 21-2 čl. 82)

2. stupeň

Profil absolventa:

 • Dokáže projektovať, riadiť, analyzovať, navrhovať, vyvíjať, konštruovať a udržiavať rozsiahle vojenské spojovacie a informačné systémy
 • Získané znalosti mu umožňujú riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia
 • Dokáže pôsobiť v rámci spojovacích, informačných a senzorových systémov prevádzkovaných v národnom aj nadnárodnom meradle a zabezpečovať interoperabilitu v systémoch velenia a riadenia
 • Rozumie vzájomným väzbám medzi informačnými a komunikačnými systémami, sieťami a službami a dokáže pri ich návrhu a prevádzke využívať poznatky z moderných architektúr počítačových a softvérových systémov, ako aj z kryptológie a počítačovej bezpečnosti
 • Je schopný sa uplatniť a zastávať kvalifikované miesta v oblasti špecifických vojenských spojovacích a informačných systémov, ako aj civilných informačných a komunikačných technológií ako riadiaci, prevádzkový, systémový a servisný pracovník

Uplatnenie absolventov vo vybraných špecializáciách vojenskej odbornosti:

 • komunikačné a informačné systémy (C10)
 • letecké pozemné informačné systémy (A30)
 • ochrana utajovaných skutočností (C20)
 • vojenské spravodajstvo (S19)
 • topografická služba (S12)

Oblasti predmetov:

Absolvent druhého stupňa študijného programu Vojenské spojovacie a informačné systémy získa vedomosti z východiskových predmetov odboru – bezpečnostných a obranných štruktúr, vojenskej logistiky, metodiky prípravy jednotiek, práva, operačnej analýzy, analýzy dát, operačného a taktického použitia komunikačných a informačných systémov. Ďalej získa vedomosti z nosných oblastí odboru – projektovania, bezpečnosti a spoľahlivosti vojenskej komunikačnej a informačnej infraštruktúry a systémov velenia a riadenia v prostredí sieťovo orientovaných spôsobilostí (NEC) a medzinárodnej interoperability. V rámci užšej profilácie prostredníctvom skupín alternatívnych povinne voliteľných predmetov získa hlboké vedomosti v oblasti:
 • počítačových technológií a vývoja informačných systémov v prostredí interoperability
 • vojenských komunikačných technológií a systémov
 • bezpečnosti a obrany v kybernetickom priestore
 • leteckých pozemných informačných systémov
Absolvent je tak pripravený vyvíjať a udržiavať prostriedky vojenskej komunikačnej a informačnej infraštruktúry a systémov velenia a riadenia v prostredí NEC a medzinárodnej interoperability, dokáže rozvíjať funkčné a prevádzkové možnosti ich technických a programových prostriedkov, vyvíjať a modifikovať aplikačný softvér pre štandardné a špecializované zariadenia a tvoriť a implementovať moderné informačné technológie v rôznych aplikačných oblastiach. Získané vzdelanie mu vytvorí predpoklady na vedeckú dráhu a štúdium v rámci 3. stupňa vysokoškolského štúdia.

3. stupeň

Profil absolventa:

 • Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja vojenských spojovacích a informačných systémov s orientáciou na vývoj vojenských a z hľadiska bezpečnosti štátu (národnej bezpečnosti) dôležitých komunikačných a informačných systémov a ich komponentov, modelovania a simulácie takýchto systémov vrátane matematických modelov
 • Dokáže v súlade s konkrétnym zameraním svojej vedecko-výskumnej práce efektívne využívať metódy a algoritmy získavania, predspracovania a analýzy dát zo špecifických senzorov, spracovania signálov pre efektívny a bezpečný prenos dát, metódy generovania hypotéz na rozhodovanie s príslušnou kvalitou v stacionárnych a mobilných automatizovaných systémoch velenia a riadenia

Uplatnenie absolventov vo vybraných špecializáciách vojenskej odbornosti:

 • Absolvent je pripravený zastávať veliteľské a odborné funkcie na najvyšších stupňoch velenia a riadenia ozbrojených síl, ministerstva obrany a v spoločných štáboch a štruktúrach NATO
 • Alternatívne je pripravený pôsobiť ako samostatný vedecký, výskumný, vývojový alebo akademický pracovník v oblasti vojenských spojovacích a informačných systémov
 • Absolvent si môže ďalej budovať vedeckú perspektívu aj v celej škále aplikácií informačných a komunikačných technológií v civilnom sektore, obzvlášť v oblastiach citlivých na bezpečnosť a spoľahlivosťKatedra taktiež zabezpečuje a realizuje vyučovanie všetkých predmetov z oblasti informatiky, matematiky, informačnej bezpečnosti, informačných a komunikačných technológií pre všetky ostatné akreditované študijné programy bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia.

Katedra informatiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Tel.: +421 44 55 25 639
Tel/Fax.: +421 960 423019

E-m@il: sekretariat.ki@aos.sk

GPS: N49°4'1,21'' E19°35'53,62''Google mapy
Design & programovanie Bobo | © 2013 - 2018 Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené. | 00112412