Poslanie
 

      V pedagogickej oblasti sa katedra podieľa na vysokoškolskom vzdelávaní kadetov v sústave akreditovaných študijných programov, na ďalšom vzdelávaní profesionálnych vojakov v kariérnych a odborných kurzoch.

      Vo výskumnej oblasti sa katedra sústreďuje na:
 
  bezpečnostnú politiku štátu a spoluprácu v tejto oblasti s ostatnými civilnými a vojenskými inštitúciami doma aj v zahraničí,
 
  vedeckú činnosť vo vojenskej teoretickej príprave v súlade s rozvojom odborov vedy a techniky vo vojenstve,
 
  účasť pri tvorbe, rozvoji a overovaní koncepcií, doktrín ozbrojených síl v národnom a aliančnom prostredí (Concept Development & Experimentation).
 
 
© KIS AOS 2008                                 Aktualizované 27. 4. 2018