Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
10. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2019
24. - 25. októbra 2019

Liptovský Ján
 

Konferenčný poplatok

Konferenčný poplatok: 80 EUR (doktorandi AOS: 40 EUR).
V konferenčnom poplatku je zahrnuté: publikovanie v zborníku, zborník na CD nosiči, 1 x obed, občerstvenie, spoločenský večer. V prípade neúčasti sa konferenčný poplatok nevracia.
 
Publikovanie v zborníku bez účasti na konferencii: zborník na CD nosiči a poštovné: 40 EUR (doktorandi AOS: bezplatne).
 
Číslo účtu:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN SK35 81800000 0070 0016 6344
IČO 37910337
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 25102019
Do poznámky pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka konferencie
 
Žiadosť o vystavenie faktúry posielať na adresu vladimir.andrassy@aos.sk do 20. 10. 2019.
Neskoršie žiadosti nebudú akceptované.
 
© KIS AOS 2019                                      Aktualizované 18. 10. 2019