Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
10. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2019
24. - 25. októbra 2019

Liptovský Ján
 

Cieľ konferencie:
 
   Zhodnotenie aktuálneho stavu vývoja národnej a medzinárodnej bezpečnosti a nové aspekty jej smerovania.
 
Tematické okruhy:
  • medzinárodné vzťahy a formovanie globálneho bezpečnostného prostredia (globálne hrozby a problémy ľudstva; asymetrický ozbrojený konflikt; riešenie globálnych problémov zo strany najväčších svetových aktérov; participácia vo-jenských a nevojenských aktérov pri riešení kríz; dodržiavanie a ochrana ľud-ských práv, rozvoj demokracie)
  • národná bezpečnosť ako objekt výskumu, formovania a realizácie bezpečnostnej politiky štátu (bezpečnostný systém štátu a riešenie krízových situácií; formovanie vnútornej bezpečnosti štátu, príprava legislatívy a bezpečnostných strategických dokumen-tov štátu; participácia ozbrojených síl demokratického štátu na zaisťovaní vnútor-nej bezpečnosti)
  • súčasná bezpečnostná veda a ďalšie smery jej rozvoja
  • miesto a úlohy ozbrojených síl pri predchádzaní a riešení konfliktov (požiadavky na spôsobilosti súčasných a budúcich ozbrojených síl, skúsenosti z MKM)
 
Rokovací jazyk:
   anglický, český, ruský, slovenský.
 

Organizátor nezabezpečuje tlmočenie.
Členenie panelov a sekcií bude zohľadňovať skupiny rokovacích jazykov.
© KIS AOS 2019                                      Aktualizované 18. 10. 2019