Katedra bezpečnosti a obrany - Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
8. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2017
26. - 27. októbra 2017

Liptovský Ján
 


Miesto konania konferencie:
Hotel Svätojánsky kaštieľ, Liptovský Ján, konferenčná miestnosť.

Organizačné pokyny:
Vzhľadom na limitovaný počet možných účastníkov konferencie, prosíme o zaslanie záväznej prihlášky s anotáciou príspevku najneskôr do 1. septembra 2017.
Prihlášky zasielajte cez registračný formulár.  
Konferenčný poplatok: 80 EUR (doktorandi AOS: 40 EUR).
V konferenčnom poplatku je zahrnuté: publikovanie v zborníku, zborník na CD nosiči, 1 x obed, občerstvenie, spoločenský večer. V prípade neúčasti sa konferenčný poplatok nevracia.
 
Publikovanie v zborníku bez účasti na konferencii: zborník na CD nosiči a poštovné: 40 EUR (doktorandi AOS: bezplatne).
 
Konferenčný poplatok prosíme uhradiť do 10. októbra 2017.
 
Číslo účtu:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN SK35 81800000 0070 0016 6344
IČO 37910337
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 26102017
Do poznámky pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka konferencie
 
Príspevky v zborníku budú recenzované. Vybrané príspevky v anglickom jazyku budú zverejnené v mimoriadnom čísle vedecko-odborného časopisu Vojenské reflexie.
Plný text príspevku v rozsahu do 10 strán pošlite v požadovanom formáte do 10. októbra 2017 elektronicky na adresu: ondrej.kredatus@aos.sk.
O vystúpení s príspevkom budú autori vyrozumení do 20. októbra 2017.
 
© KIS AOS 2017                                      Aktualizované 9. 5. 2017