Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

V mesiaci Február je už neodmysliteľnou súčasťou organizácia odborných seminárov, ktorých nosnou témou je bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach a ktoré organizujeme v spolupráci so Slovenskou elektrotechnickou spoločnosťou, pobočka Liptovský Mikuláš a Odborom kontroly, energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a inšpekcie práce MO SR. Stretávajú sa tu pravidelne odborníci z oblasti elektrotechniky a zástupcovia firiem etablovaných na slovenskom elektrotechnickom trhu. K jednotlivým ročníkom sú vydávané zborníky prednášok, ktoré je možné získať v elektronickej podobe práve na našich stránkach.

Videá z XXVIII a z XXVII. Odborného seminára

Odborné semináre - videá sa nahrávajú...
Odbor kontroly, energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a inšpekcie práce Ministerstva obrany SR

XXIX. ODBORNÝ SEMINÁR (25.2.2021)

V spolupráci s pobočkou SES v Liptovskom Mikuláši a Odborom kontroly, energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a inšpekcie práce MO SR sme pripravili náhradu XXIX. Odborného seminára vo forme zborníka prednášok, ktorý môžu získať záujemcovia po úhrade 20,- € súbor v pdf/25,- € DVD (finančné prostriedky budú použité na organizáciu jubilejného XXX. Odborného seminára v roku 2022) - inštrukcie následne obdržíte e-mailom. Súbor so zborníkom prednášok alebo DVD bude dostupný od 25.2.2021 po overení platby. Pre túto formu publikovania zborníka prednášok sme sa rozhodli z dôvodu zachovania kontinuity odborných seminárov a s ohľadom na súčasný vývoj situácie. Zároveň ďakujeme všetkým autorom odborných príspevkov, vystavovateľom/sponzorom ktorí sa podieľali na jeho tvorbe:
PROELEKTRO Bratislava, SALTEK Slovakia Bratislava, STRADER Bratislava, GMC- měříci technika Blansko, SEZ D. Kubín, KIWA Nitra, MICRONIX Banská Bystrica, ABB Bratislava, ILLKO Blansko, HAKEL Bratislava, SEZ Krompachy, SCAME-SK Dolný Kubín, DTW Bratislava, OEZ Slovakia Bratislava, ELEKTRIS Bratislava, MEGGER Bratislava, SCHNEIDER-electric Bratislava, OBO Bettermann Pezinok, FINDER Praha

<< ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA ZBORNÍKA >>

Program prednášok

XXVIII. ODBORNÝ SEMINÁR BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICÝCH ZARIADENIACH 27. febuára 2020
 Zborník vo formáte pdf

Program prednášok

 • • Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov – odborné usmernenia vydané IP MO SR k vykonávaniu revízií technických zariadení elektrických v rezorte MO SR, Ing. Peter MATEJ
 • • Súčasný stav legislatívy a STN k problematike revízií elektrického ručného náradia/elektrických spotrebičov, Ing. Rudolf HUNA
 • • Rozsah prehliadky a kontroly protipožiarnych zábran a iných opatrení proti šíreniu požiaru a ochrany pred účinkami tepla z pohľadu vykonávania revízií elektrických inštalácií, Ing. František GILIÁN
 • • STN 33 2000-4-41: 2019 Zmeny oproti STN 33 2000-4-41: 2007, Ing. Rudolf HUNA
 • • Nové STN pre elektrotechniku, p. Marcel ČATLOŠ
 • • Meracie prístroje pre revízie elektrických spotrebičov – meranie/skúšanie parametrov, Ing. Leoš KOUPÝ
 • • Dôsledky porušenia BOZP a rozbor prípadov z hľadiska prevádzky a kontroly TZE z pohľadu súdneho znalca v odbore elektro, Ing. Ján MERAVÝ
 • • Vybrané merania z revízií elektrického ručného náradia/elektrických spotrebičov – praktické poznatky, Ing. Karel JANEČEK
XXVII. ODBORNÝ SEMINÁR BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICÝCH ZARIADENIACH 28. febuára 2019
 Zborník vo formáte pdf

Program prednášok

XXVI. ODBORNÝ SEMINÁR BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICÝCH ZARIADENIACH 22. febuára 2018
 Zborník vo formáte zip
 •  Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov v OS SR, Peter Matej
 •  Legislatíva pre elektrotechnika, Karel Janeček
 •  Princípy merania malých/veľkých odporov z hľadiska potreby revízneho technika, Ľubomír Andráš, Ľuboš Antoška
 •  Prečo spôsobujú elektroinštalácie požiare, Ján Hronský
 •  Vplyv teploty na kvalitu izolácie v nn elektrickej inštalácii z hľadiska normálnej prevádzky a z hľadiska skratu, František Gilián
 •  Nové STN pre elektrotechniku, Marcel Čatloš
 •  Selektivita jištění a její ověření pomocí programu Sichr, Adolf Hubálek
 •  Ochrana elektronických zařízení/spořebičů před jejich poškozením při provádění revizí, Leoš Koupý
 •  Praktické poznatky z revízií nn elektrických inštalácií, Ján Meravý
 •  Revízie el. spotrebičov/zdravotníckej techniky, Rudolf Huna, Patrik Macalák
 Galéria vybraných fotografií
XXV. Jubilejný odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICÝCH ZARIADENIACH 23. febuára 2017
 •  25 rokov odborných seminárov – ocenenie, Dušan Repčík, Rudolf Huna
 •  Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov z pohľadu IP MO SR, Peter Matej
 •  Nové praktické poznatky z revízií elektrických inštalácií, Ján Meravý
 •  Bezpečnost při měření s elektrickými měřicími přístroji. Požadavky na výběr měřicích přístrojů, Jiří Ondřík
 •  Legislatíva pre elektrotechnika, Karel Janeček
 •  Odhaľovanie chybových prúdov skôr, ako zareaguje prúdový chránič, Ján Hronský
 •  Praktické poznatky z měření impedance poruchové smyčky a izolačního odporu v nn elektrických instalacích, Leoš Koupý
 •  Nové STN pre elektrotechniku, Marcel Čatloš
 •  Rozvoj inteligentnej distribučnej siete SSE-D, a.s., Milan Valjašek
 •  Prvky prepäťových ochrán (SPD) na stĺpoch verejného distribučného rozvodu, Rudolf Huna, Patrik Macalák, Karel Janeček
 Galéria fotografií
XXIV. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICÝCH ZARIADENIACH 25. febuára 2016
 Zborník vo formáte pdf
 1. Poznatky a skúsenosti z odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - Peter MATEJ
 2. Ověření elektrického zařízení strojú nově uváděných do provozu a jejich periodické revize - Leoš KOUPÝ
 3. Meranie uzemnenia na stacionárnych objektoch - Rudolf HUNA, Patrik MACALÁK
 4. Kontrola prpäťových ochrán pri periodických revíziách - Peter ROLKO
 5. Nové STN pre elektrotechniku - Marcel ČATLOŠ
 6. Nové výrobky fy WAGO - Ján Hronský
 7. Poznatky z revízií elektrických inštalácií podľa STN - Ján MERAVÝ
 8. Bezpečnosť fotovoltického systému, ako zdroja el. energie - Mário PASTIEROVIČ
 Galéria fotografií
XXIII. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICÝCH ZARIADENIACH 26. febuára 2015
 Zborník vo formáte zip  Galéria fotografií
XXII. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICÝCH ZARIADENIACH 27. febuára 2014
 Zborník vo formáte zip  Galéria fotografií
XXI. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICÝCH ZARIADENIACH 28. febuára 2013
 Zborník vo formáte zip  Galéria fotografií
XX. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICÝCH ZARIADENIACH 23. febuára 2012
 Zborník vo formáte zip  Galéria fotografií
XIX. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICÝCH ZARIADENIACH 24. febuára 2011
 Zborník vo formáte zip  Galéria fotografií
XVIII. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICÝCH ZARIADENIACH 25. febuára 2010
 Zborník vo formáte zip  Galéria fotografií
XVII. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICÝCH ZARIADENIACH 26. febuára 2009
 Zborník vo formáte zip  Galéria fotografií
XVI. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICÝCH ZARIADENIACH 28. febuára 2008
 Zborník vo formáte zip
XV. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICÝCH ZARIADENIACH 22. febuára 2007
 Zborník vo formáte zip
Semináre v rokoch 1993 - 2008