Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

Organizačné a technicko-administratívne pokyny


Pre zabezpečenie správnych administratívnych postupov evidencie, stavu naplnenosti termínov, záväzného potvrdenia o účasti a ďalších úkonov, spojených okrem iného napríklad aj so zabezpečením vstupu do objektu AOS gen. M. R. Štefánika, zasielajte príslušné dokumenty, najneskôr 30 dní pred začatím príslušnej výchovno-vzdelávacej aktivity nasledovne:


Profesionálny vojaci a zamestnanci rezortu MO SR
• Žiadosť o zaradenie do KOK (nájdete tu), schválenú veliteľom (riaditeľom) príslušného vojenského útvaru (zariadenia), ako prílohu elektronickej pošty na adresu kok@aos.sk alebo faxom na číslo 422 656 (0960 - predvoľba čísla pre zasielanie faxov z civilného sektoru). Kontaktné osoby nrtm. Michala LAKOMČÍKOVÁ, t.č. (0960) 422 912, npor. Ing. Karina MARCINČINOVÁ, t.č. (0960) 422 188. Pričom ak sa jedná o získanie odbornej spôsobilosti revízneho technika v rozsahu E2A, B a B1 je potrebné odoslať túto žiadnosť najprv na schválenie inšpektorovi pre bezpečnosť EZ v rezorte MO SR (Ing. Peter MATEJ, Peter.Matej@mod.gov.sk, OdDČIP/Ministerstvo obrany SR).


Žiadatelia z civilného sektoru
• Riadne vyplnené prihlášky (obe strany) ako prílohu elektronickej pošty na adresu kok@aos.sk, alebo faxom na číslo 422 656 (0960 - predvoľba čísla pre zasielanie faxov z civilného sektoru). Kontaktné osoby nrtm. Michala LAKOMČÍKOVÁ, t.č. (0960) 422 912, npor. Ing. Karina MARCINČINOVÁ, t.č. (0960) 422 188.

Bezprostredne po uzatvorení prihlášok budú zaradeným účastníkom odoslané podrobné organizačné pokyny obsahujúce okrem iného spôsob dopravy, spôsob zabezpečenia stravovania alebo ubytovania.


Najneskôr 7 dní pred začatím príslušnej výchovno-vzdelávacej aktivity je zaradený účastník povinný odoslať kópie všetkých dokumentov požadovaných pre jednotlivé skupiny Výchovy a vzdelávania v elektronickej podobe vo formáte pre spracovanie v kancelárskom balíku MS OFFICE alebo vo formáte pdf, ako prílohu elektronickej pošty na adresu spe@aos.sk.


Skupina 01.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

• Prihlásenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov na oboznamovanie alebo opakované oboznamovanie podľa § 7 ods. 1, písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. dohodnite ad-hoc telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.


Skupina 01.2 Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov

•  Prihláška na získanie osvedčenia bezpečnostného technika (BT) a na aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) držiteľov osvedčenia bezpečnostného technika.

 K vyplnenej prihláške je potrebné predložiť tieto doklady:
  • fotokópiu (neoverenú) o najvyššom nadobudnutom vzdelaní;
  • žiadateľ musí preukázať totožnosť občianskym preukazom;


Skupina 05.1 a 05.2 Odborná spôsobilosť elektrotechnikov a revíznych technikov v civilnom sektore

(§ 20, § 21, § 22, § 23, § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)

• Prihlásenie na získanie odbornej spôsobilosti podľa §20 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ("Poučená osoba") dohodnite ad-hoc telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.


•  Prihláška na získanie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa § 21, § 22, § 23 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom skupiny E2 (technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu), v objektoch triedy A (objekt bez nebezpečenstva výbuchu).

 K vyplnenej prihláške na získanie OSE je potrebné predložiť tieto doklady:
  • pre rozšírenie OSE - predchádzajúce osvedčenie;
  • fotokópiu (neoverenú) o najvyššom nadobudnutom odbornom elektrotechnickom vzdelaní;
  • potvrdenie o doposiaľ vykonávanej elektrotechnickej praxi na elektrickej inštalácii/zariadení;
  • originál a kópia platného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti;
  • žiadateľ musí preukázať totožnosť občianskym preukazom;


•  Prihláška na odbornú prípravu revíznych technikov VTZ elektrických podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom skupiny E2 (technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu), v objektoch triedy A (objekt bez nebezpečenstva výbuchu).

Poznámka: Overenie odborných vedomostí vykonáva podľa § 14 ods. 1), písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnená právnická osoba (OPO), osvedčenie vydáva podľa § 16 ods. 1), písm. a) bod 1 zákona č. 124/2006 Z. z. príslušný IP.

 K vyplnenej prihláške na odbornú prípravu RT je potrebné predložiť tieto doklady:
  • pre rozšírenie na OSRT - predchádzajúce osvedčenie na výkon činnosti elektrotechnikov;
  • fotokópiu (neoverenú) o najvyššom nadobudnutom odbornom elektrotechnickom vzdelaní;
  • potvrdenie o doposiaľ vykonávanej elektrotechnickej praxi na elektrickej inštalácii/zariadení;
  • originál a kópia platného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti;
  • žiadateľ musí preukázať totožnosť občianskym preukazom;


•  Prihláška na aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) držiteľov platných osvedčení na vykonávanie činnosti elektrotechnikov a revíznych technikov podľa § 21, § 22, § 23, § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom skupiny E2 (technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu), v objektoch triedy A (objekt bez nebezpečenstva výbuchu).

 K vyplnenej prihláške na AOPE, AOPRT je potrebné predložiť tieto doklady:
  • originál a kópia platného osvedčenia na vykonávanie činnosti elektrotechnika;
  • originál a kópia platného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti;
  • žiadateľ musí preukázať totožnosť občianskym preukazom;


 •  Posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti (podľa Prílohy 3c Zákona č. 355/2007 Z. z.)
 •  Potvrdenie o praxi


Odborná spôsobilosť elektrotechnikov a revíznych technikov v OS SR

(čl. 82, 84, 87, 90 vojenského predpisu Všeob-21-2 ŠOTD v rezorte MO SR)

•  Prihláška na získanie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa čl. 82, 84, 87 Všeob-21-2

 K vyplnenej prihláške na získanie OSE je potrebné predložiť tieto doklady:
  • pre rozšírenie OSE - predchádzajúce osvedčenie;
  • fotokópiu (neoverenú) o najvyššom nadobudnutom odbornom elektrotechnickom vzdelaní;
  • originál a kópia platného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti;
  • žiadateľ musí preukázať totožnosť občianskym preukazom;


•  Prihláška na získanie odbornej spôsobilosti revízneho technika na vykonávanie OP a OS VTZ elektrických podľa čl. 90 Všeob-21-2

 K vyplnenej prihláške na získanie OSRT je potrebné predložiť tieto doklady:
  • osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa čl. 87 Všeob-21-2 platné najmenej 1 rok;
  • fotokópiu (neoverenú) o najvyššom nadobudnutom odbornom elektrotechnickom vzdelaní;
  • originál a kópia platného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti;
  • žiadateľ musí preukázať totožnosť občianskym preukazom;


•  Prihláška na aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) držiteľov platných osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa čl. 82, čl. 84, čl. 87, čl. 90 Všeob-21-2

 K vyplnenej prihláške na AOPE, AOPRT je potrebné predložiť tieto doklady:
  • originál a kópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti;
  • originál a kópia platného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti;
  • žiadateľ musí preukázať totožnosť občianskym preukazom;


 •  Posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti (podľa Prílohy 3c Zákona č. 355/2007 Z. z.)