Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

Organizačné a technicko-administratívne pokyny


Pre zabezpečenie správnych administratívnych postupov evidencie, stavu naplnenosti termínov, záväzného potvrdenia o účasti a ďalších úkonov, spojených okrem iného napríklad aj so zabezpečením vstupu do objektu AOS gen. M. R. Štefánika, zasielajte príslušné dokumenty, najneskôr 30 dní pred začatím príslušnej výchovno-vzdelávacej aktivity nasledovne:


Profesionálni vojaci a zamestnanci rezortu MO SR
• Žiadosť o zaradenie do KOK (nájdete tu), schválenú veliteľom (riaditeľom) príslušného vojenského útvaru (zariadenia), ako prílohu elektronickej pošty na adresu kok@aos.sk alebo faxom na číslo 422 656 (0960 - predvoľba čísla pre zasielanie faxov z civilného sektoru). Kontaktná osoba nrtm. Michala LAKOMČÍKOVÁ, t.č. (0960) 422 912.

 - ak sa jedná o získanie odbornej spôsobilosti revízneho technika v rozsahu E2A, B a B1 je potrebné odoslať túto žiadosť najprv na schválenie inšpektorovi pre bezpečnosť EZ v rezorte MO SR - Ing. Peter MATEJ, Peter.Matej@mod.gov.sk Odbor kontroly, dozorov a inšpekcií (OdKDI/MO SR). Revízni technici - držitelia osvedčení na vykonávanie činnosti podľa §24 Vyhlášky 508/2009 Z. z., ak chcú získať odbornú spôsobilosť podľa článku 90 vojenského predpisu Všeob-21-2, adresujú svoju žiadosť priamo Ing. Petrovi MATEJOVI na posúdenie a vydanie rozhodnutia či musia alebo nemusia absolvovať odbornú prípravu a záverečné overenie vedomostí v rámci výchovy a vzdelávania.

 - ak sa jedná o získanie odbornej spôsobilosti bezpečnostných technikov a AOP BT PrV a zamestnancov rezortu MO SR, žiadosť je potrebné konzultovať z úsekom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – ÚPROŠ/OdRŠŠS MO SR, (platí len pre profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu MO SR).


Žiadatelia z civilného sektoru
• Prihlásiť sa na vybraný termín elektronickou poštou na adrese kok@aos.sk, prípadne telefonicky. Kontaktná osoba nrtm. Michala LAKOMČÍKOVÁ, t.č. (0960) 422 912.

Bezprostredne po uzatvorení prihlášok budú zaradeným účastníkom odoslané podrobné organizačné pokyny obsahujúce okrem iného spôsob dopravy, spôsob zabezpečenia stravovania alebo ubytovania.


Vo vlastnom záujme venujte pozornosť riadnemu vyplneniu všetkých potrebných dokumentov.

Najneskôr 7 dní pred začatím príslušnej výchovno-vzdelávacej aktivity Vám, s vašim súhlasom, odporúčame odoslať kópie všetkých dokumentov požadovaných pre jednotlivé skupiny Výchovy a vzdelávania v elektronickej podobe vo formáte pre spracovanie v kancelárskom balíku MS OFFICE alebo vo formáte pdf, ako prílohu elektronickej pošty na adresu spe@aos.sk.


Skupina 01.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

Prihlásenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov na oboznamovanie alebo opakované oboznamovanie podľa § 7 ods. 1, písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. dohodnite ad-hoc telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

Skupina 01.2 Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov

•  Prihláška na získanie osvedčenia bezpečnostného technika (BT) a na aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) držiteľov osvedčenia bezpečnostného technika.


 K vyplnenej prihláške je potrebné predložiť tieto doklady:
  • fotokópiu (neoverenú) o najvyššom nadobudnutom vzdelaní;
  • žiadateľ musí preukázať totožnosť občianskym preukazom;


Skupina 05.1 a 05.2 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov a revíznych technikov v civilnom sektore

(§ 20, § 21, § 22, § 23, § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)

• Prihlásenie na získanie odbornej spôsobilosti podľa §20 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ("Poučená osoba") dohodnite ad-hoc telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.


•  Prihláška na získanie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa § 21, § 22, § 23 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom skupiny E2 (technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu), v objektoch triedy A (objekt bez nebezpečenstva výbuchu).

 K vyplnenej prihláške na získanie OSE je potrebné predložiť tieto doklady:
  • pre rozšírenie OSE - predchádzajúce osvedčenie;
  • fotokópiu (neoverenú) o najvyššom nadobudnutom odbornom elektrotechnickom vzdelaní;
  • potvrdenie o doposiaľ vykonávanej elektrotechnickej praxi na elektrickej inštalácii/zariadení;
  • originál a kópia platného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti;
  • žiadateľ musí preukázať totožnosť občianskym preukazom;


•  Prihláška na odbornú prípravu revíznych technikov VTZ elektrických podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom skupiny E2 (technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu), v objektoch triedy A (objekt bez nebezpečenstva výbuchu).

Poznámka: Overenie odborných vedomostí vykonáva podľa § 14 ods. 1), písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnená právnická osoba (OPO), osvedčenie vydáva podľa § 16 ods. 1), písm. a) bod 1 zákona č. 124/2006 Z. z. príslušný IP.

 K vyplnenej prihláške na odbornú prípravu RT je potrebné predložiť tieto doklady:
  • pre rozšírenie na OSRT - predchádzajúce osvedčenie na výkon činnosti elektrotechnikov;
  • fotokópiu (neoverenú) o najvyššom nadobudnutom odbornom elektrotechnickom vzdelaní;
  • potvrdenie o doposiaľ vykonávanej elektrotechnickej praxi na elektrickej inštalácii/zariadení;
  • originál a kópia platného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti;
  • žiadateľ musí preukázať totožnosť občianskym preukazom;


•  Prihláška na aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) držiteľov platných osvedčení na vykonávanie činnosti elektrotechnikov a revíznych technikov podľa § 21, § 22, § 23, § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom skupiny E2 (technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu), v objektoch triedy A (objekt bez nebezpečenstva výbuchu).

 K vyplnenej prihláške na AOPE, AOPRT je potrebné predložiť tieto doklady:
  • originál a kópia platného osvedčenia na vykonávanie činnosti elektrotechnika;
  • originál a kópia platného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti;
  • žiadateľ musí preukázať totožnosť občianskym preukazom;


 •  Posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti (podľa Prílohy 3c Zákona č. 355/2007 Z. z.)


 •  Potvrdenie o praxi


Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov a revíznych technikov v OS SR

Krátkodobé odborné kurzy odbornej prípravy a aktualizačnej odbornej prípravy (čl. 82, 84, 87, 90 vojenského predpisu Všeob-21-2 ŠOTD v rezorte MO SR)

•  Prihláška VaV - odborná príprava (na získanie odbornej spôsobilosti) elektrotechnikov podľa čl. 82, 84, 87 Všeob-21-2

 K vyplnenej prihláške na získanie OSE je potrebné predložiť tieto doklady:
  • pre rozšírenie OSE - predchádzajúce osvedčenie;
  • fotokópiu (neoverenú) o najvyššom nadobudnutom odbornom elektrotechnickom vzdelaní;
  • originál a kópia platného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti;
  • žiadateľ musí preukázať totožnosť občianskym preukazom;


•  Prihláška VaV - odborná príprava (na získanie odbornej spôsobilosti) revízneho technika na vykonávanie OP a OS VTZ elektrických podľa čl. 90 Všeob-21-2

 K vyplnenej prihláške na získanie OSRT je potrebné predložiť tieto doklady:
  • osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa čl. 87 Všeob-21-2 platné najmenej 1 rok;
  • fotokópiu (neoverenú) o najvyššom nadobudnutom odbornom elektrotechnickom vzdelaní;
  • originál a kópia platného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti;
  • žiadateľ musí preukázať totožnosť občianskym preukazom;


•  Prihláška VaV - aktualizačná odborná príprava (AOP) držiteľov platných osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa čl. 82, čl. 84, čl. 87, čl. 90 Všeob-21-2

 K vyplnenej prihláške na AOPE, AOPRT je potrebné predložiť tieto doklady:
  • originál a kópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti;
  • originál a kópia platného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti;
  • žiadateľ musí preukázať totožnosť občianskym preukazom;


Lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu

náplň lekárskych preventívnych prehliadok zároveň nájdete v jednotlivých dokumentoch

Kategóriu práce a faktory pracovného prostredia určuje zamestnávateľ - určite to bude vedieť bezpečnostný technik LPP u všeobecného lekára
(ktorý nie je lekárom pracovnej zdravotnej služby)
§30e ods. 6 zákona 355/2007 Z. z.
LPP u lekárov pracovnej zdravotnej služby (PZS)
v špecializačnom odbore
Všeobecné lekárstvo
§30e ods. 4 a 6 zákona 355/2007 Z. z.
Pracovné lekárstvo
§30e ods. 3 a 6 zákona 355/2007 Z. z.
Zamestnanec FO - podnikateľ Zamestnanec FO - podnikateľ Zamestnanec FO - podnikateľ
Kategória práce
I a II.
Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť
Kategória práce
III. a IV.
nevykonáva nevykonáva Stiahnuť Stiahnuť