Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

UPOZORNENIE!

48. dodatkom k Organizačnému poriadku MO SR, z 27. októbra 2017 zmenil názov Odbor dozorných činností a IP MO SR (OdDČIP) na Odbor kontroly, dozorov a inšpekcií IP MO SR (OdKDI) Trenčín s účinnosťou od 1. januára 2018.

• November - mesiac pred vianocami sme vykonali poslednú odbornú prípravu a preskúšanie na získanie odbornej spôsobilosti revízneho technika pre potreby rezortu MO SR v tomto roku. Zúčastnili sme sa aj 49. konferencie elektrotechnikov Slovenska v Poprade, kde v diskusii na otázky účastníkov odpovedal za oblasť výchovy a vzdelávania aj vedúci ŠPE - Ing. Rudolf HUNA. Na tejto konferencii sme zároveň nadviazali spoluprácu so Strednou odbornou školou technickou v Prešove.

• September - Aj za účasti príslušníčok štruktúr Úradu hlavného lekára OS SR p. Bc. Debnárovej a p. Mgr. Hrabovskej, ktoré prevzali štafetu pri výučbe bloku poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom sa uskutočnila odborná príprava záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Účastníci odbornej prípravy si môžu aj prakticky vyskúšať poskytovanie prvej pomoci, čo nepochybne prispeje ku skvalitneniu odbornej prípravy. Aj touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie za spoluprácu s Úradom hlavného lekára OS SR.

• Priebežne intenzívne pracujeme na 9. upravenom vydaní žiadanej publikácie "Ochrana pred zásahom elektrickým púdom pri práci na elektrických inštaláciách a pri obsluhe elektrických zariadení do 1000/1500 V".

• Máj - v znamení prípravy revíznych technikov, ktorí absolvovali teoretickú prípravu a praktické zácviky v priestoroch školiaceho pracoviska a priestoroch samotnej akadémie. V areáli Výstaviska AGROKOMPLEX Nitra uskutočnil 24. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií ELOSYS 2018, na ktorom už tradične SEZ-KES pripravuje pre odbornú elektrotechnickú verejnosť PANELOVÚ DISKUSIU, ktorej sme sa aktívne zúčastnili aj my.

• V mesiaci Apríl získali osvedčenie študenti AOS, pripravovaní v štúdijných odboroch Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika. V dvoch týždňových blokoch získali naši študenti po overení odborných vedomostí odbornú spôsobilosť elektrotechnikov, s ktorou môžu v útvaroch a zariadeniach OS SR získavať prax v rámci výkonu odborných funkcií v služobnom pomere.

• V mesiaci Marec, sme sa zúčastnili 48. konferencie elektrotechnikov v Bratislave. Informačne hodnotné prednášky aktuálnych problematík v oblasti elektrotechniky doplnil aj zástupca Národného inšpektorátu práce Ing. Michal HORŇÁK.

• Február, pripravili a uskutočnili sme v poradí už XXVI. Odborný seminár, chceme vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa na ňom akoukoľvek formou zúčastnili. V časti semináre našej internetovej stránky máte možnosť prístupu k jednotlivým dokumentom zo seminára vo formáte pdf a na stiahnutie je aj zborník vo formáte zip. Ešte raz ďakujeme. viac info >>

• Január Želáme všetkým veľa úspechov a najmä pevné zdravie v roku 2018. Naďalej neúnavne pracujeme na príprave XXVI. Odborného seminára, ktorý sa uskutoční 22. februára 2018 v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Pozvánku s programom a návratkou v pdf si môžete stiahnuť v sekcii Semináre, kde nájdete aj pripravovaný program seminára, prípadne môžete vyplniť elektronickú prihlášku.

• November Po úspešnom vykonaní skúšok máme v rezorte MO SR nových revíznych technikov. Podľa plánu sa uskutočnila aj odborná príprava elektrotechnikov na získanie Osvedčenia na vykonávanie činnosti.

• Október V Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku sme pod vedením Ing. Petra KUBA - revízneho technika ÚVN SNP RK v klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku odskúšali náš merací prístroj MDtest od fy ILLKO s.r.o. na meranie veličín pri revíziách elektrických spotrebičov a zdravotníckych prístrojov a vykonali merania zdravotníckych prístrojov a príložných častí. Chceme sa poďakovať zamestnancom ÚVN SNP Ružomberok, ktorí nám umožnili nadobudnúť a rozšíriť naše praktické skúsenosti aj v tejto oblasti. Veríme, že neoceniteľné skúsenosti p. Ing. KUBA v oblasti revízií zdravotníckych prístrojov sa nám podarí prezentovať aj na našich odborných seminároch.

Zároveň sa uskutočnila plánovaná odborná príprava záujemcov o získanie osvedčení na vykonávanie činností revíznych technikov, podľa čl. 90 vojenského predpisu Všeob-21-2, z radov PrV a zamestnancov rezotu MO SR.

• September Za účasti školiteľov z Odboru dozorných činností a IP MO SR sme vykonali Aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov rezortu MO SR v trvaní dvoch dní.

• Jún - Júl Noví revízni technici môžu po absolvovaní odbornej prípravy a po úspešnom overení vedomostí pred skúšobnou komisiou za účasti inšpektora pre bezpečnosť elektrických zariadení Ing. Petra MATEJA vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení v rezorte MO SR, gratulujeme im. Prostredníctvom pani JUDr. Moniky PAJONK OLEXOVEJ sa podarilo nadviazať spoluprácu s Úradom procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy (ÚPROŠ) odboru riadenia špecializovanej štátnej správy (OdRŠŠS) MO SR, ktorý zastrešuje úsek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rezorte MO SR a teda aj bezpečnostných technikov rezortu, veríme že ďalšia spolupráca prinesie skvalitnenie odbornej prípravy bezpečnostných technikov a zároveň efektívne vynakladanie finančných prostriedkov rezortu MO SR. Pripravujeme spoluprácu s revíznymi technikmi v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku, cieľom je ponúknuť zúžitkovanie praktických vedomostí a skúseností pri vykonávaní revízií zdravotníckych prístrojov a techniky v rámci pripravovanej publikácie.

• Máj v znamení prípravy záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti revíznych technikov, ktorí sa spolu s nami zúčastnili medzinárodného veľtrhu ELO SYS na výstavisku v Nitre. Primárne sme sa však venovali účasti na panelovej diskusii zameranej na témy ako Všeobecné smerovanie technickej normalizácie v SR (Ing. Vladimír VRÁNSKY, prezident SEZ-KES), Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie a legislatívy v elektrotechnike (doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave), Zatepľovanie objektov a bleskozvody (Tibor Hanko, člen prezídia SEZ-KES) a ATN® technické normy – technické riešenia pre budúcnosť (Ing. František GILIAN, generálny sekretár APPO SR) pod záštitov Slovenského elektrotechnického zväzu - Komory elektrotechnikov Slovenska.

• Apríl, sme venovali teoretickej a praktickej odbornej príprave študentov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika. V dvoch týždňových blokoch získali naši študenti po overení odborných vedomostí odbornú spôsobilosť elektrotechnikov s ktorou môžu v útvaroch a zariadeniach OS SR získavať prax v rámci výkonu odborných funkcií v služobnom pomere.

• V mesiaci Marec prebehla úspešne odborná príprava a po overení odborných vedomostí boli vydané osvedčenia na vykonávanie činností elektrotechnikom z radov uchádzačov z rezortu MO SR a aj z civilného sektoru. Ing. HUNA opäť neúnavne pripravuje ďalšiu zo svojich publikácií, tentoraz na tému revízie zdravotníckych EZ. V tejto súvislosti sa nám podarilo zakúpiť merací prístroj MDtest od fy ILLKO s.r.o. na meranie veličín pri revíziách elektrických spotrebičov a zdravotníckych prístrojov, za čo im aj touto cestou ďakujeme, umožnili nám tak plnohodnotne pripravovať záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti revíznych technikov aj v tejto oblasti.

• Februárový, tentoraz jubilejný odborný seminár je za nami, chceme vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa na ňom akoukoľvek formou zúčastnili. Ubezpečujeme Vás, že tradícia usporadúvania odborných seminárov z nášho "itinerára" úloh nevymizne. V časti semináre našej internetovej stránky máte možnosť prístupu k jednotlivým dokumentom zo seminára vo formáte pdf. Ešte raz ďakujeme. viac info >>

• V úvodnom mesiaci Január, roka 2017, sme sa intenzívne venovali a v týchto chvíľach aj naďalej intenzívne venujeme, prípravám XXV. Jubilejného odborného seminára, ktorý sa bude konať 23. februára 2017 v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. V tejto chvíli (k 15.2.2017) už vieme, že sa ho určite zúčastní 102 účastníkov, 23 vystavovateľov, 30 až 50 žiakov a študentov stredných a vysokých škôl. Pripravený je program s dvomi blokmi prednášok, obed pre účastníkov, sprievodná hudba a tombola. Súčasťou je aj odovzdávanie ocenení prednášajúcim, firmám, obchodným spoločnostiam, o. i. aj rektorom Akadémie ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, za dlhoročnú spoluprácu a podporu v oblasti výchovy a vzdelávania elektrotechnikov a revíznych technikov. viac info >>

• Začiatkom mesiaca December úspešne vykonalo 5 príslušníkov rezortu MO SR overenie odborných vedomostí za účasti Inšpektora pre bezpečnosť EZ odboru dozorných činností a inšpekcie práce MO SR Ing. Petra MATEJA a získali osvedčenie na vykonávanie činnosti revíznych technikov na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok podľa vojenského predpisu Všeob-21-2 ŠOTD v rezorte ministerstva obrany.

• Koncom mesiaca November sme sa zúčastnili na 4. cykle odborných školení "Ochrana pred účinkami blesku" v Banskej Bystrici zameraného na vysvetlenie základných princípov vypracovania analýzy rizika, definovanie a výpočtu zložiek rizika a oddialenému bleskozvodu.

V mesiaci November sa uskutočnila plánovaná odborná príprava záujemcov o získanie osvedčení na vykonávanie činností elektrotechnikov, podľa § 21, § 22 a § 23 a osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa čl. 82, 84 a 87 vojenského predpisu Všeob-21-2 z radov PrV a zamestnancov rezotu MO SR a zamestnávateľov a zamstnancov z podnikov a organizácií v civilnom sektore. Zúčastnili sme sa na 45. Konferencii elektrotechnikov v Poprade, kde boli prezentované niektoré zaujímavé oblasti z elektrotechniky. Nové poznatky a získané informácie zapracúvame do obsahu odbornej prípravy elektrotechnikov a revíznych technikov.


UPOZORNENIE: Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo v mesiaci November nové Odboré usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, ktoré je uverejné vo Vestníku MZ SR vydanie 29-38/2016 z 2. novembra 2016. Rozsah lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci pri výkone činností elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických a pri výkone činností revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických nájdete v tomto Vestníku v Prílohe 7 na str. 217-218

• V mesiaci Október sa uskutočnila plánovaná odborná príprava záujemcov o získanie osvedčení na vykonávanie činností revíznych technikov, podľa čl. 90 vojenského predpisu Všeob-21-2, z radov PrV a zamestnancov rezotu MO SR.


• V mesiacoch Júl sa uskutočnilo plánované preskúšanie záujemcov o získanie osvedčení na vykonávanie činností revíznych technikov, podľa čl. 90 vojenského predpisu Všeob-21-2, z radov PrV a zamestnancov rezotu MO SR za účasti inšpektora pre bezpečnosť EZ OdDČIP Ministerstva obrany SR.


• V priebehu mesiacov Júl a August budeme pracovať na skvalitnení edukatívnych materiálov najmä v oblasti SPD (prvkov ochrán pred prepätím) distribučnej siete nn, metodických postupoch pri uskutočňovaní kontrol a revízií ručného náradia a spotrebičov a na príprave jubilejného XXV. odborného seminára.


• V mesiaci Jún sa uskutočnila plánovaná odborná príprava záujemcov o získanie osvedčení na vykonávanie činností revíznych technikov - §24 (čl. 90 pre rezort MO SR) z radov PrV a zamestnancov rezotu MO SR a zamestnávateľov a zamestnancov z podnikov a organizácií v civilnom sektore.

• Koncom mesiaca prebehla plánovaná aktualizačná odborná príprava držiteľov platných osvedčení na vykonávanie činností elektrotechnikov podľa § 21, § 22 a § 23 a osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa čl. 82, 84 a 87 vojenského predpisu Všeob-21-2 z radov PrV a zamestnancov rezotu MO SR a zamestnávateľov a zamstnancov z podnikov a organizácií v civilnom sektore.


• V mesiaci Máj sa uskutočnila plánovaná aktualizačná odborná príprava držiteľov platných osvedčení na vykonávanie činností podľa § 21, § 22, § 23, § 24 a držiteľov platných osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa čl. 82, 84, 87 a 90 vojenského predpisu Všeob-21-2.

• Zároveň prebehla odborná príprava elektrotechnikov pre záujemcov o získanie osvedčení na vykonávanie činností podľa § 21, § 22 a § 23 a osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa čl. 82, 84 a 87 vojenského predpisu Všeob-21-2 z radov PrV a zamestnancov rezotu MO SR a zamestnávateľov a zamstnancov z podnikov a organizácií v civilnom sektore.

• Koncom mesiaca sa držitelia platných osvedčení na vykonávanie činností revíznych technikov - §24 (čl. 90 pre rezort MO SR) zúčastnili aktualizačnej odbornej prípravy.


• Ing. HUNA, odborný garant a vedúci ŠPE, pripravuje učebnú pomôcku pre elektrotechnikov - "Zjednodušené výpočty (prúdové zaťaženie/skratové prúdy)". Učebná pomôcka je v etape, kedy sa posudzuje po obsahovej stránke vybranými recenzentmi. Slúžiť má predovšetkým odbornej elektrotechnickej verejnosti nielen pri projektovaní, ale aj pri vykonávaní kontrol a revízií technických zariadení elektrických.

• V mesiaci Apríl sa uskutočnila plánovaná aktualizačná odborná príprava držiteľov platných osvedčení na vykonávanie činností podľa § 21, § 22, § 23, § 24 a držiteľov platných osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa čl. 82, 84, 87 a 90 vojenského predpisu Všeob-21-2. Zároveň sa usutočnila odborná príprava elektrotechnikov pre záujemcovo získanie osvedčení na vykonávanie činností podľa § 21, § 22 a § 23 a osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa čl. 82, 84 a 87 vojenského predpisu Všeob-21-2 z radov študentov AOS gen. M. R. Štefánika. Viac informácií >>

• 25. februára 2016 o 7,30 hod. sa v Dome Kultúry v Liptovskom Mikuláši uskutočnil v poradí XXIV. Odborný seminár na témy Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach a Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov. Viac informácií >>

• V tejto súvislosti postupne pripravujeme odpovede na niektoré otázky, ktoré vyvstali v rámci diskusií na tomto odbornom seminári, a ktoré budú prístupné na našej stránke. Viac informácií >>