Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš


UPOZORNENIE!

Vzhľadom na neustále sa vyskytujúce nezrovnalosti údajov v Prihláškach, predkladanie neplatných Osvedčení na vykonávanie činnosti v prípade Aktualizačnej odbornej prípravy a neplatných tlačív Lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti, Vás dôrazne žiadame o zaslanie všetkých dokumentov požadovaných pre jednotlivé skupiny Výchovy a vzdelávania v elektronickej podobe ako prílohu elektronickej pošty na adresu spe@aos.sk najneskôr 7 dní pred zahájením vzdelávacej aktivity.


• Februárový, tentoraz jubilejný odborný seminár je za nami, chceme vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa na ňom akoukoľvek formou zúčastnili. Ubezpečujeme Vás, že tradícia usporadúvania odborných seminárov z nášho "itinerára" úloh nevymizne. V časti semináre našej internetovej stránky máte možnosť prístupu k jednotlivým dokumentom zo seminára vo formáte pdf. Ešte raz ďakujeme. viac info >>• V úvodnom mesiaci Január, roka 2017, sme sa intenzívne venovali a v týchto chvíľach aj naďalej intenzívne venujeme, prípravám XXV. Jubilejného odborného seminára, ktorý sa bude konať 23. februára 2017 v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. V tejto chvíli (k 15.2.2017) už vieme, že sa ho určite zúčastní 102 účastníkov, 23 vystavovateľov, 30 až 50 žiakov a študentov stredných a vysokých škôl. Pripravený je program s dvomi blokmi prednášok, obed pre účastníkov, sprievodná hudba a tombola. Súčasťou je aj odovzdávanie ocenení prednášajúcim, firmám, obchodným spoločnostiam, o. i. aj rektorom Akadémie ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, za dlhoročnú spoluprácu a podporu v oblasti výchovy a vzdelávania elektrotechnikov a revíznych technikov. viac info >>• Začiatkom mesiaca December úspešne vykonalo 5 príslušníkov rezortu MO SR overenie odborných vedomostí za účasti Inšpektora pre bezpečnosť EZ odboru dozorných činností a inšpekcie práce MO SR Ing. Petra MATEJA a získali osvedčenie na vykonávanie činnosti revíznych technikov na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok podľa vojenského predpisu Všeob-21-2 ŠOTD v rezorte ministerstva obrany.• Koncom mesiaca November sme sa zúčastnili na 4. cykle odborných školení "Ochrana pred účinkami blesku" v Banskej Bystrici zameraného na vysvetlenie základných princípov vypracovania analýzy rizika, definovanie a výpočtu zložiek rizika a oddialenému bleskozvodu.
V mesiaci November sa uskutočnila plánovaná odborná príprava záujemcov o získanie osvedčení na vykonávanie činností elektrotechnikov, podľa § 21, § 22 a § 23 a osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa čl. 82, 84 a 87 vojenského predpisu Všeob-21-2 z radov PrV a zamestnancov rezotu MO SR a zamestnávateľov a zamstnancov z podnikov a organizácií v civilnom sektore. Zúčastnili sme sa na 45. Konferencii elektrotechnikov v Poprade, kde boli prezentované niektoré zaujímavé oblasti z elektrotechniky. Nové poznatky a získané informácie zapracúvame do obsahu odbornej prípravy elektrotechnikov a revíznych technikov.


UPOZORNENIE: Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo v mesiaci November nové Odboré usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, ktoré je uverejné vo Vestníku MZ SR vydanie 29-38/2016 z 2. novembra 2016. Rozsah lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci pri výkone činností elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických a pri výkone činností revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických nájdete v tomto Vestníku v Prílohe 7 na str. 217-218

• V mesiaci Október sa uskutočnila plánovaná odborná príprava záujemcov o získanie osvedčení na vykonávanie činností revíznych technikov, podľa čl. 90 vojenského predpisu Všeob-21-2, z radov PrV a zamestnancov rezotu MO SR.


• V mesiacoch Júl sa uskutočnilo plánované preskúšanie záujemcov o získanie osvedčení na vykonávanie činností revíznych technikov, podľa čl. 90 vojenského predpisu Všeob-21-2, z radov PrV a zamestnancov rezotu MO SR za účasti inšpektora pre bezpečnosť EZ OdDČIP Ministerstva obrany SR.
• V priebehu mesiacov Júl a August budeme pracovať na skvalitnení edukatívnych materiálov najmä v oblasti SPD (prvkov ochrán pred prepätím) distribučnej siete nn, metodických postupoch pri uskutočňovaní kontrol a revízií ručného náradia a spotrebičov a na príprave jubilejného XXV. odborného seminára.• V mesiaci Jún sa uskutočnila plánovaná odborná príprava záujemcov o získanie osvedčení na vykonávanie činností revíznych technikov - §24 (čl. 90 pre rezort MO SR) z radov PrV a zamestnancov rezotu MO SR a zamestnávateľov a zamestnancov z podnikov a organizácií v civilnom sektore.

• Koncom mesiaca prebehla plánovaná aktualizačná odborná príprava držiteľov platných osvedčení na vykonávanie činností elektrotechnikov podľa § 21, § 22 a § 23 a osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa čl. 82, 84 a 87 vojenského predpisu Všeob-21-2 z radov PrV a zamestnancov rezotu MO SR a zamestnávateľov a zamstnancov z podnikov a organizácií v civilnom sektore.• V mesiaci Máj sa uskutočnila plánovaná aktualizačná odborná príprava držiteľov platných osvedčení na vykonávanie činností podľa § 21, § 22, § 23, § 24 a držiteľov platných osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa čl. 82, 84, 87 a 90 vojenského predpisu Všeob-21-2.

• Zároveň prebehla odborná príprava elektrotechnikov pre záujemcov o získanie osvedčení na vykonávanie činností podľa § 21, § 22 a § 23 a osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa čl. 82, 84 a 87 vojenského predpisu Všeob-21-2 z radov PrV a zamestnancov rezotu MO SR a zamestnávateľov a zamstnancov z podnikov a organizácií v civilnom sektore.

• Koncom mesiaca sa držitelia platných osvedčení na vykonávanie činností revíznych technikov - §24 (čl. 90 pre rezort MO SR) zúčastnili aktualizačnej odbornej prípravy.


• Ing. HUNA, odborný garant a vedúci ŠPE, pripravuje učebnú pomôcku pre elektrotechnikov - "Zjednodušené výpočty (prúdové zaťaženie/skratové prúdy)". Učebná pomôcka je v etape, kedy sa posudzuje po obsahovej stránke vybranými recenzentmi. Slúžiť má predovšetkým odbornej elektrotechnickej verejnosti nielen pri projektovaní, ale aj pri vykonávaní kontrol a revízií technických zariadení elektrických.


• V mesiaci Apríl sa uskutočnila plánovaná aktualizačná odborná príprava držiteľov platných osvedčení na vykonávanie činností podľa § 21, § 22, § 23, § 24 a držiteľov platných osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa čl. 82, 84, 87 a 90 vojenského predpisu Všeob-21-2. Zároveň sa usutočnila odborná príprava elektrotechnikov pre záujemcovo získanie osvedčení na vykonávanie činností podľa § 21, § 22 a § 23 a osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa čl. 82, 84 a 87 vojenského predpisu Všeob-21-2 z radov študentov AOS gen. M. R. Štefánika. Viac informácií >>


• 25. februára 2016 o 7,30 hod. sa v Dome Kultúry v Liptovskom Mikuláši uskutočnil v poradí XXIV. Odborný seminár na témy Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach a Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov. Viac informácií >>

• V tejto súvislosti postupne pripravujeme odpovede na niektoré otázky, ktoré vyvstali v rámci diskusií na tomto odbornom seminári, a ktoré budú prístupné na našej stránke. Viac informácií >>