Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

UPOZORNENIE! Organizácie, firmy z civilného sektoru s počtom záujemcov minimálne 10 účastníkov si môžu do 15. septembra 2017 dohodnúť individuálne termíny školení mimo plán na rok 2018.

Školiace pracovisko elektrotechnikov ako súčasť Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, organizuje a vykonáva výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu všeobecných a osobitných požiadaviek podľa Vyhlášky č. 356/2007 Z. z. a schválených programov výchovy a vzdelávania v rámci krátkodobých odborných kurzov pre

• študentov AOS gen. M. R. Štefánika
• profesionálnych vojakov OS SR
• zamestnancov a vedúcich zamestnancov rezortu Ministerstva obrany SR
• SZČO, zamestnancov, vedúcich zamestnancov a zamestnávateľov pre podniky a organizácie z civilného sektoru


na základe oprávnení vydaných Národným išpektorátom práce a Odborom dozorných činností a IP MO SR.


ROZSAH VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V OBLASTI OCHRANY PRÁCE

jednotlivých skupín podľa prílohy 2 zákona č. 124/2006 Z. z. organizovaný Školiacim pracoviskom elektrotechnikov

Skupina 01.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky
výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ďalej so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť. To môže vykonávať aj prostredníctvom osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce.

Školiace pracovisko elektrotechnikov je osobou oprávnenou a zabezpečuje výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov rezortu Ministerstva obrany SR ako aj pre zamestnávateľov a organizácie v civilnom sektore v rozsahu všeobecných a osobitných požiadaviek podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z.

Skupina 01.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky
výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov

Bezpečnostný technik vykonáva úlohy bezpečnostnotechnickej služby poskytuje zamestnávateľovi najmä poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. V záujme optimalizácie pracovných podmienok ovplyvňuje postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Bezpečnostným technikom môže byť fyzická osoba, ktorá má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, absolvovala odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na základe vykonanej skúšky získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.

Školiace pracovisko elektrotechnikov je osobou oprávnenou a zabezpečuje odbornú prípravu, skúšky a vydáva osvedčenia bezpečnostných technikov pre záujemcov z rezortu Ministerstva obrany SR a z civilného sektoru v rozsahu všeobecných a osobitných požiadaviek podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z.

Skupina 05.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických
výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky

Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného osvedčenia na vykonávanie činnosti vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, ak ide o činnosť
 • elektrotechnika (tzv. "§21"),
 • samostatného elektrotechnika (tzv. "§22"),
 • elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických (tzv. "§23"),

Školiace pracovisko elektrotechnikov je osobou oprávnenou a zabezpečuje pre záujemcov o získanie osvedčenia na vykonávanie uvedených činností odbornú prípravu, overovanie odborných vedomostí, vydávanie osvedčení a aktualiačnú odbornú prípravu v rozsahu všeobecných a osobitných požiadaviek podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z. v rozsahu činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom skupiny E2 (technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu), v objektoch triedy A (objekt bez nebezpečenstva výbuchu).

Skupina 05.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických
výchova a vzdelávanie revíznych technikov

Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného osvedčenia na vykonávanie činnosti vydaného príslušným inšpektorátom práce, ak ide o činnosť revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických.

Školiace pracovisko elektrotechnikov zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia na činnosť revízneho technika vyhradených technikckých zariadení elektrických (tzv. "§24") v rozsahu E2A a aktualizačnú odbornú prípravu pre záujemcov z rezortu Ministerstva obrany SR a z civilného sektoru v rozsahu všeobecných a osobitných požiadaviek podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z. Overovanie odborných vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických patrí podľa § 14 ods. 1, písm c) zákona č. 124/2006 Z. z. do tzv. "Overovania plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení" a podľa § 14 ods. 2 rovnakého zákona plnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa zmieneného § 14 ods. 1 je oprávnená overovať právnická osoba, ktorá má oprávnenie vydané Národným inšpektorátom práce, tzv. „oprávnená právnická osoba". Pričom oprávnená právnická osoba doručí doklad o overení odborných vedomostí podľa odseku 1 písm. c) inšpektorátu práce príslušnému podľa miesta overenia odborných vedomostí. Zoznam oprávnených právnických osôb, ktorým bolo vydané oprávnenie je mmožné nájsť na stránkach Národného inšpektorátu práce.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v rezorte MO SR
výchova a vzdelávanie profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu MO SR

V rezorte MO SR je bezpečnostným predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vojenský predpis Všeob-21-2 Štátny odborný technický dozor v rezorte ministerstva obrany, podľa ktorého môžu vyhradené technické zariadenia obsluhovať len osoby odborne spôsobilé, zacvičené a preukázateľne oboznámené s požiadavkami predpisov pre obsluhu zariadenia.

Školiace pracovisko elektrotechnikov má oprávnenie udelené IP MO SR na realizáciu výchovy a vzdelávania a zabezpečuje odbornú prípravu, aktualizačnú odbornú prípravu, overenie odborných vedomostí a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre študentov AOS, profesionálnych vojakov a zamestnancov z rezortu MO SR ak ide o činnosť
 • elektrotechnika (čl. 82),
 • samostatného elektrotechnika (čl. 84),
 • elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických (čl. 87),
 • revízneho technika na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených elektrických zariadení (čl. 90) v rozsahu E2A,

stacionárnych zariadení aj mobilných prostriedkov vo výzbroji OS SR.


PORADENSKÁ ČINNOSŤ

Školiace pracovisko elektrotechnikov poskytuje poradenskú činnosť a konzultácie k problematike normalizácie a projektovania, revíziám (odborným prehliadkam a odborným skúškam) elektrických inštalácií a bezpečného konštruovania elektrických zariadení.

PUBLIKÁCIE

Školiace pracovisko elektrotechnikov vypracúva metodické, didaktické učebné pomôcky a vyučovacie programy pre všeobecnú bezpečnosť a pre oblasť bezpečnosti práce na elektrických zariadeniach a inštaláciách. Od roku 1993 Školiace pracovisko elektrotechnikov pravidelne oraganizuje semináre na tému "Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a zariadeniach" k týmto seminárom sú vydávané zborníky prednášok odborníkov, ktorí sa pri tejto príležitosti delia o odborné poznatky s účastníkmi seminárov. Zborníky a viac informácií k seminárom nájdete v sekcii "Semináre". Viac informácií o publikáciách, ktoré je možné zakúpiť nájdete v sekcii Publikácie


UČEBNÉ PRIESTORY

8. decembra 2008 prorektor pre vzdelávanie AOS doc. Ing. Pavel Bučka, PhD. za prítomnosti pracovníkov katedry a študentov slávnostne prestrihnutím pásky otvoril priestory školiaceho pracoviska elektrotechnikov. Slávnostným otvorením bol úspešne zavŕšený projekt v hodnote viac ako milión slovenských korún, ktorý umožnil vybudovať špičkové školiace pracovisko nielen z pohľadu rezortného, ale i celoštátneho. Školiace pracovisko tvorí prednášková miestnosť, laboratórium a prípravňa a je vybavené meracou, diagnostickou a výpočtovou technikou. Unikátom z hľadiska didaktickej techniky je sústava učebných a demonštračných panelov, poskytujúcich názorné a funkčné ukážky elektrických inštalácií a zariadení v širokej škále ich rôznorodosti. Školiace pracovisko bezpečnosti práce ponúka našim študentom, pracovníkom z rezortu i mimo neho široké možnosti výchovy a vzdelávania.

> <