Medzinárodná vedecká konferencia
Riešenie krízových situácií prostredníctvom simulačných technológií
22. októbra 2013

Cieľ konferencie:
 
   Cieľom konferencie je diseminácia poznatkov tvorby metód, foriem a postupov pri riešení špecifikovaných krízových situácií, a zároveň vytvorenie priestoru pre vedecko-výskumných pracovníkov, vysokoškolských pedagógov a zamestnancov výskumných centier zaoberajúcich sa problematikou krízového manažmentu v prostredí simulačných technológií, podporiť vzájomnú výmenu vedeckých a praktických poznatkov s pozitívnymi a negatívnymi dôsledkami simulovania krízových situácií a identifikovať, analyzovať a vyhodnotiť činitele, z ktorých sa proces edukácie personálu krízového manažmentu prostriedkami simulačných technológií kreuje.
 
Konferencia je určená pre pracoviská univerzít, vysokých škôl, výskumné ústavy a verejnú štátnu správu.
 
Okruh riešených problémov:
  • simulácie vo výcviku príslušníkov OS SR a pri príprave krízových štábov,
  • metodika plánovania v rámci krízového manažmentu,
  • simulovanie mimoriadnych udalostí (napr. riešenie dopravy, zdravotníctva, infraštruktúry, logistiky a iných),
  • modelovanie a simulácia v asymetrickom prostredí,
  • informačné a komunikačné technológie pri riešení následkov simulovaných krízových udalostí,
  • prezentacia výsledkov vedeckého bádania, teoretických a praktických skúseností z realizovaných cvičení.
© KIS AOS 2013                                      Aktualizované 30. 10. 2013