Archív projektov "Výskum a vývoj"
 
 
Rok riešenia
Označenie projektu
Názov projektu
Zadávateľ
2004-2005 RAPORT APVT -51-024604
Výskum a vývoj znalostného systému na podporu riadenia toku práce v organizáciách s administratívnymi typmi procesov Ústav informatiky SAV
2009 AGMO č.1 Distribuovaná simulácia v prostredí taktických komunikačných a informačných systémov Ministerstvo obrany SR
2010 Projekt vedy a výskumu VV 5 - 2010 Federácia simulácii a systémy DIS Ministerstvo obrany SR
2010-2013 EŠF - OPVaV-2009/2.2/04-SORO Vývoj metód, foriem a postupov didaktických procesov v oblasti krízového manažmentu s využitím simulačných technológií MŠVVaŠ SR
2011 SIMS Smart Information for Mission Success European Defence Agency
2011 Projekt vedy a výskumu AOS 4-4-3 / 2010 Štúdia realizovateľnosti budovania a rozvoja simulačného centra AOS pracoviska operácií národného a medzinárodného krízového manažmentu Akadémia ozbrojených síl, Akadémia policajného zboru Ba SR
2011-2012 Projekt vedy a výskumu
VV - 2011
Interakcia postupov riešenia krízových situácií s podporou „blended“ simulácie I, II Ministerstvo obrany SR
2011-2012 Projekt vedy a výskumu
VV - 2011
Modelovanie operácií medzinárodného krízového manažmentu v asymetrickom prostredí Ministerstvo obrany SR
2012-2015 EŠF - OPVaV-2011/5.1/04-SORO Budovanie infraštruktúry a modernizácia AOS gen. Milana Rastislava Štefánika - II. Etapa (STING) MŠVVaŠ SR
2012-2015 VV APZ Metodológia tvorby typových krízových scenárov pre prípravu študentov - krízových manažérov Akadémie PZ, Akadémie OS, VŠBM v Košiciach, Pomorskej akadémie v Slupsku Akadémia policajného zboru Ba SR
2013 VF 2013 Better cooperation for better operation of the future Visegrad EU Battle Group Vyšehradský fond
2014-2016 Projekt vedy a výskumu
VV – 2014
Domestifikácia simulačného nástroja OneSAF Objective System a jeho postupná konektivita so súčasným simulačným nástrojom konštruktívnej a virtuálnej simulácie na báze simulačného nástroja Onesaf Tested Baseline Ministerstvo obrany SR
2015 EŠF - OPVaV-2015/1.1/03-SORO Pracovisko analýz a simulácie informačných a bezpečnostných ohrození (PASIBO) - Analysis and Simulation of Information and Security Threats Workplace (TLS) MŠVVaŠ SR
2016-2017 Projekt vedy a výskumu
VV – 2016
Štúdia - Návrh optimálneho prepojenia a využívania leteckých simulátorov zavedených do používania v Ozbrojených silách SR a AOS Liptovský Mikuláš za účelom zvyšovania kvality výcviku príslušníkov Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany SR
2016-2017 Projekt vedy a výskumu
VV – 2016
Štúdia - Optimalizácia koeficientov strát, spotreby a plánovanej úhrady materiálu Ozbrojených síl Slovenskej republiky pri zabezpečovaní obrany a zabezpečenie služieb v čase krízovej situácie Slovenskej republiky Ministerstvo obrany SR
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 18. 12. 2019