Simulácie
 
Typy simulácie

 
 ŽIVÁ - Inštrumentovaný manévrovací výcvik - Skutoční ľudia používajúci reálnu
   výzbroj

 
 
 KONŠTRUKTÍVNA - Použitie počítačových modelov
 
 VIRTUÁLNA - Skutoční ľudia obsluhujú simulačné systémy
 
 DISTRIBUOVANÁ INTERAKTÍVNA - Skutoční ľudia obsluhujú počítačové modely
   pomocou simulačných systémov
 
 
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 3. 3. 2017