Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 21. 01. 2018        
 Hlavná stránka

    DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ       DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ       DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ


Prípravný kurz pre záujemcov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika v akademickom roku 2017/2018
 

  Údaje o kurze:
  Prípravný kurz bude rozdelený do dvoch samostatných blokov nasledovne:
 • 1. blok – Matematika (rozdelený do dvoch častí MAT1 a MAT2)
 • 2. blok – Anglický jazyk (rozdelený do dvoch častí AJ1 a AJ2)
 • Z dôvodu veľkého objemu preberaných tém, sú bloky ďalej rozdelené do dvoch častí, pričom druhá časť je plynulým pokračovaním prvej a nepreberajú sa v nej témy z prvej časti.

  1. blok
24. – 26. 2. 2017 3. – 5. 3. 2017

MATEMATIKA 1
Úvodný kurz - 1. časť

MATEMATIKA 2
Nadväzujúci kurz na MAT1 - 2. časť

 • zoznámenie s požiadavkami na prijímaciu skúšku
 • prebratie jednotlivých tematických oblastí (množiny, výroky a algebrické výrazy; funkcia jednej reálnej premennej a jej vlastnosti; lineárne rovnice a nerovnice; kvadratické a iracionálne rovnice a nerovnice; exponenciálne a logaritmické rovnice a nerovnice; goniometrické rovnice; sústavy lineárnych rovníc a nerovníc; kombinatorika a postupnosti; vektory, analytická geometria v rovine; kužeľosečky; planimetria; stereometria) s riešením príkladov,
 • zadanie a riešenie skúšobného testu,
 • oprava a vyhodnotenie skúšobného testu (rozbor chýb, ukážky správneho riešenia).


  2. blok
10. – 12. 3. 2017 17. – 19. 3. 2017

ANGLICKÝ JAZYK 1
Úvodný kurz - 1. časť

ANGLICKÝ JAZYK 2
Nadväzujúci kurz na AJ1 - 2. časť

 • zoznámenie s požiadavkami na prijímaciu skúšku
 • prebratie jednotlivých tematických oblastí (určitý, neurčitý a nulový člen; podstatné mená; prídavné mená, zámená; slovesá: neurčité slovesné tvary; slovesné časy; rod činný a trpný; spôsob; príslovky; predložky; spojky; slovosled; podmet; predmet; vety),
 • zadanie a riešenie skúšobného testu,
 • oprava a vyhodnotenie skúšobného testu (rozbor chýb, ukážky správneho riešenia),
 • záujemca musí ovládať anglický jazyk minimálne na úrovni A2 = mierne pokročilý.


  Miesto konania:
  Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš
  Kurz začína v piatok o 14.00h a končí v nedeľu približne o 13.00h.
 • Od 12:00 príchod účastníkov kurzu (najneskôr do 13:00)
 • 12:00 – 13:30 registrácia účastníkov, uhradenie poplatkov (za ubytovanie a stravu)
 • 14:00 začiatok výučby na učebni

  Poplatok za jednu časť príslušného bloku (jeden víkend): 20 € (bez ubytovania a stravy)

 • Banka: Štátna pokladnica
 • Číslo účtu: 7000166344/8180
 • Variabilný symbol: 99992017
 • IBAN: SK35 8180 0000 0070 0016 6344
 • SWIFT: SPSRSKBA
 • do poznámky uviesť: meno a priezvisko uchádzača a názov bloku a časti (napr. MAT1) (bez uvedenia týchto údajov nie je možné priradiť platbu k danému menu a kurzu).

  Ubytovanie a stravovanie:
  Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v priestoroch Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika za úhradu, ktorú zaplatí účastník kurzu v deň príchodu pri registrácii. Možnosť ubytovania v priestoroch AOS garantujeme pre 150 záujemcov. (Cena za ubytovanie za dve noci je 10 Eur, cena za stravovanie na celý víkend, začínajúc večerou v piatok a končiac obedom v nedeľu je 13 Eur).

  Ďalšie informácie:
 • v rámci kurzu budú účastníkom poskytnuté informácie o podmienkach prijímacieho konania, previerke psychickej spôsobilosti a previerke fyzickej zdatnosti.
 • účastníci kurzov budú môcť využiť vo večerných hodinách po skončení výučby telovýchovné zariadenia AOS (posilňovňa a bazén), v prípade záujmu je potrebné si doniesť športové oblečenie, obuv, plavky.


  Kontakt:
  Oddelenie vysokoškolského vzdelávania
  www.aos.sk
  e-mail: vzdelavanie@aos.sk
  tel.: 0960/423 458, 0960/423 457, 0960/423 388
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    25. - 26. 1. 2018
   V Simulačnom centre cvičia študenti AOS
 
BÁL    3. 2. 2018
     veľká tanečná zábava
 
 Konferencie
 
    22. 2. 2018
XXVI. Odborný seminár:
"Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach"
 
    16. - 17. 5. 2018
"AKTUÁLNE OTÁZKY REGRUTÁCIE A STABILIZÁCIE PERSONÁLU..."
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo FOTOGALÉRII
Vianočná akadémia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Vianočná akadémia
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. januára 2018