Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 26. 03. 2017        
 Hlavná stránkaPrípravný kurz pre záujemcov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika v akademickom roku 2017/2018
 

  Údaje o kurze:
  Prípravný kurz bude rozdelený do dvoch samostatných blokov nasledovne:
 • 1. blok – Matematika (rozdelený do dvoch častí MAT1 a MAT2)
 • 2. blok – Anglický jazyk (rozdelený do dvoch častí AJ1 a AJ2)
 • Z dôvodu veľkého objemu preberaných tém, sú bloky ďalej rozdelené do dvoch častí, pričom druhá časť je plynulým pokračovaním prvej a nepreberajú sa v nej témy z prvej časti.

  1. blok
24. – 26. 2. 2017 3. – 5. 3. 2017

MATEMATIKA 1
Úvodný kurz - 1. časť

MATEMATIKA 2
Nadväzujúci kurz na MAT1 - 2. časť

 • zoznámenie s požiadavkami na prijímaciu skúšku
 • prebratie jednotlivých tematických oblastí (množiny, výroky a algebrické výrazy; funkcia jednej reálnej premennej a jej vlastnosti; lineárne rovnice a nerovnice; kvadratické a iracionálne rovnice a nerovnice; exponenciálne a logaritmické rovnice a nerovnice; goniometrické rovnice; sústavy lineárnych rovníc a nerovníc; kombinatorika a postupnosti; vektory, analytická geometria v rovine; kužeľosečky; planimetria; stereometria) s riešením príkladov,
 • zadanie a riešenie skúšobného testu,
 • oprava a vyhodnotenie skúšobného testu (rozbor chýb, ukážky správneho riešenia).


  2. blok
10. – 12. 3. 2017 17. – 19. 3. 2017

ANGLICKÝ JAZYK 1
Úvodný kurz - 1. časť

ANGLICKÝ JAZYK 2
Nadväzujúci kurz na AJ1 - 2. časť

 • zoznámenie s požiadavkami na prijímaciu skúšku
 • prebratie jednotlivých tematických oblastí (určitý, neurčitý a nulový člen; podstatné mená; prídavné mená, zámená; slovesá: neurčité slovesné tvary; slovesné časy; rod činný a trpný; spôsob; príslovky; predložky; spojky; slovosled; podmet; predmet; vety),
 • zadanie a riešenie skúšobného testu,
 • oprava a vyhodnotenie skúšobného testu (rozbor chýb, ukážky správneho riešenia),
 • záujemca musí ovládať anglický jazyk minimálne na úrovni A2 = mierne pokročilý.


  Miesto konania:
  Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš
  Kurz začína v piatok o 14.00h a končí v nedeľu približne o 13.00h.
 • Od 12:00 príchod účastníkov kurzu (najneskôr do 13:00)
 • 12:00 – 13:30 registrácia účastníkov, uhradenie poplatkov (za ubytovanie a stravu)
 • 14:00 začiatok výučby na učebni

  Poplatok za jednu časť príslušného bloku (jeden víkend): 20 € (bez ubytovania a stravy)

 • Banka: Štátna pokladnica
 • Číslo účtu: 7000166344/8180
 • Variabilný symbol: 99992017
 • IBAN: SK35 8180 0000 0070 0016 6344
 • SWIFT: SPSRSKBA
 • do poznámky uviesť: meno a priezvisko uchádzača a názov bloku a časti (napr. MAT1) (bez uvedenia týchto údajov nie je možné priradiť platbu k danému menu a kurzu).

  Ubytovanie a stravovanie:
  Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v priestoroch Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika za úhradu, ktorú zaplatí účastník kurzu v deň príchodu pri registrácii. Možnosť ubytovania v priestoroch AOS garantujeme pre 150 záujemcov. (Cena za ubytovanie za dve noci je 10 Eur, cena za stravovanie na celý víkend, začínajúc večerou v piatok a končiac obedom v nedeľu je 13 Eur).

  Ďalšie informácie:
 • v rámci kurzu budú účastníkom poskytnuté informácie o podmienkach prijímacieho konania, previerke psychickej spôsobilosti a previerke fyzickej zdatnosti.
 • účastníci kurzov budú môcť využiť vo večerných hodinách po skončení výučby telovýchovné zariadenia AOS (posilňovňa a bazén), v prípade záujmu je potrebné si doniesť športové oblečenie, obuv, plavky.


  Kontakt:
  Oddelenie vysokoškolského vzdelávania
  www.aos.sk
  e-mail: vzdelavanie@aos.sk
  tel.: 0960/423 458, 0960/423 457, 0960/423 388
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    27. 3. 2017
   AOP revíznych technikov (ŠPE CV)
 
    28. 3. 2017
   Výcvikový deň kadetov 1. ročníka
 
    29. 3. 2017
   Športový deň rektora
 
    30. 3. 2017 o 11:00 h
   Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady AOS
 
    7. 4. 2017 o 17:30 h
   Pobožnosť Krížovej cesty vojakov vo far. kostole sv. Mikuláša LM
 
    25. 5. 2017
   Študentská vedecká konferencia
 
 Oznamy
 
    Prenájom nebyt. priestoru - predajné automaty
 
    
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2017
 
    Vo FOTOGALÉRII
Medzinárodné cvičenie "Tobruq Legacy"
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Výcvik vo VVP LEŠŤ
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation    Facebook AOS
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 26. marca 2017