Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 18. 11. 2017        
 Hlavná stránka

  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ               DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ               DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  


Prípravný kurz pre záujemcov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika v akademickom roku 2017/2018
 

  Údaje o kurze:
  Prípravný kurz bude rozdelený do dvoch samostatných blokov nasledovne:
 • 1. blok – Matematika (rozdelený do dvoch častí MAT1 a MAT2)
 • 2. blok – Anglický jazyk (rozdelený do dvoch častí AJ1 a AJ2)
 • Z dôvodu veľkého objemu preberaných tém, sú bloky ďalej rozdelené do dvoch častí, pričom druhá časť je plynulým pokračovaním prvej a nepreberajú sa v nej témy z prvej časti.

  1. blok
24. – 26. 2. 2017 3. – 5. 3. 2017

MATEMATIKA 1
Úvodný kurz - 1. časť

MATEMATIKA 2
Nadväzujúci kurz na MAT1 - 2. časť

 • zoznámenie s požiadavkami na prijímaciu skúšku
 • prebratie jednotlivých tematických oblastí (množiny, výroky a algebrické výrazy; funkcia jednej reálnej premennej a jej vlastnosti; lineárne rovnice a nerovnice; kvadratické a iracionálne rovnice a nerovnice; exponenciálne a logaritmické rovnice a nerovnice; goniometrické rovnice; sústavy lineárnych rovníc a nerovníc; kombinatorika a postupnosti; vektory, analytická geometria v rovine; kužeľosečky; planimetria; stereometria) s riešením príkladov,
 • zadanie a riešenie skúšobného testu,
 • oprava a vyhodnotenie skúšobného testu (rozbor chýb, ukážky správneho riešenia).


  2. blok
10. – 12. 3. 2017 17. – 19. 3. 2017

ANGLICKÝ JAZYK 1
Úvodný kurz - 1. časť

ANGLICKÝ JAZYK 2
Nadväzujúci kurz na AJ1 - 2. časť

 • zoznámenie s požiadavkami na prijímaciu skúšku
 • prebratie jednotlivých tematických oblastí (určitý, neurčitý a nulový člen; podstatné mená; prídavné mená, zámená; slovesá: neurčité slovesné tvary; slovesné časy; rod činný a trpný; spôsob; príslovky; predložky; spojky; slovosled; podmet; predmet; vety),
 • zadanie a riešenie skúšobného testu,
 • oprava a vyhodnotenie skúšobného testu (rozbor chýb, ukážky správneho riešenia),
 • záujemca musí ovládať anglický jazyk minimálne na úrovni A2 = mierne pokročilý.


  Miesto konania:
  Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš
  Kurz začína v piatok o 14.00h a končí v nedeľu približne o 13.00h.
 • Od 12:00 príchod účastníkov kurzu (najneskôr do 13:00)
 • 12:00 – 13:30 registrácia účastníkov, uhradenie poplatkov (za ubytovanie a stravu)
 • 14:00 začiatok výučby na učebni

  Poplatok za jednu časť príslušného bloku (jeden víkend): 20 € (bez ubytovania a stravy)

 • Banka: Štátna pokladnica
 • Číslo účtu: 7000166344/8180
 • Variabilný symbol: 99992017
 • IBAN: SK35 8180 0000 0070 0016 6344
 • SWIFT: SPSRSKBA
 • do poznámky uviesť: meno a priezvisko uchádzača a názov bloku a časti (napr. MAT1) (bez uvedenia týchto údajov nie je možné priradiť platbu k danému menu a kurzu).

  Ubytovanie a stravovanie:
  Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v priestoroch Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika za úhradu, ktorú zaplatí účastník kurzu v deň príchodu pri registrácii. Možnosť ubytovania v priestoroch AOS garantujeme pre 150 záujemcov. (Cena za ubytovanie za dve noci je 10 Eur, cena za stravovanie na celý víkend, začínajúc večerou v piatok a končiac obedom v nedeľu je 13 Eur).

  Ďalšie informácie:
 • v rámci kurzu budú účastníkom poskytnuté informácie o podmienkach prijímacieho konania, previerke psychickej spôsobilosti a previerke fyzickej zdatnosti.
 • účastníci kurzov budú môcť využiť vo večerných hodinách po skončení výučby telovýchovné zariadenia AOS (posilňovňa a bazén), v prípade záujmu je potrebné si doniesť športové oblečenie, obuv, plavky.


  Kontakt:
  Oddelenie vysokoškolského vzdelávania
  www.aos.sk
  e-mail: vzdelavanie@aos.sk
  tel.: 0960/423 458, 0960/423 457, 0960/423 388
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    22. 11. 2017 od 9:30
   Deň otvorených dverí
 
    do 24. 11. 2017
   "CHARITA 2017"
 
     6. 12. 2017
MIKULÁŠ 2017
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vo FOTOGALÉRII
Sústredený poľný výcvik kadetov
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Kadeti AOS na Lešti
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2017
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 18. novembra 2017