Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 21. 04. 2019        
 Hlavná stránka

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM NA AOS
 
  DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
     Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika vypisuje druhé kolo prijímacieho konania pre záujemcov o štúdium v akademickom roku 2018/2019 v akreditovanom päťročnom externom doktorandskom študijnom programe:

    Bezpečnosť a obrana štátu
  v študijnom odbore 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
  - forma štúdia externá, doba štúdia 5 rokov, titul – PhD. počet prijímaných študentov 4.
       Študijný program BaOS
   
  Termín podania prihlášky do: 22. augusta 2018
  Termín konania vedomostnej prijímacej skúšky: 3. september 2018
  Ročné školné: 300 €

   

  PRIHLÁŠKU NA ŠTÚDIUM JE MOŽNÉ PODAŤ: 
  1. elektronicky cez informačný systém MAIS AOS
   Elektronická prihláška: https://mais.aos.sk/eprihlaska
   Podrobný návod na podanie elektronickej prihlášky: návod 
    
  2. v papierovej forme - na predpísanom tlačive
    Prihláška

  Povinné prílohy k prihláške:
  - životopis,
  - kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
  - úradne overená kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu),
  - zoznam publikovaných prác.  

  Poplatok za prihlášku:  40 €
   
  - Banka: Štátna pokladnica
  - Číslo účtu: 7000166264/8180
  - Variabilný symbol: 2018
  - IBAN: SK61 8180 0000 0070 0016 6264
  - SWIFT: SPSRSKBA
  - Poznámka: meno a priezvisko uchádzača (bez uvedenia mena a priezviska nie je možné priradiť platbu k danému menu).
   
  Poplatok je možné zaplatiť prevodom alebo poštovou poukážkou typu U (ústrižok alebo potvrdenie o zaplatení nalepiť na 3. stranu prihlášky, prípadne zaslať poštou).
   
  Poznámka:
  Poplatok je určený na administratívne a organizačné zabezpečenie prijímacieho konania a v prípade neúčasti alebo neúspešnosti na prijímacom konaní sa manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia!
   
  KONTAKT:
   
  AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL generála Milana Rastislava Štefánika
  Oddelenie vysokoškolského vzdelávania
  Demänová 393, P.O.BOX 9
  031 06 Liptovský Mikuláš 6


  Oddelenie vysokoškolského vzdelávania
  – tel.: 0960/423 458, 0960/423 457, 0960/423 550
  http://www.aos.sk        e-mail: vzdelavanie@aos.sk
   


  Podmienky prijatia -
Študijný program Bezpečnosť a obrana štátu
 
   Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Prijímacia skúška bude vykonaná formou motivačného pohovoru pred komisiou pre prijímacie skúšky. Motivačný pohovor bude zameraný k téme dizertačnej práce, ktorú si uchádzač o doktorandské štúdium vybral, a komisia bude sledovať predovšetkým nasledujúce aspekty:
   - motivácia uchádzača o štúdium k riešeniu vybranej témy,
   - jeho poznatky z doterajšieho riešenia danej problematiky,
   - možné hypotézy na riešenie uvedeného problému,
   - jazykové schopnosti (angličtina) pre štúdium vedeckých a odborných prác,
   - výsledky štúdia dosiahnuté v druhom stupni vysokoškolského štúdia.

Témy dizertačných prác v akademickom roku 2018/2019
5-ročné externé doktorandské štúdium
študijný program
Bezpečnosť a obrana štátu  
P. č.
Školiteľ
Názov témy dizertačnej práce
1
prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
Komplexný prístup k plánovaniu obrany štátu.
2
prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
Právne zásady fungovania ozbrojených síl v právnom štáte 21. storočia.
3
doc. RSDr. Jozef Matis, PhD.
Model jazykovej prípravy dôstojníka Ozbrojených síl Slovenskej republiky v operáciách medzinárodného krízového manažmentu.
4
doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD.
Metodika bojového použitia predsunutých leteckých navádzačov (JTAC) v priebehu bojovej činnosti manévrujúcich jednotiek OS SR.


 Smernice rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši o určení výšky školného, poplatkov spojených so štúdiom a poplatkov za vydanie iných dokumentov s tým súvisiacich
 
 Ďalšie podmienky prijatia na štúdium a zásady prijímacieho konania na päťročné doktorandské štúdium v externej forme štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika na akademický rok 2018/2019
 
  Smernica o podpore študentov a uchádzačov so špecifickými potrebami
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     18. - 20. 4. 2019
   Liturgické slávenie Veľkej noci
 
     2. - 3. 5. 2019 
   Generál M. R. Štefánik
- 100. výročie úmrtia
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Konferencie
 
    15. - 16. 5. 2019
"Manažment ľudských zdrojov v ozbr. silách, bezpečnostných a záchranných zboroch"
 
 Oznamy
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vo FOTOGALÉRII
Workshop PVO krajín V4
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. apríla 2019   (7324)