Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 24. 01. 2022        
 Hlavná stránka


INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM NA AOS
 

  Upozornenie:
  Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika sa dištancuje od všetkých aktivít, ktoré ponúka a poskytuje Ing. Emil Toma.
  Ing. Emil Toma nie je s Akadémiou ozbrojených síl v žiadnom právnom vzťahu.

  BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
     Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika oznamuje záujemcom o štúdium, že v akademickom roku 2022/2023 otvorí štúdium v akreditovaných trojročných vojenských denných bakalárskych študijných programoch:
   
   „Bezpečnosť a obrana štátu“
  - v študijnom odbore Obrana a vojenstvo, denná forma štúdia,
  doba štúdia 3 roky, akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc."), počet prijímaných študentov 50        Študijný program BOŠ

   „Elektronické zbraňové systémy“
  - v študijnom odbore Obrana a vojenstvo, denná forma štúdia,
  doba štúdia 3 roky, akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc."), počet prijímaných študentov 35        Študijný program EZS            

   „Vojenské spojovacie a informačné systémy“
  - v študijnom odbore Obrana a vojenstvo, denná forma štúdia,
  doba štúdia 3 roky, akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc."), počet prijímaných študentov 42        Študijný program VSIS

   „Zbraňové systémy, zbrane a ich časti“
  - v študijnom odbore Obrana a vojenstvo, denná forma štúdia,
  doba štúdia 3 roky, akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc."), počet prijímaných študentov 20        Študijný program ZSZČ
   
   Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
   
  Uchádzači prijatí na bakalárske štúdium na AOS sa stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe.
   
  Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je podmienkou vymenovania do dočasnej štátnej služby a do hodnosti poručík ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (t.z., že po absolvovaní bakalárskeho štúdia, štúdium kontinuálne pokračuje denným dvojročným inžinierskym/magisterským štúdiom).
   
  Termín podania prihlášky: od 2. januára 2022 do 28. februára 2022
  Upozornenie: uchádzač o štúdium na AOS si môže na jednej prihláške uviesť viac študijných programov. Poradie študijných programov uvedených v prihláške bude záväzné pri rozhodovaní o prijatí na štúdium na príslušný študijný program. (To znamená, že uchádzač bude podľa výsledkov vedomostnej prijímacej skúšky prijatý na študijný program, ktorý si v prihláške uvedie ako prvý. Na ďalšie študijné programy uvedené v prihláške (alternatívne) môže byť uchádzač prijatý až v prípade uvoľnenia miesta.)
   
  Termín konania vedomostnej prijímacej skúšky: 1 deň v termíne od 30. 5. – 3. 6. 2022
  (Po doručení prihlášky na AOS budú uchádzačom, najneskôr do 2 týždňov, zaslané pokyny k ďalšiemu postupu prijímacieho konania).
   

  Poplatok za 1 prihlášku, ktorá môže zahŕňať aj viaceré št. programy je 20 €
  Poplatok je možné uhradiť prevodom alebo poštovou poukážkou typu U.
  Banka: Štátna pokladnica
  Číslo účtu: 7000166264/8180
  IBAN: SK61 8180 0000 0070 0016 6264
  Variabilný symbol: 2022
  Poznámka: meno a priezvisko uchádzača (bez uvedenia mena a priezviska nie je možné priradiť platbu k uchádzačovi!).
   
   
  PRIHLÁŠKU NA ŠTÚDIUM JE MOŽNÉ PODAŤ od 2.1.2022 – 28.2.2022
   
  1. elektronicky cez informačný systém MAIS AOS
   Elektronická prihláška: https://mais.aos.sk/eprihlaska
   Podrobný návod na podanie elektronickej prihlášky: návod 
    
  2. v papierovej forme - na predpísanom tlačive
    Prihláška
  Povinné prílohy k prihláške:
  stručný životopis, kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, úradne overená kópia maturitného vysvedčenia, kópia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy (uchádzači, ktorí maturujú v akademickom roku 2021/2022 zašlú vysvedčenia bezodkladne po maturitných skúškach).
   
  Uchádzači, ktorí maturujú tento školský rok, sú povinní poslať životopis a doklad o úhrade poplatku e-mailom na adresu: prijimacky@aos.sk.
  Uchádzači, ktorí maturovali v predchádzajúcich školských rokoch, sú povinní poslať životopis, doklad o úhrade poplatku, úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia a kópiu vysvedčenia posledného ročníka strednej školy poštou na adresu:
            Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
            oddelenie vysokoškolského vzdelávania
            Demänová 393
            031 01 Liptovský Mikuláš 1

  Poznámka:
  Nekompletná prihláška na štúdium, (napr. chýbajúci doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie), resp. prihláška na štúdium zaslaná po stanovenom termíne nebude akceptovaná!
  Poplatok je určený na administratívne a organizačné zabezpečenie prijímacieho konania a v prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní sa manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia! Ak záujemca, ktorý si podal prihlášku, neuhradí poplatok do 28. februára 2022, jeho prijímacie konanie bude ukončené.
   

  KONTAKT:
   
  AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL generála Milana Rastislava Štefánika
  Oddelenie vysokoškolského vzdelávania
  Demänová 393
  031 01 Liptovský Mikuláš


  Oddelenie vysokoškolského vzdelávania – tel.: 0960/423 457, 0960/423 458
  http://www.aos.sk           e-mail: vzdelavanie@aos.sk
   

  Prijímacie konanie pozostáva z:

  1. Výberového konania na prijatie do prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka
  • vykonáva Personálny úrad Ozbrojených síl Slovenskej republiky - kontakty na Regrutačné skupiny

  •  
   V rámci Výberového konania na prijatie do prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka uchádzač absolvuje:
    
  • posúdenie psychickej spôsobilosti - v priestoroch Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši,
  • posúdenie fyzickej zdatnosti - v priestoroch Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši,
  • posúdenie zdravotnej spôsobilosti - v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku.
  * pre viac informácií kliknite sem - dôležité!!!
  Uchádzači o štúdium musia splniť podmienky prijatia do štátnej služby podľa § 16 zákona 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  * pre viac informácií kliknite sem
   
  Upozornenie:
  Podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona 281/2015 Z. z. do štátnej služby možno prijať občana, ktorý ku dňu prijatia do štátnej služby dosiahol najmenej 18 rokov veku.
   
  Podľa § 22 ods. 2 písm. b) zákona 281/2015 Z. z. do prípravnej štátnej služby môže služobný úrad prijať občana, ktorý spĺňa podmienky na prijatie do štátnej služby a v roku prijatia do štátnej služby dosiahne najviac vek 25 rokov, ak počas prípravnej štátnej služby absolvuje vysokoškolské štúdium potrebné na výkon štátnej služby v hodnostnom zbore dôstojníkov.
   
  Podľa § 23 ods. 3 písm. a) zákona 281/2015 Z. z. profesionálny vojak, ktorý je pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov, absolvuje počas prípravnej štátnej služby po základnom vojenskom výcviku štúdium na vojenskej vysokej škole vrátane vojenského programu, ak nedosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
   
  (Bližšie informácie o výberovom konaní do prípravnej štátnej služby a jeho výsledkoch poskytuje Personálny úrad Ozbrojených síl Slovenskej republiky).

  2. Prijímacej skúšky
  • vykonáva sa formou písomných testov pre všetky študijné programy z predmetov matematika a anglický jazyk.

   Požiadavky na prijímacie skúšky z matematiky a anglického jazyka
   
  Prijímacej skúšky sa zúčastnia všetci uchádzači o štúdium – bez ohľadu na dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole.
   
  Podmienkou prijatia na štúdium na AOS je úspešné absolvovanie výberového konania na prijatie do prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka a prijímacej skúšky.
   

  Ďalšie informácie
   
  Uchádzači prijatí na denné vojenské bakalárske štúdium na AOS sa stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe. Profesionálnemu vojakovi v prípravnej štátnej službe patrí služobný plat vo výške 50% hodnostného platu vojaka 2. stupňa v 1. platovom stupni.
  Štúdium je bezplatné. Bezplatne je poskytované aj ubytovanie a stravovanie počas štúdia.
  Študenti sa písomnou dohodou zaväzujú zotrvať po skončení prípravnej štátnej služby v služobnom pomere profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe po dobu 9 rokov a zároveň v prípade neúspešného ukončenia štúdia uhradiť náklady vynaložené na materiálne a finančné zabezpečenie počas jeho štúdia.
   

   Smernice rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši o určení výšky školného, poplatkov spojených so štúdiom a poplatkov za vydanie iných dokumentov s tým súvisiacich
   
   Ďalšie podmienky prijatia na štúdium a zásady prijímacieho konania na trojročné bakalárske štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika na akademický rok 2022/2023.
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 2/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
     Medzinárodný deň vojnových veteránov 11. 11. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. januára 2022   (35143)