Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM
 
  PRIJÍMACIE KONANIE NA INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
  NA LETECKEJ FAKULTE TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH
  AR 2021/2022
   
      Zmena 5. 3. 2021    
   
  POSTUP PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM NA LETECKEJ FAKULTE TUKE
  VO FUNKCII KADET AKADÉMIE OZBROJENÝCH SÍL
  GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

      Na základe Zmluvy o spolupráci medzi Akadémiou ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši a Technickou univerzitou v Košiciach budú v rámci prijímacieho konania na denné štúdium vybraných študijných programov na Leteckej fakulte TUKE (ďalej len LF TUKE) v AR 2021/2022 prijímaní aj kadeti Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (ďalej len AOS).
   
      Kadet je profesionálny vojak v prípravnej štátnej službe podľa zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v rámci vysokoškolského štúdia absolvuje aj vojenský program – súbor vojenských vzdelávacích činností a výcvikových činností uskutočňovaných mimo akreditovaného študijného programu so stanoveným obsahom a súborom pravidiel.
   
      Študent LF TUKE – kadet AOS v rámci štúdia absolvuje civilný študijný program a zároveň vojenský program pozostávajúci zo vševojskového výcviku, odbornej vojenskej teoretickej prípravy a z teoretického a praktického leteckého výcviku podľa druhu vojenskej leteckej špecializácie.
   
      Záujemcovia o štúdium na LF TUKE ako kadeti AOS si podajú prihlášku na vysokoškolské štúdium takým istým spôsobom ako „civilní“ študenti v termíne do 31. 3. 2021, pričom pri podávaní elektronickej prihlášky v úvode životopisu napíšu Kadet AOS a číslo a názov vojenskej špecializácie a v prípade prihlášky v papierovej podobe za názvom študijného programu dopíšu Kadet AOS a číslo a názov vojenskej špecializácie. Kombinácie ponúkaných inžinierskych študijných programov a vojenských špecializácií sú možné len tie, ktoré sú uvedené v nasledovnej tabuľke.
Inžinierske študijné programy
Vojenské špecializácie
(číslo špecializácie a názov špecializácie)
Forma štúdia Doba štúdia Počty na prijatie
Manažérstvo leteckej dopravy
 402 - pilot (odborník na pilotovanie
       taktického lietadla)
 403 - pilot (odborník na pilotovanie
       vrtuľníka)
 404 - pilot (odborník na pilotovanie
       dopravného lietadla)
denná 2 roky 10
Letecké a kozmické inžinierstvo
 Inžiniersko-letecká služba denná 2 roky 3
  Poznámka: ak v počtoch na prijatie nie sú rozlíšené špecializácie, počet platí sumárne pre všetky špecializácie, pričom špecializácia bude určená v rámci prijímacieho konania.
  Podanie prihlášky do: 31. marca 2021
  Rozhodnutie dekana o prijatí: do 11. júna 2021
   
  Poplatok za prijímacie konanie: 20,-€ (e-prihláška); 30,-€ (papierová prihláška)
  Účet IBAN: SK96 8180 0000 0070 0020 1621
  Variabilný symbol: 55903
  Konštantný symbol: 0308

      Všeobecné podmienky prijatia na štúdium sú identické ako pre štúdium civilných študijných programov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle LF TUKE: http://lf.tuke.sk, v položke uchádzači, kde sú zverejnené aj úplné informácie o prijímacom konaní (podmienky prijatia, postup pri prihlasovaní, postup pre kadetov AOS, termíny a poplatky).
   
  Prihlášku na štúdium je možné podať elektronicky cez informačný systém MAIS TUKE (e-prihláška), v papierovej forme poštou, alebo osobne na Študijnom referáte LF TUKE.
   
  Uchádzač o inžinierske štúdium na LF TUKE sa môže na jednej prihláške prihlásiť iba na jeden študijný program.

      Spôsob výberu uchádzačov na štúdium
   
  Prijímacia skúška sa nevykonáva. Kritériom pre výber uchádzačov na štúdium sú dosiahnuté študijné výsledky v štúdiu študijného programu 1. stupňa. Poradie uchádzačov na prijatie na štúdium sa stanoví na základe ich bodového umiestnenia v poradovníku. Tento sa zostavuje podľa váženého priemeru za dosiahnuté výsledky v 1. stupni vysokoškolského štúdia podľa Vyhlášky MŠ SR 614/2002 o kreditovom systéme štúdia. Pri prijímaní budú uprednostnení uchádzači s nižším váženým priemerom
   
  Špecifické podmienky prijatia na inžinierske štúdium platné pre uchádzačov o štúdium na LF TUKE – kadetov AOS:
Manažérstvo leteckej dopravy – pilot, čísla špecializácií 402, 403, 404
 • Úspešne absolvované bakalárske štúdium študijného programu Pilot alebo Profesionálny pilot.
 • Získaná pilotná licencia – minimálne licencia súkromného pilota PPL.
 • Znalosť anglického jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti na úrovni minimálne B1.
 • Získanie zdravotnej spôsobilosti LA1 (pre číslo špecializácie 402), LA2 (pre čísla špecializácií 403, 404) - zdravotná spôsobilosť bude overovaná v rámci výberového konania do prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka.
 • Súčasťou prihlášky musí byť:
  - overená kópia pilotnej licencie;
  - overený celkový počet nalietaných hodín.
Letecké a kozmické inžinierstvo – vojenská špecializácia Inžiniersko-letecká služba
 • Úspešne absolvované bakalárske štúdium študijného programu Letecká a kozmická technika (alebo bakalárskeho študijného programu so zameraním na strojárstvo, elektrotechniku alebo elektroniku)
 • Znalosť anglického jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti na úrovni minimálne B1.
      Uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v iných študijných programoch, ako sú požadované v predchádzajúcej tabuľke, budú posúdení individuálne komisiou zloženou zo zástupcov LF TUKE, AOS a Veliteľstva Vzdušných síl OS SR.
   
      Uchádzači, ktorí ukončia bakalárske štúdium v akademickom roku 2020/2021, doručia doklady o absolvovaní štúdia ihneď po ich získaní (nevyžaduje sa od absolventov LF TUKE).

  Ďalší postup pre uchádzačov o inžinierske štúdium na LF TUKE ako kadetov AOS
  Výberové konanie na funkciu kadet AOS:
  Po doručení prihlášky na LF TUKE budú uchádzačovi po 31.03.2021 zaslané z AOS pokyny pre ďalší postup. Ďalším krokom je výberové konanie na prijatie do prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka, ktoré vykonáva Personálny úrad Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Preto, je potrebné, aby sa občan po obdržaní pokynov, prihlásil aj do výberového konania na prijatie do prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka prostredníctvom regrutačných skupín.
  Kontakty na regrutačné skupiny a ďalšie informácie sú uvedené na internetových stránkach www.personal.mil.sk a www.regrutacia.sk.
   

  Pri pohovore na regrutačnej skupine doloží potrebné doklady na prijatie do prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka OS SR.
   
  Následne absolvuje posúdenie spôsobilostí spojené s procesom výberu občana do prípravnej štátnej služby OS SR, na ktoré občanov písomne pozýva Personálny úrad Ozbrojených síl Slovenskej republiky:
   
  a) posúdenie psychickej spôsobilosti – vykonáva sa psychodiagnostickým vyšetrením,
   
  b) posúdenie fyzickej zdatnosti – vykonáva sa preskúšaním pohybovej výkonnosti absolvovaním troch disciplín:
  1. voliteľná disciplína:
   • ľah – sed s otáčaním trupu alebo zhyby na hrazde (muži),
   • ľah – sed s otáčaním trupu alebo skok do diaľky z miesta (ženy),
  2. voliteľná disciplína:
   • člnkový beh 10 x 10 metrov alebo beh na 60 metrov,
  3. povinná disciplína:
   • beh na 12 minút.

  Disciplína
  Veková kategória
  Norma pohybovej výkonnosti (muži)
  Norma pohybovej výkonnosti (ženy)
   beh na 12 minút (meter)
  do 25 rokov
  2 430
  2 020
   ľah - sed s otáčaním trupu
  (počet za 1 minútu)
  do 25 rokov
  44
  36
   zhyby na hrazde (počet)
  do 25 rokov
  6
  ---
   skok do diaľky z miesta (centimeter)
  do 25 rokov
  ---
  174
   člnkový beh 10 x 10 metrov (sekunda)
  do 25 rokov
  27,7
  30,9
   beh na 60 m (sekunda)
  do 25 rokov
  9,0
  10,0

   
  c) posúdenie zdravotnej spôsobilosti – po úspešnom ukončení previerky fyzickej zdatnosti bude občanovi stanovený termín posúdenia zdravotnej spôsobilosti, ktorá bude vykonaná v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku (ďalej len „ÚVN“).
  Lekári v ÚVN občanovi posúdia zdravotnú spôsobilosť v zmysle Vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 426/2015 (vyhlášku je možné vyhľadať napr. na internetovej stránke www.slov-lex.sk a informatívne si posúdiť svoju zdravotnú spôsobilosť).
  Cestu do ÚVN Ružomberok si hradí občan sám.
   
  Uchádzači, ktorí úspešne absolvujú jednotlivé etapy výberového konania na funkciu kadet AOS budú vyslaní na zdravotnú prehliadku do Letecko-lekárskeho centra Sliač. Finančné náklady na letecko-lekárske vyšetrenie budú hradiť Ozbrojené sily Slovenskej republiky.
  Cestu do Letecko-lekárskeho centra Sliač a ubytovanie si hradí uchádzač sám.
   
  Uchádzači, ktorí nebudú prijatí na štúdium na LF TUKE ako kadeti AOS, budú automaticky zaradení do prijímacieho konania na štúdium na LF TUKE na „civilné“ študijné programy bez povinnosti podať ďalšiu prihlášku.
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. septembra 2021   (16891)