Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 19. 03. 2019        
 Hlavná stránka

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM
 
  PRIJÍMACIE KONANIE NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
  NA LETECKEJ FAKULTE TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH
  AR 2019/2020
   
  POSTUP PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM NA LETECKEJ FAKULTE TUKE
  VO FUNKCII KADET AKADÉMIE OZBROJENÝCH SÍL
  GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

      Na základe Zmluvy o spolupráci medzi Akadémiou ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši a Technickou univerzitou v Košiciach budú v rámci prijímacieho konania na denné štúdium vybraných študijných programov na Leteckej fakulte TUKE (ďalej len LF TUKE) v AR 2019/2020 prijímaní aj kadeti Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (ďalej len AOS).
   
      Kadet je profesionálny vojak v prípravnej štátnej službe podľa zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v rámci vysokoškolského štúdia absolvuje aj vojenský program – súbor vojenských vzdelávacích činností a výcvikových činností uskutočňovaných mimo akreditovaného študijného programu so stanoveným obsahom a súborom pravidiel.
   
      Študent LF TUKE – kadet AOS v rámci štúdia absolvuje „civilný“ študijný program a zároveň vojenský program pozostávajúci zo vševojskového výcviku, odbornej vojenskej teoretickej prípravy a z teoretického a praktického leteckého výcviku (u profesionálnych pilotov) podľa druhu vojenskej leteckej špecializácie.
   
      Záujemcovia o štúdium na LF TUKE ako kadeti AOS si podajú prihlášku na vysokoškolské štúdium takým istým spôsobom ako „civilní“ študenti v termíne do 28. 2. 2019, pričom za názvom študijného programu ručne dopíšu Kadet AOS a číslo a názov vojenskej špecializácie. Kombinácie študijného programu Profesionálny pilot a vojenských špecializácií sú možné len tie, ktoré sú uvedené v nasledovnej tabuľke.
Bakalársky
študijný program
Vojenské špecializácie
(číslo špecializácie a názov špecializácie)
Forma štúdia Doba štúdia Počty na prijatie
Profesionálny pilot
 402 - pilot (odborník na pilotovanie
taktického lietadla)
 403 - pilot (odborník na pilotovanie
vrtuľníka)
 404 - pilot (odborník na pilotovanie
dopravného lietadla)
denná 3 roky 10
(spolu)
Pracovník riadenia letovej prevádzky
 409 - odborník riadenia letovej prevádzky denná 3 roky 2
Prevádzka lietadiel
 430 - odborník inžinierskej leteckej služby pre drak a motor lietadla denná 3 roky 2
Avionické systémy
 431 - odborník inžinierskej leteckej služby pre špeciálne vybavenie lietadla denná 3 roky 2
  Podanie prihlášky do: 28. februára 2019
  Rozhodnutie dekana o prijatí: do 21. júna 2019
   
  Poplatok za prijímacie konanie: 30,-€ (papierová prihláška); 20,-€ (e-prihláška)
  Účet IBAN: SK96 8180 0000 0070 0020 1621
  Variabilný symbol: 55903
  Konštantný symbol: 0308

      Všeobecné podmienky prijatia na štúdium sú identické ako pre štúdium „civilného“ študijného programu Profesionálny pilot, Pracovník riadenia letovej prevádzky, Prevádzka lietadiel, Avionické systémy, ktoré sú zverejnené na webovom sídle LF TUKE: http://lf.tuke.sk, v položke uchádzači, kde sú zverejnené aj úplné informácie o prijímacom konaní (podmienky prijatia, postup pri prihlasovaní, postup pre kadetov AOS, termíny a poplatky).
   
  Prihlášku na štúdium je možné podať v papierovej forme poštou, elektronicky cez informačný systém MAIS TUKE (e-prihláška – vyplnenie a vytlačenie formulára a zaslanie papierovej formy formulára poštou) alebo osobne na Študijnom referáte LF TUKE.
   
  Uchádzač o bakalárske štúdium na LF TUKE sa môže na jednej prihláške prihlásiť iba na jeden študijný program.
   
  Špecifické podmienky prijatia na bakalárske štúdium platné pre uchádzačov o štúdium na LF TUKE – kadetov AOS:
Profesionálny pilot – pilot, čísla vojenských špecializácií 402, 403, 404
 • Znalosť anglického jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti na úrovni minimálne B1 – zdokladovať napr. úspešnou maturitnou skúškou alebo iným spôsobom.
 • Získanie zdravotnej spôsobilosti LA(Ž) – vo výnimočných prípadoch s obmedzením. Pre čísla špecializácií 402, 403, 404 - zdravotná spôsobilosť bude overovaná v rámci výberového konania do prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka.
 • Pilotné skúsenosti – nie je nutná podmienka. Uchádzači, ktorí majú pilotné skúsenosti, doložia:
  - overenú kópiu pilotnej licencie;
  - overený celkový počet nalietaných hodín.
Pracovník riadenia letovej prevádzky - číslo vojenskej špecializácie 409
 • Znalosť anglického jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti na úrovni minimálne B1 – zdokladovať napr. úspešnou maturitnou skúškou alebo iným spôsobom.
 • Získanie zdravotnej spôsobilosti LA(RL) - zdravotná spôsobilosť bude overovaná v rámci výberového konania do prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka.
  Spôsob výberu uchádzačov na štúdium
   
      Prijímacia skúška sa nevykonáva. Výber uchádzačov na štúdium sa uskutoční výlučne na základe výsledkov ich štúdia na strednej škole a ich bodového umiestnenia v poradovníku po súčte bodov podľa tabuľky kritérií hodnotenia uchádzačov o bakalárske štúdium (podrobnosti v podmienkach prijatia na „civilné“ bakalárke štúdium: http://lf.tuke.sk), v položke uchádzači. Zvýhodnení budú absolventi strednej školy, ktorí maturovali z matematiky a ktorí majú pilotné skúsenosti (za každú odlietanú hodinu získa uchádzač 10 bodov).

  Ďalší postup pre uchádzačov o bakalárske štúdium na LF TUKE ako kadetov AOS
  Výberové konanie na funkciu kadet AOS:
I.
Po doručení prihlášky na LF TUKE budú uchádzačovi po 28. 2. 2019 zaslané z AOS pokyny pre ďalší postup. Uchádzač sa v zmysle pokynov prihlási prostredníctvom regrutačných skupín do výberového konania na funkciu kadet AOS. Kontakty na regrutačné skupiny a ďalšie informácie sú uvedené na internetových stránkach www.personal.mil.sk a www.regrutacia.sk.
II.
Pri pohovore na regrutačnej skupine uchádzač:
 • vyplní predpísané tlačivá na prijatie do prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka OS SR;
 • absolvuje zdravotnú prehliadku, posúdenie zdravotnej spôsobilosti lekárom vykonávajúcim lekársku posudkovú činnosť v Ozbrojených silách Slovenskej republiky, (pred podaním prihlášky na AOS uchádzač môže využiť konzultáciu svojej zdravotnej spôsobilosti u posudkového lekára regrutačnej skupiny, pod ktorú patrí podľa miesta trvalého bydliska).
III.
Následne uchádzač absolvuje ďalšie previerky spojené s procesom prijímania uchádzača do prípravnej štátnej služby OS SR:
 • a) previerku psychickej spôsobilosti – vykonáva sa psychodiagnostickým vyšetrením, ktorým sa posudzujú:
  • intelektové a kognitívne schopnosti;
  • osobnostné vlastnosti, charakter a sebakoncepcia;
  • interpersonálne vlastnosti;
 • b) previerku fyzickej zdatnosti – vykonáva sa preskúšaním pohybovej výkonnosti v troch disciplínach:
  • povinná disciplína je beh na 12 minút
  • voliteľné disciplíny sú:
   • člnkový beh 10 x 10 metrov alebo beh na 60 metrov;
   • ľah – sed s otáčaním trupu alebo zhyby na hrazde pre mužov alebo skok do diaľky z miesta pre ženy.
  Disciplína
  Veková kategória
  Norma pohybovej výkonnosti (muži)
  Norma pohybovej výkonnosti (ženy)
  beh na 12 minút
  (meter)
  do 25 rokov
  2 430
  2 020
  ľah - sed s otáčaním trupu
  (počet za 1 minútu)
  do 25 rokov
  44
  36
  skok do diaľky z miesta
  (centimeter)
  do 25 rokov
   
  174
  zhyby na hrazde
  (počet)
  do 25 rokov
  6
   
  člnkový beh 10 x 10 metrov (sekunda)
  do 25 rokov
  27,7
  30,9
  beh na 60 m
  (sekunda)
  do 25 rokov
  9,0
  10,0
IV.
Uchádzači, ktorí úspešne absolvujú etapy výberového konania na funkciu kadet AOS uvedené v bodoch II. a III. budú vyslaní na zdravotnú prehliadku do Letecko-lekárskeho centra Sliač. Finančné náklady na letecko-lekárske vyšetrenie budú hradiť Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

Uchádzači, ktorí nebudú prijatí na štúdium na LF TUKE ako kadeti AOS, budú automaticky zaradení do prijímacieho konania na štúdium na LF TUKE na „civilné“ študijné programy bez povinnosti podať ďalšiu prihlášku.
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. - 20. 3. 2019
   Výcvikový deň kadetov 1. ročníka
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Konferencie
 
    15. - 16. 5. 2019
"Manažment ľudských zdrojov v ozbr. silách, bezpečnostných a záchranných zboroch"
 
 Oznamy
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Vo FOTOGALÉRII
Rokovanie komisie NGŠ OS SR a rektora AOS
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. marca 2019   (8869)