Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 08. 12. 2021        
 Hlavná stránka

Virtuálny Deň otvorených dverí 2021
 

Všetky informácie týkajúce sa prijímacieho konania nájdete v samostatnej sekcii Prijímacie konanie.


   • Katedra bezpečnosti a obrany
   • Katedra elektroniky
   • Katedra informatiky
   • Katedra logistického zabezpečenia
   • Katedra spoločenských vied a jazykov
   • Katedra strojárstva
   • Katedra telesnej výchovy a športu
   • Katedra vojenskej taktiky a operačného umenia
 


  Katedra bezpečnosti a obrany
     Katedra bezpečnosti a obrany je základné vysokoškolské vzdelávacie a výskumné pracovisko akadémie pre oblasť národnej, medzinárodnej bezpečnosti a vojenského umenia. Poskytuje vzdelanie v študijnom programe „Bezpečnosť a obrana štátu“ v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni vysokoškolského štúdia.
   
     Katedra je garantom pre získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor v príslušnom odbore habilitačného a inauguračného konania. Absolventov študijného programu profiluje pre potreby mechanizovaných, delostreleckých, ženijných a logistických jednotiek.
   
     Vo výskume sa katedra sústreďuje na oblasť bezpečnostnej politiky štátu. Vo vedeckej činnosti sa zameriava na rozvoj odborov vedy a techniky vo vojenstve. Podieľa sa na tvorbe, rozvoji a overovaní koncepcií, doktrín ozbrojených síl v národnom a aliančnom prostredí.


  Katedra elektroniky
     Katedra poskytuje vysokoškolské vzdelávanie dôstojníkov pre velenie a riadenie vojenských jednotiek, ktoré sú vyzbrojené nasledujúcimi elektronickými zbraňovými systémami:
 • Protilietadlové raketové systémy;
 • Radary;
 • Mobilné komunikačné systémy;
 • Systémy elektronického prieskumu a elektronického boja.
     Katedra elektroniky uskutočňuje výskum, vývoj, expertízy, konzultácie, návrhy a skúšky v oblastiach:
 • Elektromagnetická kompatibilita;
 • Senzory a senzorové systémy;
 • Rádioelektronika;
 • Mikrovlnné technológie;
 • Mobilné komunikačné technológie a systémy.


  Katedra informatiky
     Katedra zabezpečuje a realizuje vyučovanie všetkých predmetov z oblasti matematiky, informatiky, informačnej a kybernetickej bezpečnosti, informačných a komunikačných technológií pre akreditované študijné programy bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia v odbore „Vojenské spojovacie a informačné systémy“.
   
     V základnom, ale aj aplikovanom výskume rieši rezortné a mimorezortné výskumné úlohy z oblasti matematiky (kvantových štruktúr), informačných a komunikačných technológií, kybernetickej bezpečnosti:
 • Matematické modely kvantových štruktúr a neurčitosti;
 • Fuzzy štruktúry s usporiadaním a diferenciou;
 • Parciálna dynamická rekonfigurácia ČS vo vojenských aplikáciách;
 • Počítačové jazyky vo velení a riadení;
 • Monitorovanie, detekcia, identifikácia a analýza bezpečnostných ohrození kybernetickej bezpečnosti nástrojmi LAVIBO.
 •    V oblasti vzdelávania, ako aj výskumu, katedra aktívne spolupracuje s univerzitami doma, ale aj v zahraničí v rámci EU. V oblasti medzinárodných aktivít a úloh pre MO SR katedra informatiky je zapojená do riešenia vedeckých a odborných problémov v paneloch STO NATO.
   
     Je lídrom vzdelávania v oblasti počítačových sietí a technológií pre rezort MO SR (CNAP, regionálna aj lokálna CISCO sieťová akadémia), v oblasti kybernetickej bezpečnosti (Palo Alto Networks Cybersecurity Academy) a problematiky NEC (Network Enable Capability), produktov Microsoft Office.
        


   Katedra logistického zabezpečenia
      Katedra logistického zabezpečenia je vedecko-pedagogickým pracoviskom akadémie pre vzdelávanie a vedecko-výskumnú činnosť v oblastiach služieb logistiky a logistickej podpory, manažérstva vo vojenstve, ekonomiky obrany a ekonomiky ozbrojených síl. V oblasti vzdelávania katedra zabezpečuje výučbu vo všetkých vysokoškolských študijných programoch akreditovaných v Akadémii ozbrojených síl v dennom, externom i celoživotnom vzdelávaní.
    
       Katedra sa primárne podieľa na vysokoškolskom vzdelávaní v študijnom programe „Bezpečnosť a obrana štátu“ študijného odboru „Obrana a vojenstvo“, v prvom stupni bakalárskeho štúdia, druhom magisterskom stupni štúdia a treťom stupni doktorandského štúdia.
    
       Katedra logistického zabezpečenia zodpovedá za prípravu a vzdelávanie v odbornosti L10 v špecializáciách: odborník manažmentu logistiky, odborník štábov vojenských útvarov, jednotiek a zariadení všeobecnej logistiky, odborník na zabezpečenie proviantným materiálom, odborník na zabezpečenie výstrojným materiálom, odborník na stavebno-ubytovací materiál. Podieľa sa na príprave odborníkov v špecializácii 950 – odborník finančno-ekonomickej služby, a vo vojenskej odbornosti U10 – vojenský manažment a výcvik.
      
   
  Poskytovanie poľných služieb logistikou OS SR
      


   Katedra spoločenských vied a jazykov
      Katedra sa významnou mierou podieľa na profesijnom vzdelávaní študentov a vojenských profesionálov najmä v oblasti spoločenských vied a jazykov, s dôrazom na získanie a rozvoj intelektuálnych návykov, manažérskych, edukačných a jazykových schopností a zručností.
    
      Je odborným garantom doplňujúceho pedagogického štúdia v rámci AOS.
    
      V rámci kariérneho vzdelávania vojenských profesionálov participuje na kultivácii a ich osobnostnom rozvoji prostredníctvom aplikácie spoločensko-vedných disciplín do vojenskej praxe.
    
      Realizuje výučbu cudzích jazykov, najmä výučbu anglického jazyka, prípravu študentov na skúšku podľa normy NATO – STANAG 6001.
    
      Vo vede a výskume sa katedra zameriava na získavanie najnovších poznatkov v spoločenských vedách so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií veliteľov – lídrov.


   Katedra strojárstva
      Katedra zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom študijnom programe „Zbraňové systémy, zbrane a ich časti“.
    
      Rieši výskumné projekty aplikovaného výskumu v prospech Ministerstva obrany a OS SR, vrátane projektov v rámci panelov NATO/STO, Grantovej agentúry výskumu a vývoja SR.
    
      Hlavné oblasti výskumu katedry sú:
  • Výskum simulačných metód pri diagnostike a modernizácii vojenskej techniky zavedenej v OS SR;
  • Aplikácia inteligentných materiálov a nových technológií v špeciálnej technike;
  • Analýza vibračného a hlukového zaťaženia bojovej techniky a hodnotenie vlastností špeciálnych materiálov;
  • Výskum možností zvyšovania ochrany pancierovaných objektov proti účinku dynamického nárazu a výbuchu;
  • Analýza možností zníženia signifikantných príznakov vojenskej techniky a výzbroje v IČ oblasti spektra;
  • Tribodiagnostika olejov a mazív.
         Katedra telesnej výchovy a športu
      Katedra telesnej výchovy a športu je pedagogickým, metodickým a odborným telovýchovným pracoviskom Ozbrojených síl SR. Zabezpečuje výučbu študentov AOS, vedecko-výskumnú činnosť v oblasti telovýchovného procesu, služobnú telesnú výchovu, záujmovú športovú a telovýchovnú činnosť v jednotlivých organizačných formách.
    
      Ako odborné pracovisko Ministerstva obrany SR pre špeciálnu telesnú prípravu školí armádnych špecialistov pre túto oblasť.
    
      Katedra má oprávnenie udeľovať kvalifikácie:
  • Inštruktor špeciálnej telesnej prípravy;
  • Inštruktor (cvičiteľ) vojensko-praktického lezenia;
  • Inštruktor (cvičiteľ) vojensko-praktického plávania.


   Katedra vojenskej taktiky a operačného umenia
      Katedra vojenskej taktiky a operačného umenia je vysokoškolským a výskumným pracoviskom Akadémie ozbrojených síl pre oblasť vojenského umenia.
    
      Katedra sa podieľa na výchove a vzdelávaní študentov v rámci všetkých foriem a stupňov vysokoškolského vzdelávania a ďalšieho celoživotného vzdelávania realizovaného na Akadémii ozbrojených síl so zameraním na prípravu odborníkov v oblasti velenia, riadenia a použitia jednotiek pozemných síl OS SR.
    
      V študijnom programe „Obrana a vojenstvo“ zabezpečuje a realizuje výučbu najmä vo vojensko-odborných predmetoch so zameraním na prípravu dôstojníkov odborností:
  • G10 – pešie, motorizované, mechanizované a tankové vojsko;
  • G20 – delostrelectvo;
  • G30 – ženijná podpora a EOD.
  •    V oblasti vedy a výskumu sa katedra zameriava na rozvoj a optimalizáciu použitia zbraní, zbraňových systémov a jednotiek, predovšetkým pozemných síl, v operáciách po celom spektre konfliktu. Katedra sa podieľa na tvorbe, rozvoji a overovaní koncepcií, vojenských predpisov, doktrín a služobných pomôcok ozbrojených síl v národnom a aliančnom prostredí.

   
  Na Vaše prípadné otázky odpovieme emailom na adrese vzdelavanie@aos.sk alebo na facebookovom profile Akadémie ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika.   -->
  gen. Dr. M. R. Štefánik
   
   
   Pripravované akcie
   
      Obhajoba dizertačnej práce 2. 12. 2021
   
   Oznamy
   
       Vyšlo nové číslo:
      AKADEMIK
   
      Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
   
       Vyšlo nové číslo:
  Vojenské reflexie 1/2021
   
      ŠPE - termíny ško-
  lení 2021
   
   Vo fotogalérii
       Kadeti strieľali vo VVP Lešť z mínometov 26. 10. 2021
   
      Zborník
  CSDP Olympiad 2016
   
      Centrálny register 
  pohľadávok štátu
   
     DPŠ 
    
   
     UTV 
    
   
     DETSKÁ UNIVERZITA 
    
   
   
   
    e-mail AOS  Stravovanie WEGA
   
    Facebook AOS  YouTube AOS
     NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
  © Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. decembra 2021   (8770)