Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 18. 11. 2018        
 Hlavná stránka


Priebežné oponentské konanie a rokovanie so zástupcami MO SR
 
    V Akadémii ozbrojených síl (AOS) sa 16. 10. 2018 konal kontrolný deň zameraný na priebežné plnenie úloh projektov vedy a výskumu a štúdií realizovateľnosti, ktoré boli AOS zadané kontraktom MO SR r. 2018.

    Kontrolný deň predstavoval oponentské konanie, ktoré realizovala 5 členná oponentská rada, zložená so zástupcov MO SR a AOS. Jej predsedom bol Ing. Ján Rebljan (MO SR). AOS na konaní zastupoval prorektor pre vedu prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. V oponentskom konaní bolo prerokovaných 6 projektov riešiteľov prof. Ing. Petra Droppu, PhD., doc. Ing. Jána Ochodnického, PhD., pplk. Ing. Aurela Sabó, PhD., doc. RNDr. Františka Nebusa, PhD., doc. Ing. Jaroslava Varechu, PhD. a doc. Ing. Ľubomíra Dederu, PhD. Oponentská rada sa pozitívne vyjadrila k priebežnému plneniu úloh projektov vedy a výskumu a potvrdila ich riešiteľské pokračovanie v roku 2019.

    „Na tomto oponentskom konaní sme prerokovali aj návrh nového kontraktu projektov a štúdií realizovateľnosti na rok 2019, zosúladili sme požiadavky MO SR, GŠ OS SR na riešenie úloh vedy a výskumu na rok 2019 na AOS, so zreteľom na prioritu ale aj kapacitné možnosti školy. Na záver sme prerokovali prípravu zasadania STO NATO AVT (Applied Vehicle Technology) panelu, ktorý sa uskutoční v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši v máji 2019 za účasti cca 300 odborníkov z danej oblasti“, dodal prorektor pre vedu AOS.
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     16. 11. 2018
   Ukončenie ISOC 19
 
     20. - 21. 11. 2018
   Odborný seminár: "Nové trendy a výzvy v oblasti prípravy a vzdelávania prísl. voj. riadenia LP..." (Výcviková org. pre RLP SC AOS)
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
     5. 12. 2018
       MIKULÁŠ v AOS
 
     6. - 7. 12. 2018
   Majstrovstvá OS SR vo  vojensko-praktickom plávaní
 
 Konferencie
 
    8. - 9. 11. 2018
"Výzbroj a technika pozemného vojska"
 
 Oznamy
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 17. novembra 2018   (127178)