Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 14. 12. 2018        
 Hlavná stránka


Jubilejný odborný seminár
 
    Už štvrťstoročie si pripomenuli nielen organizátori, ale aj účastníci 25. odborného seminára s názvom „Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach – Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov“. Seminár každoročne rieši odbornú problematiku s relevantným zameraním, ktorá je vysoko aktuálna z hľadiska praktického i teoretického, ponúka novú legislatívu z tejto oblasti, nové postupy, metódy, praktické a odborné rady, nové technológie, a preto sa teší veľkému záujmu „elektrotechnikov“ z praxe a to nielen z rezortu OS SR. Zaujímavý obsah, sprostredkovaný prednáškami a panelovou diskusiou, využívajú aj študenti elektrotechnických odborov stredných a vysokých škôl regiónu. Aj tento jubilejný ročník, konaný 23. februára 2017 v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši, tradične organizovalo Školiace pracovisko elektrotechnikov (ŠPE) Akadémie ozbrojených síl a Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES), pobočka Liptovský Mikuláš. Zúčastnilo sa ho takmer 200 účastníkov – elektrotechnikov z praxe, projektantov, revíznych technikov, firiem s elektrotechnickým výrobným a obchodným zameraním, cca 50 študentov z AOS, Inštitútu A. Stodolu EF Žilinskej univerzity, SOŠ stavebnej Liptovský Mikuláš a SOŠ elektrotechnickej Liptovský Hrádok.

    Obsah 25. jubilejného seminára bol obohatený o viaceré body programu, ktoré mu dali slávnostný ráz. Jedným z nich bolo vystúpenie ľudovej hudby Haluška a ďalším pozdravy významných hostí, ku ktorým patrili predseda SES Banská Bystrica Ing. Ján Tuška, doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD., prorektor pre vedu AOS. K 25. jubilejnému programu patrilo i odovzdávanie ocenení za dlhoročnú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania elektrotechnikov. Striebornú medailu Zväzu vedecko-technických spoločností (ZVTS) si prevzal Ing. Rudolf Huna, odborný garant a vedúci ŠPE (AOS), čestné uznanie ZVTS dostal Ing. Vladimír Janove, CSc. (SES Liptovský Mikuláš) a Ing. Peter Matej (hlavný inšpektor pre bezpečnosť EZ MO SR) a z ústredia SES Marcel Čatloš (Infoservis, s r. o. Krompachy) za prednáškovú činnosť z oblasti technickej normalizácie.

    Seminár bol rozdelený do dvoch prednáškových blokov. V prvom odznela prednáška Ing. Petra Mateja na tému: „Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov“ z pohľadu inšpektora práce MO SR, Ing. Jána Meravého, súdneho znalca, k praktickým poznatkom z revízií elektrických inštalácií, Jiřího Ondříka k bezpečnosti pri meraní s elektrickými prístrojmi a kol. Karla Janečka, Rudolfa Hunu a Patrika Macaláka k legislatíve potrebnej pre prácu elektrotechnika. Druhý blok smeroval výrazne do oblasti praxe a vystúpili v ňom Ján Hronský, Leoš Koupý, Milan Valjašek, Rudolf Huna, Patrik Macalák. Súčasťou seminára bola výstava a prezentácia obchodných elektrotechnických firiem a výrobcov zo SR a ČR.

    Školiace pracovisko elektrotechnikov v Akadémii ozbrojených síl, hlavný organizátor podujatia, je akreditované Národným inšpektorátom práce a inšpekciou práce MO SR. V krátkodobých odborných kurzoch vzdeláva a školí elektrotechnikov z odbornej spôsobilosti pre potreby OS SR, ďalej školí a vzdeláva revíznych a bezpečnostných technikov pre potreby OS SR a civilného sektoru, ako aj študentov AOS. Odborný seminár organizuje pravidelne od septembra 1993 a ako uviedol Rudolf Huna: „...pracovisko je pripravené vzdelávať elektrotechnických odborníkov i pre iné silové rezorty SR“.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -hg-, -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    V simulačnom centre:
   - 11. 10. - 14. 10. 2018
   CAX
- "GERLACH-KONVOJ"

Strelecký trenažér
- VS-STING

cvičia kadeti 3. roč. ŠJ
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 14. decembra 2018   (14201)