Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 23. 08. 2019        
 Hlavná stránka


Za profesorom Janečkom...
 
    12. novembra 2014 nás navždy opustil generálmajor v. v. Dr. h. c. prof. Ing. Vladimír Janeček, DrSc., Emeritný profesor. Bol náčelníkom - rektorom Vysokej vojenskej technickej školy (VVTŠ) v Liptovskom Mikuláši (v rokoch 1987-1991), dodnes je uznávanou osobnosťou v oblasti pedagogiky a andragogiky doma a v zahraničí, nositeľ Rádu červenej hviezdy, medaily za zásluhy o výstavbu ČSĽA, medaily Za službu vlasti a Za obranu vlasti a ďalších vyznamenaní.

    Bol vojakom z povolania 39 rokov a jeho služobná kariéra je úzko spätá s vysokým vojenským školstvom na Liptove. Od vzniku VVTŠ (1973) až do odchodu do dôchodku (1991) pôsobil v rôznych veliacich, riadiacich a pedagogických funkciách na Liptove. Vychoval a pre život pripravil niekoľko generácií vojenských odborníkov, profesionálnych zamestnancov, od študentov po profesorov.

    Profesor Vladimír Janeček sa narodil 2. 11. 1933. Po odbornom vojenskom vzdelaní získal vysokoškolské vo VAAZ Brno na Leteckej fakulte, PVO a spojovacej v odbore rádiolokácia. Na VVTŠ začínal ako učiteľ predmetu rádiolokačná technika. Tu sa začala rozvíjať jeho vojenská kariéra a odborný rast. Už v roku 1987 bol povýšený do hodnosti generálmajora. A v odbore sa postupne orientoval na pedagogickú vedu a na didaktiku, v ktorej obhájil v r. 1980 kandidátsku prácu. O rok neskôr bol vymenovaný za docenta a v roku 1985 za profesora v oblasti pedagogických vied. V r. 1988 obhájil na UK Bratislava doktorskú dizertáciu a získal vedeckú hodnosť DrSc. Prof. Janeček garantoval študijný odbor andragogika a vedecký odbor teória vyučovania vojensko-odborných predmetov, pôsobil vo vedeckých radách štyroch vysokých škôl a univerzít, bol členom viacerých domácich a medzinárodných vedeckých a odborných komisií. Je autorom desiatok pôvodných vedeckých a odborných publikácií, vedeckých a odborných článkov, 7 vysokoškolských učebníc a 46 monografií, realizoval 9 vedeckých projektov, bol riešiteľom niekoľkých vedeckých úloh.

    Aj po odchode do dôchodku pracoval ďalej ako vysokoškolský učiteľ - profesor vo Vojenskej akadémii. V roku 2000 mu bol udelený titul Doctor honoris causa (Dr. h. c.). Prof. Janeček skončil svoje aktívne pedagogické účinkovanie v akadémii v roku 2006. Stále mu však ostali „dvere“ vedeckých pracovísk a učební školy otvorené. V roku 2007 mu Akadémia ozbrojených síl ako jednému z prvých svojich profesorov udelila titul profesor Emeritus (zaslúžilý). Vtedy povedal, že najdôležitejšie v živote je robiť niečo, čo má človek rád, k čomu má vzťah. A profesor Janeček mal svoju prácu skutočne rád. Tešil sa z úspechov svojich študentov, bol hrdý na ich postup v živote. Mnohí mladí ľudia dosiahli úspechy aj preto, že profesor Janeček im bol príkladom a motiváciou vo vojenskej kariére a odbornom raste. Bol človekom pracovitým, húževnatým, ústretovým so zmyslom pre novátorstvo vo vzdelávaní.

    Navždy zostane v srdciach tých, čo ho poznali.

    Česť jeho pamiatke!
  
  
  
     
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     28. 8. a 12. 9. 2019
   Obhajoby dizertačných prác
 
     18. 9. 2019 o 9:00 h
   Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
 
 Konferencie
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. augusta 2019   (41057)