Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 24. 05. 2020        
 Hlavná stránka

Krízoví manažéri z APZ v Simulačnom centre AOS
 
    Simulačné centrum Akadémie ozbrojených síl (AOS) zabezpečovalo 2. - 6. 9. 2013 odbornú prax študentov Akadémie policajného zboru (APZ). Jej súčasťou boli prednášky o simulačných technológiách, krízovom manažmente a tiež počítačom podporované cvičenie (CAX), ktoré predstavovalo pedagogický experiment pre doriešenie vedeckej úlohy. Zamerané bolo na „Metodológiu tvorby krízových scenárov pre potreby prípravy krízových manažérov“.

    Samotného CAX sa zúčastnilo 18 študentov 5. ročníka študijných špecializácií „civilná ochrana“ a „ochrana pred požiarmi“ APZ. Témou cvičenia bola činnosť krízového štábu mesta pri organizovaní, riadení a vykonávaní opatrení na ochranu obyvateľstva pred možnými ohrozeniami, ktoré predstavovali zosuv pôdy a pretrhnutie lokálnej vodnej hrádze z dôvodu dlhodobej nepriaznivej meteorologickej situácie. Dôraz bol kladený na rozhodovací proces príslušníkov krízového štábu, pretože ten bol nútený reagovať na potenciálne riziká a nepredvídateľné udalosti, ktoré boli predmetom rozohry cvičenia.

    Ako uviedol doc. Mgr. Dr. Vladimír Blažek, CSc. z Katedry verejnej správy a krízového manažmentu APZ: „Cvičenie malo za cieľ pripraviť študentov finálneho ročníka v metodológii tvorby krízových scenárov pre pracovníkov vo verejnej správe“. Výstupom vedeckej úlohy, na ktorej sa podieľajú obe akadémie, by mala byť vedecká monografia.

    Odbornú riadenú prax vykonávajú študenti APZ v Simulačnom centre (SC) AOS už tretí rok. Využívajú pritom odbornú pomoc pracovníkov SC a sofistikovanú softvérovú základňu, ktorá umožňuje zvyšovať kvalitu ich teoretickej prípravy.

    Poznatky a zovšeobecnenia získané počas týchto cvičení budú publikované na vedeckej konferencii, ktorú organizuje Simulačné centrum AOS 22. októbra 2013 www.aos.sk/sc/konferencia2013.
  
  

    Rekonfigurovateľné virtuálne simulátory (RVS) sú v Simulačnom centre AOS budované z finančných prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci projektu 2.2/04 s názvom "Vývoj metód, foriem a postupov didaktických procesov v oblasti krízového manažmentu s využitím simulačných technológií". Predpokladané ukončenie projektu je plánované v druhej polovici roka 2013, pričom hlavný dôraz projektu sa kladie na využitie simulačných nástrojov v edukačnom a výcvikovom procese.
    text: -hg-, -mg-    
foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
 Konferencie
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020 -
    je ZRUŠENÁ!
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
  

Oznam o konaní
dizertačnej skúšky

 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. mája 2020   (18176)