A K T U A L I T Y   
 

Adaptácia ozbrojených síl na operačné prostredie s kybernetickou doménou

Milan Hanko
január 2015
     V dňoch 11. a 12. februára sa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnila medzinárodná konferencia Bezpečnostné forum 2015. Analytik IBOŠ Milan Hanko na konferencii prezentoval príspevok Adaptácia ozbrojených síl na operačné prostredie s kybernetickou doménou, ktorý bol zároveň publikovaný v zbierke vedeckých prác z konferencie. Autor sa v štúdii venuje analýze súčasného stavu kybernetickej domény, ktorá prináša nové možnosti ale aj výzvy a zároveň sa pozerá na možnosti adaptácie ozbrojených síl na nové podmienky, ktoré kybernetická doména prináša.
 

Nepravdepodobný návrat sýrskych Čerkesov na Severný Kaukaz

Tomáš Baranec, Emil Souleimanov
2014
     V aktuálnom čísle časopisu Nový orient sa analytik IBOŠ Tomáš Baranec spolu s Emilom Souleimanovom venujú problematike sýrskych Čerkesov. Vo vojnou zmietanej Sýrii uviazli rôzne menšie skupiny obyvateľstva, ktoré môžu od víťazstva ktorejkoľvek zo znepriatelených strán iba ťažko očakávať zlepšenie svojej aktuálnej situácie. Jednou z týchto skupín predstavujú sýrski Čerkesi, ktorí sa kvôli svojej celkovej neangažovanosti v konflikte, v kombinácii s povesťou opory Asadovho režimu ocitajú vo výnimočne nebezpečnej situácii. Daný stav viedol k opätovnému oživeniu myšlienky repatriácie sýrskych Čerkesov do ich pôvodnej vlasti na severo-západnom Kaukaze, ktorá však naráža na silný odpor Kremľa. Daný článok sa prostredníctvom analýzy pôvodu a charakteru sýrskych Čerkesov, v kontexte súčasného vývoja v Ruskej federácii snaží identifikovať korene odmietavého postoja Moskvy k problematike sýrskych Čerkesov a načrtnúť jej pravdepodobný vývoj v dohľadnej budúcnosti.
 

Seminár o britsko-francúzskej
bilaterálnej spolupráci


4. a 5. novembra 2014
    Inštitút bezpečnostných a obranných štúdií v spolupráci s Úradom pridelenca obrany Spojeného kráľovstva zorganizoval odborné podujatie na tému britsko-francúzska vojenská bilaterálna spolupráca za účasti hostí z Veľkej Británie, Slovenska, Belgicka, Maďarska, Českej republiky, Chorvátska a Slovinska. Prvý deň seminár ponúkol všeobecné predstavenie problematiky a jeho cieľom bolo vyprovokovanie užitočnej debaty o spôsobe uchopenia témy vojenskej spolupráce a jej následnej realizácie v praxi. Druhý deň bol venovaný prezentáciám prípadových štúdií dvojstrannej a trojstrannej vojenskej spolupráce v podmienkach Veľkej Británie a Francúzska a krajín Beneluxu s potenciálnym presahom a inšpiráciou pre Slovensko a jeho partnerov v rámci V4. Seminár mal ambíciu podporiť bilaterálnu britsko-slovenskú väzbu a vo svetle angažovania sa Slovenska v projekte V4 BATTLEGROUP podnietiť strategickú debatu o aktuálnej téme.
 

Seminár o strategickej komunikácii

20. marca 2014
    Inštitút bezpečnostných a obranných štúdií v spolupráci s Úradom pridelenca obrany Spojeného kráľovstva zorganizoval expertný medzinárodný seminár o strategickej komunikácii. Na seminári sa, okrem britskej a slovenskej strany, predstavili aj experti z Českej republiky a Chorvátska a odzneli štyri expertné prezentácie, ktoré v mnohom priblížili britský pohľad na problematiku strategickej komunikácie, a to prostredníctvom teoretického prístupu a dvoch prípadových štúdií. Vhodnosť témy rezonovala aj v súvislosti so slovenskou angažovanosťou v misiách medzinárodného krízového manažmentu, najmä v misii ISAF v Afganistane. Snaha o korektné informovanie, uplatnenie analytického prístupu k cieľovej skupine/recipientovi informácie a v konečnom dôsledku i vyhodnotenie úspešnosti vojenskej operácie na základe splnenia základných atribútov strategickej komunikácie, by mohla do budúcna ukázať smerovanie aj pre Slovenskú republiku.
Staršie správy 1 > 2 >3

 

INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ
Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Za kasárňou 3
832 47 Bratislava
Slovenská republika
 
T: +421 960 32 27 78
F: +421 960 32 27 82

 
© KIS AOS 2014