A K T I V I T Y   
 

Seminár o britsko-francúzskej
bilaterálnej spolupráci


4. a 5. novembra 2014
    Inštitút bezpečnostných a obranných štúdií v spolupráci s Úradom pridelenca obrany Spojeného kráľovstva zorganizoval odborné podujatie na tému britsko-francúzska vojenská bilaterálna spolupráca za účasti hostí z Veľkej Británie, Slovenska, Belgicka, Maďarska, Českej republiky, Chorvátska a Slovinska. Prvý deň seminár ponúkol všeobecné predstavenie problematiky a jeho cieľom bolo vyprovokovanie užitočnej debaty o spôsobe uchopenia témy vojenskej spolupráce a jej následnej realizácie v praxi. Druhý deň bol venovaný prezentáciám prípadových štúdií dvojstrannej a trojstrannej vojenskej spolupráce v podmienkach Veľkej Británie a Francúzska a krajín Beneluxu s potenciálnym presahom a inšpiráciou pre Slovensko a jeho partnerov v rámci V4. Seminár mal ambíciu podporiť bilaterálnu britsko-slovenskú väzbu a vo svetle angažovania sa Slovenska v projekte V4 BATTLEGROUP podnietiť strategickú debatu o aktuálnej téme.
 

Seminár o strategickej komunikácii

20. marca 2014
    Inštitút bezpečnostných a obranných štúdií v spolupráci s Úradom pridelenca obrany Spojeného kráľovstva zorganizoval expertný medzinárodný seminár o strategickej komunikácii. Na seminári sa, okrem britskej a slovenskej strany, predstavili aj experti z Českej republiky a Chorvátska a odzneli štyri expertné prezentácie, ktoré v mnohom priblížili britský pohľad na problematiku strategickej komunikácie, a to prostredníctvom teoretického prístupu a dvoch prípadových štúdií. Vhodnosť témy rezonovala aj v súvislosti so slovenskou angažovanosťou v misiách medzinárodného krízového manažmentu, najmä v misii ISAF v Afganistane. Snaha o korektné informovanie, uplatnenie analytického prístupu k cieľovej skupine/recipientovi informácie a v konečnom dôsledku i vyhodnotenie úspešnosti vojenskej operácie na základe splnenia základných atribútov strategickej komunikácie, by mohla do budúcna ukázať smerovanie aj pre Slovenskú republiku.
 

Seminár k problematike aktívnych záloh

27. novembra 2013
    Inštitút bezpečnostných a obranných štúdií v spolupráci s Úradom pridelenca obrany Spojeného kráľovstva zorganizoval expertný medzinárodný seminár k problematike aktívnych záloh. Počas seminára odzneli prezentácie Spojeného kráľovstva, Švajčiarska, USA, Maďarska, Českej republiky a Slovenska, ktoré priblížili ich prístup ku koncepcii záložných síl a rovnako pomenovali dôležité výzvy, ktoré s implementáciou systému záloh súvisia. Mnohé členské krajiny NATO a EÚ pripisujú aktívnym zálohám rastúci význam, najmä v kontexte obmedzených zdrojov. Myšlienky a kontakty sprostredkované v rámci podujatia môžu slúžiť na podporu aktivít MO SR v súvislosti s aktuálnou problematikou aktívnych záloh a dobrovoľnej vojenskej služby v podmienkach OS SR.
 

Konferencia Afghanistan and Beyond: Challanges in Defence Education and Training

8. októbra 2013
    Odborníci z rezortu obrany budú v utorok 8. októbra diskutovať v Bratislave o budúcnosti Afganistanu so zástupcami Spolkovej republiky Nemecko. Počas konferencie s názvom „Afghanistan and Beyond: Challenges in Defence Education and Training“ chcú zdôrazniť záujem o konštruktívnu diskusiu so silným aliančným partnerom. Experti z oboch krajín poskytnú počas konferencie pohľad na zistené poznatky vo vzťahu k obrannému plánovaniu a tréningu. Zadefinujú tiež rámec pre ďalšie uvažovanie o budúcnosti a charakter spojeneckého úsilia v Afganistane. Okrem ministra obrany Martina Glváča budú svoje názory prezentovať odborníci z Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií. Z nemeckej strany vystúpi poslankyňa parlamentu Elke Hoff, ale aj viacerí predstavitelia z Führungsakademie der Bundeswehr.
Ďalšie správy 1 > 2 >

 

INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ
Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Za kasárňou 3
832 47 Bratislava
Slovenská republika
 
T: +421 960 32 27 78
F: +421 960 32 27 82

 
© KIS AOS 2014