Ľudia

Ivo SAMSON
riaditeľ
Vysokoškolské vzdelanie získal na univerzitách v Brne a nemeckom Gießene. Pôsobil v Slovenskej akadémií vied, ako zástupca riaditeľa Slovenského inštitútu medzinárodných štúdii Ministerstva zahraničných vecí, či ako výskumník na rôznych európskych univerzitách (Univerzita v Jene, EUI, Univerzita vo Wolverhamptone). Od roku 1998 pracoval ako výskumník v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a od roku 2013 je riaditeľom Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií.
Je autorom mnohých odborných publikácii a článkov, ktoré sa venujú bezpečnosti a obrane v kontexte strednej a východnej Európy, terorizmu a problémom na Blízkom východe. V rámci prednáškovej činnosti dlhodobo pôsobí na Komenského univerzite v Bratislave, ale prednášal aj na Stredoeurópskej univerzite, Univerzite v Jene, Univerzite v Gießene či Univerzite vo Wolverhamptone.
 

Tomáš BARANEC
Mgr. Tomáš Baranec vyštudoval magisterský obor Balkánske, euroázijské a stredoeurópske štúdia na Katedre ruských a východoeurópskych štúdií Inštitútu medzinárodných štúdií Fakulty Sociálnych vied Karlovej Univerzity v Prahe. Venuje sa otázkam spojeným s problematikou etnických konfliktov a separatizmu v post-sovietskom priestore a na Balkáne Z teritoriálneho hľadiska sa venuje najmä vývoju na Kaukaze. Momentálne pôsobí na Inštitúte bezpečnostných a obranných štúdií.
 

Juraj BESKID
Výskumné témy: Zahraničná a bezpečnostná politika Ukrajiny a Ruska, reforma bezpečnostného sektora a ozbrojených síl.
Vyštudoval Fakultu rádiolokácie Vysokej vojenskej technickej školy v Liptovskom Mikuláši a ukončil postgraduálne štúdium v odbore Medzinárodné vzťahy a diplomacia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Taktiež absolvoval Vyšší akademický kurz Ministerstva obrany v Bratislave a Kurz vyššej formy bezpečnosti Marshalovho centra v Garmisch-Partenkirchene v Nemecku. Ako vojenský profesionál slúžil a prednášal na Vysokej vojenskej leteckej škole. V rokoch 1996-2005 pracoval na Ministerstve obrany na odbore diplomacie. V rokoch 2005-2011 pracoval ako Pridelenec obrany (defence attaché) na veľvyslanectve v Kyjeve. Po skončení profesionálnej služby v roku 2014 pracuje ako bezpečnostný analytik v Inštitúte bezpečnostných a obranných štúdií.
 

Barbora BODNÁROVÁ
Výskumné témy: Vnútroštátne vplyvy na zahraničnú a bezpečnostnú politiku, rozhodovacie procesy, NATO a bezpečnostný rozmer Európskej únie.
Vyštudovala medzinárodné vzťahy a bezpečnostné a strategické štúdiá na Masarykovej univerzite v Brne a politológiu na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Od roku 2012 pôsobí v Centre pre európske a severoatlantické vzťahy ako mladší vedecký pracovník a koordinátor publikačného projektu Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia. Od augusta 2014 pracuje v Inštitúte bezpečnostných a obranných štúdií.
 

Matej DROTÁR
Výskumné témy: Blízky východ a šírenie zbraní hromadného ničenia.
Vzdelanie získal v odboroch medzinárodné vzťahy, diplomacia a bezpečnosť na Univerzite Mateja Bela, Université de Sorbonne v Paríži a Tel Aviv University v Tel Avive a pracuje ako bezpečnostný analytik v Inštitúte bezpečnostných a obranných štúdií. Jeho výskumné portfólio zahŕňa Blízky východ a šírenie zbraní hromadného ničenia. Publikoval pre Inštitút národných bezpečnostných štúdií v Izraeli.
 

Milan HANKO
Výskumné témy: Vojenské umenie a operácie, vojenská politika a stratégie NATO, nové vojenské stratégie a spôsoby vedenia vojenských operácií, operácia ISAF Afganistan, vojenský výcvik.
Príslušníkom ozbrojených síl je od roku 1993. Počas svojej vojenskej kariéry zastával funkcie na rôznych veliteľských a štábnych pozíciách v mechanizovaných vojskách, doma aj v zahraničí. V rokoch 2008 -2011 pracoval štruktúrach NATO v JFTC Bydgoszcz ako dôstojník pre výcvik síl NRF a ISAF. V rokoch 2011- 2013 pôsobil ako vedúci starší dôstojník – špecialista odboru výcviku, cvičenia a doktrín (J-7) GŠ OS SR. počas svojej vojenskej kariéry absolvoval nasadenia v Sýrii/Izraeli, Kosove, Afganistane. Je absolventom viacerých zahraničných odborných a veliteľsko-štábnych kurzov v USA, Veľkej Británii a ČR. V súčasnosti pôsobí ako vojenský analytik v Inštitúte bezpečnostných a obranných štúdií.
 

Peter TÓTH
Výskumné témy: Vojenské dimenzie medzinárodných organizácií – NATO, Európskej únie a Africkej únie; obranné plánovanie, programovanie a rozpočtovanie.
Na začiatku svojej vojenskej kariéry pôsobil v ženijných a stavebných jednotkách československej a neskôr slovenskej armády. V rokoch 1993 – 1994 zastával funkciu sektorového ženistu Sektoru Sarajevo v operácii UNPROFOR na území bývalej Juhoslávie. Po ukončení vyslania do roku 2001 pôsobil na Sekcii zahraničných vzťahov MO SR v oblasti dvojstrannej a neskôr multilaterálnej spolupráce. Od roku 2001 pôsobil v štruktúrach Štábu strategického plánovanie Generálneho štábu OS SR v oblastiach obrannej štandardizácie, medzinárodnej vojenskej spolupráce a v oblasti generovania požiadaviek na zdroje a programovania. V rokoch 2003 – 2007 pracoval na Stálej delegácii SR pri EÚ v Bruseli vo funkcii vojenského poradcu pre obranné plánovanie. Od júna 2014 pôsobí v Inštitúte bezpečnostných a obranných štúdií. Je absolventom viacerých zahraničných krátkodobých i dlhodobých kurzov vo vojenských vzdelávacích inštitúciách USA – Letecká základňa Lackland St. Antonio, Texas; Námorná postgraduálna škola v Monterey, Kalifornia, Veliteľská a štábna škola pozemného vojska vo Ft. Leavenworth, Kansas, v Centre pre strategické štúdiá v Ženeve, Švajčiarsko a v Škole NATO v Oberammergau, Nemecko.

 

INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ
Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Za kasárňou 3
832 47 Bratislava
Slovenská republika
 
T: +421 960 32 27 78
F: +421 960 32 27 82

 
© KIS AOS 2014