PROJEKT AOS
"Vývoj metód, foriem a postupov didaktických procesov v oblasti krízového manažmentu
s využitím simulačných technológií"
                                                     
Aktuality

   Ďalšie pracovné stretnutie k projektu 2.2/04 "Vývoj metód, foriem a postupov didaktických procesov v oblasti krízového manažmentu s využitím simulačných technológií", kód ITMS: 26220220096 sa uskutočnilo v zasadačke prorektora pre vedu Akadémie ozbrojených síl dňa 24. mája 2011.
       Predmetom rokovania bolo:
  • zhrnutie úloh za predchádzajúce obdobie,
  • plnenie úloh publicity (objednávka dodávky propagačných predmetov a materiálov publicity projektu), aktuálnych otázok dodania a sprevádzkovania ďalšej časti HW komponentov a inštalovania SW časti v zmysle ZoD č.105/2010/V.,
  • začatie prípravných prác súvisiacich s poistením projektu.

   Rokovanie obsiahlo aj ďalšie aktuálne otázky, ktoré sa týkali administratívnych, finančných a právnych oblastí v rámci realizácie predmetného projektu.
   Rokovanie pracovnej skupiny viedol projektový manažér projektu doc. Ing. Pavel Nečas, PhD. - prorektor pre vedu, spoločne s kpt. Ing. Marcelom Linekom so Simulačného centra AOS.
   
         

© Copyright 2011 KIS