PROJEKT AOS
"Vývoj metód, foriem a postupov didaktických procesov v oblasti krízového manažmentu
s využitím simulačných technológií"
                                                     
Ciele a prínosy projektu


Strategický cieľ projektu
  Podpora výskumu na AOS orientovaného na reálne využitie jeho výsledkov v oblasti krízového riadenia a podpora prenosu novozískaných poznatkov do praxe.
Ciele projektu
 • 1. Vytvoriť didaktický postup v oblasti krízového riadenia.
  Realizácia aktivity špecifického cieľa 1 výrazne prispeje k zlepšeniu metodického a diagnostického postupu v procese krízového riadenia, taktiež prinesie zefektívnenie hodnotiaceho procesu. To si vyžaduje i hodnotenie efektívnosti ochrany a obrany kritickej infraštruktúry, ako aj hodnotenie pripravenosti a schopnosti jednotlivých subjektov a entít, ktoré sa podieľajú na ochrane a obrane kritickej infraštruktúry.
 • 2. Vybudovať pracovisko pre simulovanie a modelovanie krízových situácií a stavov.
  Realizáciou aktivity špecifického cieľa 2 dôjde k zvýšeniu kvality teoretickej prípravy bezpečnostnej komunity s podporou progresívnych simulačných technológií pre národné prostredie ako aj plnenie medzinárodných záväzkov štátu v oblasti bezpečnostnej politiky.
 • 3. Aplikovať výsledky výskumu v oblasti krízového riadenia.
  Realizáciou aktivity špecifického cieľa 3 sa porovná vierohodnosť rizík s vopred určenými kritériami. To umožní zatriedenie rizík a ďalej identifikáciu priorít pre krízový manažment. Na základe rozšírenia výsledkov výskumu v oblasti krízového riadenia bude možné prijať účinné opatrenia na zníženie rizík mimoriadnych situácií a stavov.
 • 4. Zefektívniť výskum a vývoj prostredníctvom integrácie najnovších prvkov informačných a komunikačných technológií.
  Realizáciou aktivity špecifického cieľa 4 je zavedenie nových nástrojov používaných vo výskume a vývoji uľahčujúcich prácu na jednotlivých projektoch.
Komplexný zámer a prínos projektu
      Zámerom projektu je vytvorenie didaktického postupu ako súboru spoločenskovedných poznatkov použiteľných pri riešení otázok krízového riadenia a realizácie diagnostických procesov v národnej, prípadne medzinárodnej dimenzii. Výsledok projektu bude mať dopad na znižovanie úrovne rizík vzniku krízových situácií a stavov a zvyšovanie efektivity pri ich riadení, teda komplexne na bezpečnosť spoločnosti.
      Vytvorením pracoviska pre simuláciu krízových situácií bude možné namodelovať konkrétny krízový stav. Na základe didaktických postupov krízový štáb vyberie najvhodnejší postup riešenia krízovej situácie, čím dôjde k vytvoreniu základných predpokladov na elimináciu krízového stavu. Bude možné namodelovať niekoľko krízových situácií, napríklad záplavy, kontamináciu územia, teroristické útoky, prepravu toxického odpadu, epidémie a pandémie a pod. Na základe modelových situácií bude možné si overiť skúsenosti z reálneho života a získať optimálny výsledok na riešenie konkrétnej modelovej situácie.
      Bezpečnostná politika štátu sa v súčasnosti orientuje predovšetkým na zvyšovanie bezpečnosti občanov pri katastrofických situáciách akéhokoľvek druhu a tento projekt je zameraný práve na vytvorenie didaktických postupov na riešenie krízových situácií. V novovytvorenom pracovisku bude možné realizovať vedecko-výskumné a vzdelávacie aktivity akreditované MŠ SR pre teoretickú prípravu bezpečnostnej komunity s podporou progresívnych simulačných technológií pre národné prostredie a tiež plnenie medzinárodných záväzkov štátu v oblasti bezpečnosti. Z toho dôvodu sa budú výstupy projektu využívať aj po jeho ukončení.

© Copyright 2011 KIS