PROJEKT AOS
"Vývoj metód, foriem a postupov didaktických procesov v oblasti krízového manažmentu
s využitím simulačných technológií"
                                                     
Kód ITMS projektu: 26220220096


Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Kód výzvy: OP VaV – 2009/2.2/04 – SORO
Typ projektu: dopytovo orientovaný
Termín realizácie projektu: december 2010 – september 2013
Celkové oprávnené výdavky projektu: 939 067,40 €
Miesto realizácie: Stredné Slovensko, Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš
mesto Liptovský Mikuláš, Demänová 393        
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja


© Copyright 2011 KIS