Krátkodobé odborné kurzy - KOK

 


     M I M O R I A D N E  K R Á T K O D O B É  O D B O R N É  K U R Z Y

        -

     V O Ľ N É  M I E S T A  V  K U R Z O CH
 
  - Rozvoj kľúčových kompetencií manažéra VI. modul – Vodcovstvo
       Termín: 16. - 17. 10. 2017
       Určenie: Zamestnanci a PrV OS SR
       Kapacita: do 15 účastníkov
       Termín zaslania prihlášok: do 25. 9. 2017
 
  - Manažment ochrany životného prostredia v OS SR
       Termín: 26. - 27. 10. 2017
       Určenie: Zamestnanci a PrV OS SR
       Kapacita: do 15 účastníkov
       Termín zaslania prihlášok: najneskôr 30 dní pred začatím kurzu

     Z R U Š E N É  K U R Z Y
 
        -

     Z M E N A  T E R M Í N U  K O N A N I A  K U R Z O V
       -

  Upozornenia:

    !!! KOK, ktoré sú realizované modulovým spôsobom (Rozvoj kľúčových kompetencií manažéra, Bezpečnosť a obrana štátu, atď.) sú na sebe NEZÁVISLÉ !!! Je možné prihlásiť sa do ktoréhokoľvek modulu samostatne, tzn. účastník nemusí absolvovať všetky moduly.  

    Žiadosti o zaradenie do kurzov posielajte na číslo faxu 422 656  

    Žiadosti o zaradenie do kurzu „Metrológia v rezorte obrany SR“ posielajte na hlavného metrológa OdDČIP SEKO MO SR Ing. Imricha REPKU najneskôr 30 dní pred začatím kurzu a to prostredníctvom e-mailu imrich.repka@mod.gov.sk, (tel.č.: 0960 503 250)

    Ak sa prihlásený nebude môcť kurzu zúčastniť, je potrebné o tom bezodkladne informovať prostredníctvom e-mailu na adrese kok@aos.sk
 
 

    Príslušníkom OS SR aj zamestnancom v rezorte MO SR, ktorí majú ešte platné osvedčenie v elektrotechnike podľa Všeob. 21-2 (čl.82, 84, 87, 90 – vrátane revíznych technikov) postačuje absolvovať 8 hod aktualizačnej odbornej prípravy, vždy do piatich rokov od vydania nového osvedčenia alebo od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (nie je potrebné znova absolvovať školenie a preskúšanie).
   V prípade, že ich osvedčenie stratilo platnosť, je potrebné znova absolvovať celé školenie a preskúšanie (cca 30 hod). Preto žiadame všetkých, ktorí sa prihlasujú na KOK, aby zvážili uvedené skutočnosti pri výbere kurzu.

 

   Žiadosti o zaradenie do kurzov „Logistika I.“ a „Logistika II.“ zasielajte náčelníkovi odboru logistiky (J4) GŠ OS SR - ŠbPO najneskôr 30 dní pred začatím kurzu a to prostredníctvom e-mailu GS.SbPO.OdLog@mil.sk, (tel.č.: 0960 313 778).

   Žiadosti o zaradenie do krátkodobého odborného kurzu je potrebné zasielať písomne a aj v elektronickej forme (e-mail kok@aos.sk), najneskôr 30 dní pred začatím kurzu. V mesiaci január je lehota doručenia žiadosti skrátená.
 
   V žiadostiach o zaradenie do KOK je potrebné uvádzať i číslo faxu kam Vám môžeme zaslať vyjadrenie k Vašej žiadosti.


 


Kontakt:

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Centrum vzdelávania
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6
 
tel.: 0960/422 188, 0960/422 912
fax: 0960/422 656
e-mail: kok@aos.sk
web: www.aos.sk/kok

 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 6. 2017