Krátkodobé odborné kurzy - KOK

 

    

Informácia o pripravovaných kurzoch na január 2018

Výchova a vzdelávanie - aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov 05.1
Termín: 8.1.2018
Určenie: AOP elektrotechnikov podľa Všeob. 21-2 čl. 82, čl. 84, čl. 87 pre potreby OS SR, alebo podľa
  Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. §21, §22, §23 pre zamestnancov a ostatných podľa Vyhlášky č. 356/2007 Z. z.
Kapacita: do 24 účastníkov
Termín zaslania žiadostí: do 8.12.2017
Poznámka: Nutné doniesť platné „Osvedčenie OSE“!

Výchova a vzdelávanie - odborná príprava elektrotechnikov 05.1
Termín: 15.1. - 19.1. 2018
Určenie: Výchova a vzdelávanie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov (OSE) podľa Všeob. 21-2
  čl. 82, čl. 84, čl. 87 pre potreby OS SR, alebo podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. §21, §22, §23
  pre zamestnancov a ostatných.
Kapacita: do 24 účastníkov
Termín zaslania žiadostí: do 15.12.2017


     M I M O R I A D N E  K R Á T K O D O B É  O D B O R N É  K U R Z Y
        -

     V O Ľ N É  M I E S T A  V  K U R Z O CH
        -

     Z R U Š E N É  K U R Z Y
          -

     Z M E N A  T E R M Í N U  K O N A N I A  K U R Z O V
       -

  Upozornenia:

    !!! KOK, ktoré sú realizované modulovým spôsobom (Rozvoj kľúčových kompetencií manažéra, Bezpečnosť a obrana štátu, atď.) sú na sebe NEZÁVISLÉ !!! Je možné prihlásiť sa do ktoréhokoľvek modulu samostatne, tzn. účastník nemusí absolvovať všetky moduly.  

    Žiadosti o zaradenie do kurzov posielajte na číslo faxu 422 656  

    Žiadosti o zaradenie do kurzu „Metrológia v rezorte obrany SR“ posielajte na hlavného metrológa OdDČIP SEKO MO SR Ing. Imricha REPKU najneskôr 30 dní pred začatím kurzu a to prostredníctvom e-mailu imrich.repka@mod.gov.sk, (tel.č.: 0960 503 250)

    Ak sa prihlásený nebude môcť kurzu zúčastniť, je potrebné o tom bezodkladne informovať prostredníctvom e-mailu na adrese kok@aos.sk
 
 

    Príslušníkom OS SR aj zamestnancom v rezorte MO SR, ktorí majú ešte platné osvedčenie v elektrotechnike podľa Všeob. 21-2 (čl.82, 84, 87, 90 – vrátane revíznych technikov) postačuje absolvovať 8 hod aktualizačnej odbornej prípravy, vždy do piatich rokov od vydania nového osvedčenia alebo od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (nie je potrebné znova absolvovať školenie a preskúšanie).
   V prípade, že ich osvedčenie stratilo platnosť, je potrebné znova absolvovať celé školenie a preskúšanie (cca 30 hod). Preto žiadame všetkých, ktorí sa prihlasujú na KOK, aby zvážili uvedené skutočnosti pri výbere kurzu.

 

   Žiadosti o zaradenie do kurzov „Logistika I.“ a „Logistika II.“ zasielajte náčelníkovi odboru logistiky (J4) GŠ OS SR - ŠbPO najneskôr 30 dní pred začatím kurzu a to prostredníctvom e-mailu GS.SbPO.OdLog@mil.sk, (tel.č.: 0960 313 778).

   Žiadosti o zaradenie do krátkodobého odborného kurzu je potrebné zasielať písomne a aj v elektronickej forme (e-mail kok@aos.sk), najneskôr 30 dní pred začatím kurzu. V mesiaci január je lehota doručenia žiadosti skrátená.
 
   V žiadostiach o zaradenie do KOK je potrebné uvádzať i číslo faxu kam Vám môžeme zaslať vyjadrenie k Vašej žiadosti.


 


Kontakt:

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Centrum vzdelávania
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6
 
tel.: 0960/422 188, 0960/422 912
fax: 0960/422 656
e-mail: kok@aos.sk
web: www.aos.sk/kok

 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 4. 10. 2017