Krátkodobé odborné kurzy (KOK)

 


     K R Á T K O D O B É  O D B O R N É  K U R Z Y - JANUÁR 2019
       
 

- Výchova a vzdelávanie - aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov 05.1
      termín: 07. 01. 2019
      doručenie žiadosti: najneskôr do 14. 12. 2018

- Výchova a vzdelávanie - odborná príprava elektrotechnikov 05.1
      termín: 14. - 18. 01. 2019
      doručenie žiadosti: najneskôr do 14. 12. 2018

- Výchova a vzdelávanie - aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov
      termín: 28. - 29. 01. 2019
      doručenie žiadosti: 30 dní pred začatím kurzu

- Rozvoj kľúčových kompetencií manažéra I. modul - Manažérstvo v podmienkach OS SR
      termín: 28. - 30. 01. 2019
      doručenie žiadosti: 30 dní pred začatím kurzu

- Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO
      termín: 28. - 01. 02. 2019
      doručenie žiadosti: 30 dní pred začatím kurzu


     M I M O R I A D N E  K R Á T K O D O B É  O D B O R N É  K U R Z Y
       
 

-


     V O Ľ N É  M I E S T A  V  K U R Z O CH
         

 

-


     Z R U Š E N É  K U R Z Y
        

-


     Z M E N A  T E R M Í N U  K O N A N I A  K U R Z O V
     
 

-


  Upozornenia:

    !!! KOK, ktoré sú realizované modulovým spôsobom (Rozvoj kľúčových kompetencií manažéra, Bezpečnosť a obrana štátu, atď.) sú na sebe NEZÁVISLÉ !!! Je možné prihlásiť sa do ktoréhokoľvek modulu samostatne, tzn. účastník nemusí absolvovať všetky moduly.  

    Žiadosti o zaradenie do kurzov posielajte e-mailom na adresukok@aos.skalebo faxom na číslo422 656

    Ak sa prihlásený nebude môcť kurzu zúčastniť, je potrebné o tom bezodkladne informovať prostredníctvom e-mailu na adrese kok@aos.sk.
 
 

    Príslušníkom OS SR aj zamestnancom v rezorte MO SR, ktorí majú ešte platné osvedčenie v elektrotechnike podľa Všeob. 21-2 (čl.82, 84, 87, 90 – vrátane revíznych technikov) postačuje absolvovať 8 hod aktualizačnej odbornej prípravy, vždy do piatich rokov od vydania nového osvedčenia alebo od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (nie je potrebné znova absolvovať školenie a preskúšanie).
   V prípade, že ich osvedčenie stratilo platnosť, je potrebné znova absolvovať celé školenie a preskúšanie (cca 30 hod). Preto žiadame všetkých, ktorí sa prihlasujú na KOK, aby zvážili uvedené skutočnosti pri výbere kurzu.


   Bližšie informácie o KOK realizovaných školiacim pracoviskom elektrotechnikov nájdete na stránke www.aos.sk/spe.
 

   Žiadosti o zaradenie do kurzov „Logistika I.“ a „Logistika II.“ zasielajte náčelníkovi odboru logistiky (J4) GŠ OS SR - ŠbPO najneskôr 30 dní pred začatím kurzu a to prostredníctvom e-mailu GS.SbPO.OdLog@mil.sk, (tel.č.: 0960 313 778).

   Žiadosti o zaradenie do krátkodobého odborného kurzu je potrebné zasielať najneskôr 30 dní pred začatím kurzu. V mesiaci január je lehota doručenia žiadosti skrátená.
 
   V žiadostiach o zaradenie do KOK je potrebné uvádzať i číslo faxu kam Vám môžeme zaslať vyjadrenie k Vašej žiadosti.


 


Kontakt:

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Centrum vzdelávania
Demänová 393
P.O.BOX 9
031 06 Liptovský Mikuláš 6
 
tel.: 0960/422 188, 0960/422 912
fax: 0960/422 656
e-mail: kok@aos.sk
web: www.aos.sk/kok

 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 4. 9. 2018