Doplňujúce pedagogické štúdium

     Poslanie         Aktuality         História         Pripravujeme         Fotogaléria         Dokumenty   

Hlavný cieľ:
  • Absolventi doplňujúceho pedagogického štúdia získajú pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa strednej školy profesijných predmetov so zameraním na predmety študijných programov Výzbroj a technika ozbrojených síl (VTOS) a Vojenské spojovacie a informačné systémy VSIS).

 Špecifické ciele:

  • Získať teoretické vedomosti z pedagogiky, didaktiky a psychológie a vedieť ich uplatňovať pri plnení základných úloh učiteľa profesijných predmetov vo výchovno-vzdelávacom procese s dôrazom na jeho plánovanie a realizáciu v predmetoch študijných programov VTOS a VSIS.
  • Súčasné teoretické modely profesijnej socializácie a vzdelávania žiakov (Spiritualistickú a personalistickú; akademickú; sociálnu; technologickú; kognitívno-psychologickú a sociogognitívnu) tvorivo uplatňovať vo výchovno-vzdelávacej práci učiteľa profesijných predmetov.
  • Na základe poznania štruktúry, teórie a disciplín svojej odborovo-predmetovej špecializácie, pochopiť teoretické a praktické súvislosti odborovej didaktiky a didaktiky predmetov so zameraním na profesijné predmety študijných programov VTOS a VSIS.
  • Vedieť samostatne projektovať a realizovať výučbu príslušných technických predmetov na úrovni úplného stredného odborného vzdelávania.
  • Vedieť spracovávať programy pre výučbu príslušných profesijných predmetov v konkrétnom type strednej odbornej školy, ako aj pre konkrétne skupiny žiakov.
  • Vedieť efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity.
 
Kontakt:
 
Centrum vzdelávania
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš

tel.: 0960/423 018
fax: 0960/422 656
 
e-mail: dps@aos.sk
web DPŠ: www.aos.sk/dps

 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 4. 2. 2019