Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AKTUALITY
  Zoznam akciíí AOS
AKADEMIK
  Spravodajca Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AKADEMICKÁ KNIŽNICA
  Online katalóg, knižnično - informačné služby
ŠTRUKTÚRA ŠKOLY
  Rektor, vedecká rada, akademický senát,rektorát, kvestúra, prorektor pre vzdelávanie, prorektor pre vedu a zahraničné vzťahy,katedry
ŠTÚDIUM
  Študijné programy, prijímacie konanie, priebeh vojenskej služby, priebeh štúdia, krátkodobé odborné kurzy, oddelenie vzdelávania
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
  Miesta obsadzované výberovým konaním & miesta obsadzované bez výberového konania
MAJETOK A OBSTARÁVANIE
  Verejné obstarávanie, prebytočný majetok
ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ
  Úradná výveska, spôsoby zverejňovania informácií ...
 Ďalšie linky :
MINISTERSTVO OBRANY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA
ZÁKONY SR
CESTOVNÝ PORIADOK
ŠTUDENTSKÁ RADA VYSOKÝCH ŠKOL
UNIVERZITY
AKREDITAČNÁ KOMISIA
AKADEMICKÁ ASOCIÁCIA
 
 Vyhľadávače:
GOOGLE
ALTAVISTA
Domov  >> Aktuality

Kurz plavca záchranára

         V dňoch 26.-30. marca 2007 sa uskutočnil v Akadémii ozbrojených síl Liptovský Mikuláš kurz plavca záchranára. Pod odborným vedením inštruktorov a lektorov Ústavu telesnej výchovy a športu ( Mgr. Jána Pápaya, PhD., PaedDr. Karla Vrbku, PhD., Mgr. Mareka Marcinčina) sa kurzu zúčastnilo 11 vojenských profesionálov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

         Cieľom kurzu plavca záchranára bolo pripraviť vojenských profesionálov teoreticky a prakticky pre kvalifikovanú individuálnu prácu vodného záchranára v plaveckých bazénoch a zariadeniach pre potreby OS SR. Absolvent kurzu je schopný samostatne zasahovať s cieľom zamedziť následkom možných úrazov, zabrániť utopeniu pri výcviku v ozbrojených silách a pri rekreačnej a športovej aktivite obyvateľov. Absolvent získal v kurze nové poznatky zamerané na špeciálne a praktické záchranárske zručnosti potrebné pre výkon aktívnej záchrany topiaceho sa.

         V priebehu piatich dní strávili účastníci kurzu 6 hodín denne vo vode a 4 hodiny teoretickej a praktickej prípravy pri zvyšovaní svojej plaveckej výkonnosti a nácviku záchranárskych zručností, ako napr. skoky do neznámej vody, do pomoc unavenému plavcovi, transport utopeného, ovládanie záchranárskych pomôcok a pod. V teoretických hodinách výučby sa venovali rôznym vedomostiam z teórie vodnej záchrany, manažmentu záchranných akcií a samozrejmou a neoddeliteľnou súčasťou bola aj výučba zdravotníckej prípravy a poskytovania pred lekárskej prvej pomoci.

         Rôzny stupeň plaveckej pripravenosti uchádzačov mal za následok, že nie všetci, ktorí sa do kurzu prihlásili aj získali oprávnenie vykonávať činnosť plavčíka záchranára. Päť záujemcov neuspelo už pri vstupných výkonnostných testoch a ďalší traja nesplnili priebežné a záverečné testovanie z plaveckej výkonnosti a zvládnutia záchranárskych zručností. Jednotlivci, ktorí splnili požadované kritériá si na záver kurzu s hrdým pocitom prevzali od organizátorov kurzu „Osvedčenie“ o jeho absolvovaní a preukaz plavca záchranára.

Text: D. Litva, K. Vrbka
Foto: D. Litva

Frekventanti  plavčíckeho kurzu    Komplexná záchranná akcia

Lektor p.Vrbka odovzdáva preukaz plavčíka por.Ing. Ptačinovi    Noví zachranári v OS SR

Preberanie osvedčenia o obsolvovaní kurzu.jpg    Skok do neznámej vody

Tlačenie topiaceho    Transport topiaceho

Vytiahnutie topiaceho na breh    Využitie plaveckých pomôcok

Zachranárska akcia    Ťahanie topiaceho