Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 14. 11. 2018        
 Hlavná stránka


INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM NA AOS
 
  DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
     Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika vypisuje druhé kolo prijímacieho konania pre záujemcov o štúdium v akademickom roku 2018/2019 v akreditovanom päťročnom externom doktorandskom študijnom programe:

    Bezpečnosť a obrana štátu
  v študijnom odbore 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
  - forma štúdia externá, doba štúdia 5 rokov, titul – PhD. počet prijímaných študentov 4.
       Študijný program BaOS
   
  Termín podania prihlášky do: 22. augusta 2018
  Termín konania vedomostnej prijímacej skúšky: 3. september 2018
  Ročné školné: 300 €

   

  PRIHLÁŠKU NA ŠTÚDIUM JE MOŽNÉ PODAŤ: 
  1. elektronicky cez informačný systém MAIS AOS
   Elektronická prihláška: https://mais.aos.sk/eprihlaska
   Podrobný návod na podanie elektronickej prihlášky: návod 
    
  2. v papierovej forme - na predpísanom tlačive
    Prihláška

  Povinné prílohy k prihláške:
  - životopis,
  - kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
  - úradne overená kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu),
  - zoznam publikovaných prác.  

  Poplatok za prihlášku:  40 €
   
  - Banka: Štátna pokladnica
  - Číslo účtu: 7000166264/8180
  - Variabilný symbol: 2018
  - IBAN: SK61 8180 0000 0070 0016 6264
  - SWIFT: SPSRSKBA
  - Poznámka: meno a priezvisko uchádzača (bez uvedenia mena a priezviska nie je možné priradiť platbu k danému menu).
   
  Poplatok je možné zaplatiť prevodom alebo poštovou poukážkou typu U (ústrižok alebo potvrdenie o zaplatení nalepiť na 3. stranu prihlášky, prípadne zaslať poštou).
   
  Poznámka:
  Poplatok je určený na administratívne a organizačné zabezpečenie prijímacieho konania a v prípade neúčasti alebo neúspešnosti na prijímacom konaní sa manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia!
   
  KONTAKT:
   
  AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL generála Milana Rastislava Štefánika
  Oddelenie vysokoškolského vzdelávania
  Demänová 393, P.O.BOX 9
  031 06 Liptovský Mikuláš 6


  Oddelenie vysokoškolského vzdelávania
  – tel.: 0960/423 458, 0960/423 457, 0960/423 550
  http://www.aos.sk        e-mail: vzdelavanie@aos.sk
   


  Podmienky prijatia -
Študijný program Bezpečnosť a obrana štátu
 
   Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Prijímacia skúška bude vykonaná formou motivačného pohovoru pred komisiou pre prijímacie skúšky. Motivačný pohovor bude zameraný k téme dizertačnej práce, ktorú si uchádzač o doktorandské štúdium vybral, a komisia bude sledovať predovšetkým nasledujúce aspekty:
   - motivácia uchádzača o štúdium k riešeniu vybranej témy,
   - jeho poznatky z doterajšieho riešenia danej problematiky,
   - možné hypotézy na riešenie uvedeného problému,
   - jazykové schopnosti (angličtina) pre štúdium vedeckých a odborných prác,
   - výsledky štúdia dosiahnuté v druhom stupni vysokoškolského štúdia.

Témy dizertačných prác v akademickom roku 2018/2019
5-ročné externé doktorandské štúdium
študijný program
Bezpečnosť a obrana štátu  
P. č.
Školiteľ
Názov témy dizertačnej práce
1
prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
Komplexný prístup k plánovaniu obrany štátu.
2
prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
Právne zásady fungovania ozbrojených síl v právnom štáte 21. storočia.
3
doc. RSDr. Jozef Matis, PhD.
Model jazykovej prípravy dôstojníka Ozbrojených síl Slovenskej republiky v operáciách medzinárodného krízového manažmentu.
4
doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD.
Metodika bojového použitia predsunutých leteckých navádzačov (JTAC) v priebehu bojovej činnosti manévrujúcich jednotiek OS SR.


 Smernice rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši o určení výšky školného, poplatkov spojených so štúdiom a poplatkov za vydanie iných dokumentov s tým súvisiacich
 
 Ďalšie podmienky prijatia na štúdium a zásady prijímacieho konania na päťročné doktorandské štúdium v externej forme štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika na akademický rok 2018/2019
 
  Smernica o podpore študentov a uchádzačov so špecifickými potrebami
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
     16. 11. 2018
   Ukončenie ISOC 19
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
     5. 12. 2018
       MIKULÁŠ v AOS
 
     6. - 7. 12. 2018
   Majstrovstvá OS SR vo  vojensko-praktickom plávaní
 
 Konferencie
 
    8. - 9. 11. 2018
"Výzbroj a technika pozemného vojska"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 13. novembra 2018   (122780)