Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 24. 01. 2022        
 Hlavná stránka
Týždeň vedy

Týždeň vedy
 
Foto k článku    November patrí vede. A nebolo to inak ani tento rok. Online Týždeň vedy sa tento rok na Akadémii ozbrojených síl M. R. Štefánika (AOS) konal 8. - 12. novembra pod mottom „Veda má mnoho podôb“. Hlavnými organizátormi Týždňa vedy a techniky na Slovensku boo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.
    
    Ako vo svojom úvodnom príhovore poznamenal prorektor pre vedu doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc.: „Dôležitým posolstvom tohto podujatia je vytvárať podmienky pre zlepšenie vnímania vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať jej výsledky, vzbudiť záujem predovšetkým mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín.“
    
    V tohtoročnom Týždni vedy sme tak mohli nahliadnuť do prezentácií katedier a pracovísk AOS, ktoré nám priblížili výskumnú a vývojovú činnosť, zameranie riešených vedeckých projektov i svoje konkrétne výsledky.
  • Katedra strojárstva zaradila do Týždňa vedy tému: „Palivový článok ako zdroj energie pre pohon bezposádkového vozidla“ a „Problematiku prekonávania interiérovej prekážky typu schody bezposádkovým pásovým prostriedkom“, či „Meranie kmitania korby vozidla BVP2“.
  • Katedra informatiky a Katedra elektroniky nám priblížili rozsah výskumnej a vývojovej činnosti na svojich pracoviskách.
  • Katedra vojenskej taktiky a operačného umenia sa zamerala na skončený projekt „Prostriedky delostreleckého prieskumu“ riešiteľského kolektívu doc. Ing. Jaroslava Varechu, CSc. a ďalšie aktuálne riešené projekty, v ktorých sú zapojení študenti v rámci ŠVOČ.
  • Katedra bezpečnosti a obrany prezentovala projekt riešiteľského kolektívu, ktorý vedie prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc. Názov projektu: „Identifikácia príznakov vedenia hybridnej vojny“.
  • Katedra logistického zabezpečenia predstavila profil katedry, zameranie v oblasti výskumu a vývoja v horizonte predchádzajúcich 5 rokov.
  • Katedra spoločenských vied a jazykov uviedla projekt Mgr. Evy Révayovej pod názvom: „Analýza jazykového vzdelávania s cieľom zefektívnenia výučby jazykov v podmienkach AOS“.
  • Simulačné centrum predstavilo prezentáciu o výcvikovej organizácii pre riadenie letovej prevádzky, ktorá zabezpečuje výcvik prostredníctvom reálneho simulátora riadenia letovej prevádzky, priblížilo rekonfigurovateľné simulátory, team-leader simulátory, či strelecké simulátory (PT-95/MIL).
  • Akademická knižnica ponúkla v rámci Týždňa vedy webinár s názvom E-pomôcky k vedeckému publikovaniu a pripravila v priestoroch knižnice výstavu kníh z fondu Akademickej knižnice AOS k 100. výročiu udelenia Nobelovej ceny za fyziku Albertovi Einsteinovi za vysvetlenie fotoelektrického javu a zásluhy v oblasti teoretickej fyziky.
  
  text: -sz-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 2/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
     Medzinárodný deň vojnových veteránov 11. 11. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. januára 2022   (35071)